Ny fortsättningskurs i kooperativt lärande!

Vi är stolta över att presentera en nyhet för er: en nyutvecklad KL-kurs! Vi har fått flera frågor från er när nästa fortsättningskurs i kooperativt lärande kommer vara och har därför lagt ut den för bokning redan nu. Kursen är den 14-15 september 2023 i Stockholm. Från och med nu kommer denna kurs se annorlunda ut mot tidigare år, med ny forskning om KL, nya praktiska övningar och ett större fokus på att utveckla ditt eget ledarskap. Vi har därmed utvecklat steg 2-kursen för din egen utveckling som lärare. Den nya fortsättningskursen är gjord för att ge dig bästa förutsättningar att ta ett nya kliv i ditt ledarskap och skapa ett samarbetande klassrum. Om du främst vill ha stöd för hur du kan implementera KL har vi andra kurser, t ex kurs för förstelärare ”Att leda lärande för lärare” som du hittar under kurser. Här nedan beskrivs innehållet för den nya fortsättningskursen samt de alternativ som finns om du vill ha stöd kring implementeringsarbete. Hoppas vi ses! Maila kooperativt@gmail.com om du har några frågor!

Läs mer

Vårens kurser och utbildningar

Året närmar sig sitt slut och vi blickar framåt. Förutom tvådagarskurser kommer vi att fortsätta med de populära digitala fördjupningsworkshoparna. I vår kommer flera nya spännande teman! Det blir också kurser för rektorer och förstelärare. Från och med nu kommer bokningar till kurser och workshops ske direkt här på bloggen. Fokus för alla utbildningar är på lärares utveckling och elevers lärande. Praktik och teori varvas i aktiva workshops där du utmanas att ta nya steg. Här nedan läser du hur du anmäler dig. Hoppas vi ses!

Läs mer

Arbetsro – vad är det egentligen?

Efter att ha sett fredagens regeringsförklaring där ”arbetsro” användes som ett politiskt mål för skolan började jag fundera. Vad är arbetsro… egentligen?

Har ni arbetsro på lektionerna? Frågan kan synas enkel, men vet eleverna vad vi efterfrågar egentligen? Vet vi ens själva vad det är vi efterfrågar? Menar jag samma sak som eleverna när jag säger ”arbetsro”? Menar jag samma sak som min kollega? Menar jag samma sak som skaparen av skolans trygghetsenkät? Som politikerna? På en skola stod en klass ut i statistiken. Enligt data från enkäten var arbetsron dålig. Men hur såg det ut i verkligheten? Klassen hade nyligen börjat jobba mer elevaktivt för att skapa ett mer samarbetande och demokratiskt klassrum. Eleverna var klart mer aktiva och pratade mer om innehållet på lektionerna än tidigare. Var det tyst hela tiden i den klassen? Nej. Var det fokus på lärandet? Ja. Att bara ställa frågan ”Har ni arbetsro på lektionerna?” räcker inte. Ofta tror eleverna att vi frågar ”Är det tyst på lektionerna?”. Men vad är arbetsro egentligen? Vad är det vi egentligen vill ha?

Läs mer

Leda skolutveckling och utvecklingsprocesser

Om du tänker att ett klassrum där elever känner glädje och lust att lära, där de ivrigt öppnar upp sitt läromedel för att ta reda på nästa fakta och där de ber om att få ta hem boken de läst för att fortsätta lära sig mer är en dröm som aldrig kan bli sann; då är denna text inte skriven för dig. Men om du tror att utveckling av undervisning är möjligt, att ni kan nå er vision om den goda undervisningen tillsammans genom att utveckla undervisningen; då ska du läsa vidare.

Att arbeta med skolutveckling och utvecklingsprocesser kring lärares klassrumspraktik är komplext. Skolan som organisation och lärares undervisningspraktik kan sägas vara vaccinerad mot förändring. De finns flera anledningar till att förändring av undervisning är utmanande. Alla som jobbar i skolan har själva gått i den. Att göra förändringar i ett system med lång tradition och historia kräver ansträngning. Vidare är skolan utsatt för påtryckningar från flera håll, från politiker, styrdokument och samhället, vilket kan störa skolutveckling och hindra innovation. Skolan har även en ”kostym” som få förändringar passar i. Kostymen består till exempel av homogena åldersgrupper, scheman och klassrum som ofta är givna med yrkesroller som är någorlunda låsta i sitt sätt att agera. Det gör att få saker ”passar” kostymen vilket kan hämma utveckling och leda till att förändringar i klassrummet snabbt kan gå tillbaka till ”business as usual”. Samtidigt finns det en stor misstro hos oss lärare mot utveckling av undervisning som inte är byggd på lång ackumulerad erfarenhet. Det leder till en paradox där skolan ibland kan behöva innovation inom flera områden men där de innovationer som finns, även de med god evidens, inte blir implementerade. Att utveckla och förändra sin egen undervisning är svårt nog. Att lyckas initiera förändring i andras undervisning är svårare. Att förändra andra i ett system som inte vill förändras kräver stort tålamod och hårt arbete.

Läs mer

Roller för att stärka lärandet

Roller kan användas för att effektivisera samarbete och stötta lärandet i gruppen. Det finns inget egenvärde i att använda roller utan jag gör det för att stärka båda samarbetet och lärandet. Jag behöver därför fundera på syftet med rollen, varför den behövs, vad den ska bidra med och hur jag kan stötta eleverna i användandet av rollen så att det leder dit vi vill. Beroende på uppgiften kan jag använda en roll per grupp eller flera; i strukturen Mötas på mitten till exempel kan det ibland vara bra med en sekreterare. I vissa uppgifter kan varje gruppmedlem få en roll. Om eleverna exempelvis ska lösa ett matteproblem kan vi ha en uppläsare som läser problemet högt och ser till att alla förstår vad som efterfrågas, en tidtagare som håller koll på tiden, en sekreterare som skriver/ritar gruppens lösning och en redovisare som redovisar lösningen inför klassen. Om jag märker att det blir för många roller och att eleverna blir förvirrade får jag ta ett steg tillbaka och förtydliga. Jag kan rotera rollerna efter varje uppgift eller låta rollerna vara kvar under hela lektionen. Vissa roller kan bytas efter en dag eller en vecka, exempelvis materialförvaltare. Beroende på situationen kan eleverna få ett rollkort, rollerna kan skrivas på tavlan eller ges muntligt – alltid med lärandet i fokus.

Läs mer

Lärdomar från forskning om kooperativt lärande

Forskning om kooperativt lärande sträcker sig från 1960-talet fram till idag med mer än 700 individuella studier och 27 metastuder som försöker beskriva, definiera, mäta effekt, observera, jämföra, intervjua elever och lärare, utveckla, implementera och problematisera kooperativt lärande. Varje vecka publiceras det ca 1-3 nya studier om KL i världen. Forskning finns på alla stora språk och kommer främst från länder som USA, Israel, Kanada, Sydkorea, Holland och Japan. I norden återfinns forskning främst från Finland och Danmark med ett tiotal studier gjorda i Sverige och Norge. Att samla hela forskningsfältet är en uppgift som skulle ta flera år att genomföra. I detta inlägg försöker jag istället beskriva vad forskningen kommit fram till som har direkt påverkan på dig som lärare när du använder eller lär dig om KL.

Läs mer

Det viktiga tacket

Små saker kan göra stor skillnad. En sådan sak är ordet tack. På alla våra workshops och kurser ber vi deltagarna tacka varandra ofta. Efter varje samtal, varje interaktion, uppmanar vi dem att säga tack. Tack för samtalet. Tack för att du delade med dig av dina tankar. Tack för att du lyssnade på mig. Jag gör likadant med elever – ber dem ofta säga tack till varandra. Det kan vara efter en kort interkation, efter att de suttit bredvid varandra under en lektion eller vid slutat av veckan. När jag ber människor tacka varandra efter en interaktion skickar jag ut signaler som säger att det de gör för varandra är viktigt. Redan när jag säger något till personen bredvid spelar det roll. Det jag tycker, tänker, kan och funderar över kan ha ett värde för personen bredvid, inte bara när läraren hör och bekräftar. Vi tränar eleverna i att visa uppskattning för varandra.

Läs mer

Att variera och anpassa efter din grupp: ett exempel med ”Hör vi ihop?”

Kooperativt lärande kan se ut på många olika sätt. Våra elevgrupper har olika behov, vi har olika ämnen och verksamheter och vi pedagoger är olika som personer. Alla strukturer, strategier och pedagogiska verktyg inom kooperativt lärande kan och behöver anpassas och varieras beroende på kontext och syfte. När jag (Jennie) hade en workshop med ett gäng förskollärare i Göteborg i gjorde vi lite övningar kring detta. Jag tänkte dela det med er här, i hopp om att det ska bli lättare för er att tänka kreativt kring kooperativt lärande och hitta vägar som passar just er. Det viktiga är inte exakt hur vi gör – utan varför. Om jag vill skapa positiva möten mellan människor där de får bli nyfikna på varandra, får upp ögonen för varandra, får bygga realtioner med varandra och får lära tillsammans – hur gör jag det bäst med de barn jag har framför mig?

Läs mer

Hur blir jag ett proffs på samarbete i klassrummet?

En lärare frågade sina kollegor på en utvecklingsträff hur man blir ett proffs på att leda elever när de samarbetar. Till att börja med är samarbete som arbetsform är ingen quick fix. Det kräver långsiktigt och medvetet arbete där elever utvecklar sin förmåga att samverka med varandra över tid. Det innebär att eleverna behöver gå från att enbart dela tankar med varandra till att utmana, ifrågasätta, utveckla och fördjupa lärandet tillsammans. Vi lärare kan möjliggöra denna resa genom vårt sätt att leda eleverna. Det innebär att vi behöver identifiera utvecklingsområden och därefter lära elever hur de kan stödja, uppmuntra och bereda väg för varandra så att de lär sig så mycket som möjligt. Syftet för en lärares instruktioner och återkoppling till sin grupp bör därmed vara att de ska nå längre i sina resonemang och därmed lära sig mer kunskaper och färdigheter än vad de skulle klarat av om de var ensamma. Varje elev ska gå ur ett möte med andra med mer kunskaper och ökad förståelse för innehållet de arbetar med.

Läs mer

Orden vi väljer

Ibland kan små saker göra stor skillnad. Orden vi väljer kan påverka hur eleverna agerar och upplever situationen. En del saker säger vi på rutin utan att kanske förstå vilka signaler det skickar ut. Det kan vara bra att då och då fundera på orden vi väljer och om de förmedlar det vi egentligen vill.

ex: ”Har ni några frågor?” –> ”Vilka frågor har ni?” –> ”Kom på två frågor att ställa till mig kring detta.

Det kan vara svårt att visa att man inte förstår eller att ställa frågor inför klassen. Även vi vuxna vill sälln ställa frågor när någon undra ”Har ni några frågor?” utan ofta är vi hellre tysta med våra funderingar. Om vi verkligen vill veta vilka frågor och funderingar eleverna har kring ett ämne kan vi behöva ställa frågan på ett annat sätt. Att förvänta sig att eleverna ska ha frågor – att visa att jag vill ha frågor, att frågor är något positivt som jag som lärare uppskattar – kan hjälpa eleverna att våga lyfta funderingar. Om jag frågar ”Vilka frågor har ni?” eller till och med ber eleverna i par eller smågrupper fundera ut några frågor kring innehållet skapar jag ett mer öppet och positivt klimat kring frågor.

Läs mer

En god start på terminen – vad är det?

Skolan behöver vara en plats där eleverna får uppleva glädje, där de lär sig, utforskar, pratar, tänker, skapar, drömmer och formar sin identitet. För många elever är dock skolan en obehaglig plats där de främst gör prov och blir bedömda för sin insats, eller, där de kanske blir utsatta för mobbning och kränkningar. Så behöver det inte vara! En skolstart är både en möjlighet att börja om, eller, att kunna fortsätta sin utvecklingsresa. Det kan handla om att testa nya grepp och skapa nya rutiner eller komma in i de kända rutiner ni har skapat tidigare. Vi vuxna kan se till att så många elever som möjligt får en bra start i skolan efter en ledighet. I världen händer ständigt nya katastrofer och konflikter som gör oss alla oroliga. Skolan har en enorm potential att vara kollektivt helande kraft som kan stödja vår ungdom att finna mod att förändra världen till något bättre. Det är i unga människor vi kan sätta vårt hopp för en bättre morgondag. Vuxna inom skolan kan alla göra en stor skillnad för eleverna genom vårt bemötande och engagemang.

Läs mer

Hur kan jag få mina kollegor att bli nyfikna på kooperativt lärande?

När vi hittar något som vi gillar och känner ger någonting vill vi gärna att fler ska få ta del av det. När vi börjar se effekter på våra elever – t.ex. ökad motivation, bättre relationer, glädje, kunskapslyft – vill vi att våra kollegor också ska få uppleva detta. Vi vill att de ska få ta del av verktygen och inspirationen. Ibland har vi kollegor som snabbt blir intresserade. Ofta har vi också kollegor som tycker det vi gör är konstigt, ointressant eller rentav fel. Undervisning och lärande är komplicerat och mångfacetterat. Det finns inte bara ett sätt som är rätt utan ofta består god undervising av en mängd metoder och förhållningssätt vi lärare utvecklat under många år. Dessutom möter vi olika elever med olika förutsättningar som behöver olika saker vid olika tidpunkter. Vi kan inte ta en sak och säga ”gör exakt så här så kommer det fungera för dig också”. Vad vi däremot kan göra är att bjuda in. Att var nyfikna på varandra. Att diskutera och undersöka tillsammans. ”Det här fungerade för mig, vad tänker du om det?” Kooperativt lärande handlar inte om att alla ska göra likadant. Det handlar om att tillsammans utveckla vår didaktiska medvetenhet och vår didaktiska repertoar så att vi kan möta eleverna vi har framför oss på bästa sätt. Vi kan aldrig tvinga någon att undervisa på ett sätt de inte vill eller känner sig bekväma med. Men vi kan bjuda in till diskussion och reflektion, vi kan visa på möjligheter och exempel, vi kan vara nyfikna på varandra. Här nedan följer några tankar och exempel kring att väcka nyfikenheten hos kollegor för att tillsammans utforska vad kooperativt lärande kan bidra med på just er skola.

Läs mer

Från tävlan till samarbete

Pedagoger kan med ganska små medel förändra aktiviteter med tävlan eller individuellt fokus, så att fokus istället blir på samarbete och att lyckas tillsammans. En förändring i instruktionen, målet eller materialet kan skapa en helt annan upplevelse. Beroende på syftet med aktiviteten kan vi göra olika val. Ibland vill vi ha tävling, ibland vill vi ha individuella moment, ibland vill vi ha samarbete. Gruppstärkande övningar och samarbetande aktiviteter kan utföras för olika syften, med olika mål och på olika sätt. Gemensamt för dem är att alla ska behövas, att alla ska kunna delta, att alla ska känna sig accepterade och att det ska vara en positiv och rolig upplevelse. Här nedan finns några tankar och exempel på hur vi kan göra aktiviteter mer samarbetsinriktade.

Läs mer

Hur skapar jag en stark grupp?

Skolan är en arena där människor med olika intressen, bakgrund och upplevelser förs samman. I skolan kan vi fånga upp alla elever – både de som har rika sociala kontaktytor och de som har det svårare eller är isolerade. I skolans värld har vi därmed en unik möjlighet att stötta elever att utveckla sin förmåga att bygga relationer och gemenskap med andra människor – både vuxna och jämnåriga – och lägga grunden för vårt demokratiska samhälle. För en enskild pedagog är det svårt att möta alla elevers behov av samtal, bekräftelse och gemenskap. Vi bör därför utnyttja det faktum att vi har flera elever i klassen! Genom att föra ihop elever med varandra och ge dem möjlighet att lära känna och bli trygga med varandra kan stödet, uppmuntran och innehållet bli tillgängligt för fler. När elever får vända sig mot varandra kan de samtala, dela tankar, uppmuntra, ställa frågor och möta nya perspektiv.

Läs mer

Skolstart läsåret 22/23

Nu är det återigen dags att starta upp ett nytt läsår. Nya utmaningar väntar både pedagoger och barn – spännande läsupplevelser, frågor som vidgar perspektiv, intressanta experiment, nya relationer, aha-upplevelser, hinder att ta sig över och kunskaper att göra till sina egna. Med kooperativt lärande som ett av verktygen i vår pedagoiska ryggsäck kan vi stötta elever och kollegor på denna resa. Här nedan finns lite tips och stöd för att komma igång eller komma vidare. Nu kör vi!

HÄR och HÄR kan du läsa mer om vad kooperativt lärande är och vad syftet är.

EPA är en kooperativ struktur som många redan känner till. Den är enkel att börja med för att skapa aktivitet och delaktighet i undervisningen. Läs mer i dessa tre inlägg: EPA, Möjligheterna med EPA, EPA i förskolan

Vid skolstarten tänker vi ofta lite extra på att arbeta gruppstärkande och lägga en bra grund för året. I detta inlägg kan du läsa mer om det. Där finns också länkar till många andra inlägg som bekriver t.ex. lära känna-övningar och uppgifter för att involvera eleverna i skapandet av regler.

Att arbeta med kooperativt lärande behöver inte vara stort eller svårt. Istället handlar det om de där små sakerna du kan göra för att aktivera eleverna som resurser för varandra. HÄR kan du läsa mer om hur samarbete kan stöta individuellt lärande och HÄR får du stöd kring att integrera samarbete på enkla sätt utan att behöva skapa material.

Om du och dina kollegor vill få stöd att gemensamt komma igång med kooperativt lärande kan ni ta hjälp av de uppdrag som finns på bloggen. I uppdragen får ni läsa, planera, genomföra och reflektera tillsammans. UPPDRAG 1. UPPDRAG 2. UPPDRAG 3.

För er som jobbar i förskoleklass, åk 1 och fritids finns här lite inlägg ni kan inspireras av: Första veckan i åk 1, Läsinlärning, KL på fritids, Lekgrupper

I menyraden finns flera rubriker att utforska, tex STRUKTURER där du hittar beskrivningar av mängder av olika kooperativa strukturer, och KLASSEXEMPEL där du kan hitta exempel från klassrum från förskola till vuxenutbildning. Du kan sortera utifrån ålderskategori eller ämnen.

Under hösten finns flera olika typer av kurser och utbildningar att välja mellan. Allt från korta digitala fördjupningar (t.ex en introduktion till KL den 7/9) till tvådagarskurser och kurser för förstelärare. Läs mer i detta inlägg.

HÄR kan du läsa mer om de fem böcker som kan ge stöd i det kooperativa arbetet.

I facebookgruppen Kooperativt lärande kan du ställa frågor, inspireras och få stöd från andra som arbetar med kooperativt lärande. Lycka till!

Vad är kooperativt lärande?

I mitten av 1900-talet var kooperativt lärande ett relativt okänt sätt att undervisa på. En stor del av undervisningen har traditionellt utgått från individualism eller konkurrens istället för samarbete. Elever har fått lära sig att sköta sig själv och strunta i andra omkring dem. Hur vi ser på undervisning, eleven och gruppen har förändrats och kooperativt lärande, eller samarbetslärande som det också kallas, är nu ett beforskat och accepterat sätt att arbeta på när lärare vill utveckla elevers kunskaper och färdigheter. Fler än 700 studier med samstämmiga resultat visar att elever lär sig mer när de samarbetar och hjälper varandra att lära sig kunskaper.

Kooperativt lärande (eng: cooperative learning) är ett förhållningssätt och en metod för att organisera samarbete och lärande mellan elever. Det kan användas i förskola, grundskola och vuxenutbildning, i alla ämnen och alla åldrar, och kan anpassas efter den verksamhet som bedrivs och vad elever ska lära sig. Kunskapssynen utgår från att lärande sker bäst i mötet mellan människor och att vi lär oss mer när vi samverkar och drar nytta av varandra. Genom att bygga en undervisningsgemenskap skapas en positiv gemensam arbetsmiljö där elever uppmuntrar varandra att lära sig. Med kooperativt lärande arbetar elever inte bara tyst för sig själva, utan stödjer och hjälper varandra att komma längre och utvecklas tillsammans. När vi lyssnar på andras uppmaningar och själva får uttrycka våra tankar i mindre sammanhang får vi direkt återkoppling på det vi ser, tänker och hör. Det gör att vi minns mer av undervisningen och lär oss mer.

Utifrån kooperativt lärande ska elever få konkreta verktyg för att stödja, uppmuntra och samtala med varandra om det de lär sig. Elever ska känna sig viktiga för andra och att de strävar mot gemensamma mål. Syftet är att elever utvecklar kunskaper och sociala färdigheter i en elevaktiv undervisning där de känner trygghet, tillit och tilltro till varandra. Genom att använda kooperativt lärande kan läraren komma åt både kunskaps- och demokratiuppdraget i en och samma undervisning – som är hållbar – där läraren får stöd och hjälp av sin egen elevgrupp att utveckla varje elev så långt det går.

Läs mer

Kurser hösten 2022

Välkommen till höstens kurser! Det finns en mängd olika att välja mellan beroende på vad just du behöver. Hoppas vi ses!

Tvådagarskurs i kooperativt lärande – steg 1

Vill du lära dig om kooperativt lärande och få verktyg för att skapa ett mer samarbetande klassrum? Vill du få stöd att komma igång och få konkret kunskap att använda med dina elever? Då är detta kursen för dig! I två dagar får du testa på och lära dig om kooperativt lärande tillsammans med andra. Boken Kooperativt lärande i praktiken – handbok för lärare i grundskolan ingår. I höst går kursen i Stockholm (13-14 september) och Lund (4-5 oktober). Mer info och bokning i länken HÄR.

Fortsättningskurs i kooperativt lärande – steg 2

Har du jobbat med kooperativt lärande ett tag med dina elever och gått steg 1-kurs eller motsvarande? Vill du ha stöd att ta dig vidare? Vill du få fler verktyg kring grupputveckling, kunskap kring att stötta kollegor och möjlighet att dela erfarenheter med andra i samma sits? Då passar fortsättningskursen för dig! I två dagar får du fördjupa och utöka din kooperativa ryggsäck. Boken Kooperativt lärande i praktiken – grupputveckling och ledarskap ingår. I höst är vi i Stockholm den 11-12 oktober. Läs mer och boka i länken HÄR.

Digitala fördjupningsworkshops

I höst kommer vi att ha ett flertal olika fördjupningsworkshops. Dessa är digitala workshops på två timmar där du får möjlighet att fördjupa dig kring någon aspekt inom kooperativt lärande som du är extra intresserad av. Här nedan ser du höstens datum och teman. Hoppas vi ses! För mer info om varje tillfälle samt bokning, se HÄR.

  • Introduktion till kooperativt lärande 7/9 kl 15-17
  • Läsundervisning och kooperativt lärande 20/9 kl 15-17
  • Kooperativt lärande i matematikundervisningen 13/10 kl 15-17
  • Skrivundervisning och kooperativt lärande 25/10 kl 15-17
  • Kooperativt lärande i praktiskt-estetiska ämnen 8/11 kl 15-17
  • Kooperativt lärande i fritidshemmet 16/11 kl 09-11
  • Kooperativt lärande i anpassad grundskola 22/11 kl 15-17

Att leda lärande för lärare

OBS! Pga för få anmälda flyttas denna till våren, nya datum kommer. Är du förstelärare eller utvecklingsledare med ansvar att leda kollegor i utvecklingsarbete? Vill du ha fler konkreta verktyg att använda för att stötta kollegor på bästa sätt? Vill du öka din kunskap kring vad som behövs för att lyckas med förändringsarbete? Då är detta kursen för dig! Under tre digitala eftermiddagar får du kunskap och verktyg för att stärkas i din roll som ledare för kollegors lärande. Boken Att leda utvecklingsprocesser i förskola och skola ingår. Läs mer och boka HÄR.

Meningsfullt lärande

Är du nyfiken på hur vi kan göra skoldagen mer meningsfull för eleverna? Vill du ha fler tips och verktyg kring innehållsval och demokratiska arbetssätt? Då är denna digitala heldag den 26/10 för dig! Med utgångspunkt i boken Meningsfullt lärande – demokrati och samtal i skolan (som ingår i kurspriset) dyker vi djupare in i frågor kring demokrati och meningsfullhet. Läs mer och boka HÄR.

Digital kurs i egen takt

Under vårterminen testade vi ett nytt koncept med en digital kurs där du i egen takt läser texter, genomför uppdrag, reflekterar i ett digitalt program och får individuell feedback från Jennie och Niclas. I höst kör vi en omgång till. Mer info och bokning HÄR.

Digitala paket för förskola och skola

Vill er skola/förskola få en utbildning i kooperativt lärande men vill göra det i er egen takt? I dessa utbildningspaket får ni stöd att komma igång med kooperativt lärande med hjälp av texter, inspelade föreläsningar, uppdrag och material. Utbildningspaketet går att göra på en hel skola eller i ett arbetslag. Läs mer om paketet för skola HÄR och paketet för förskola HÄR.

Inspelade föreläsningar på preparus.se

På preparuse.se erbjuder vi två olika inspelade föreläsningar med text och uppdrag som kan användas som fortbildning i ett arbetslag eller på en skola. Den ena handlar om meningsfullt lärande – läs mer och boka HÄR. Den andra ger verktyg kring samarbete i par – läs mer och boka HÄR.

Kooperativa nyheter!

Vi har flera nyheter som vi tror du kommer gilla! Nu finns vi på Preparus.se där du till din skola kan köpa två inspelade föreläsningar, texter och uppdrag i klassrummet kring att använda par i undervisningen och att göra lärandet meningsfullt för eleverna. Titta gärna på filmerna i länkarna under för mer info! Vi har även skapat ett komplett utbildningspaket i kooperativt lärande både för förskolan och för skolan. Allt för att göra KL mer tillgängligt för alla som är intresserade. Vi är mycket stolta över dessa och det kommer vara ett stort stöd för de som vill utvecklas i sin undervisning!

Preparus

Samarbete i par

I denna föreläsning ger Jennie Wilson och Niclas Fohlin konkreta verktyg kring hur läraren kan använda samarbete mellan elever där de får möjlighet att stötta varandra i undervisningen.

Meningsfullt lärande

Med utgångspunkt i frågan “Vad är meningen med skolan?” undersöker Jennie Wilson och Niclas Fohlin begrepp som autentiskt lärande, demokratiskt deltagande och gemenskap. Övergripande tankar, praktiska exempel och utmanande frågor ger lyssnaren nya ingångar och verktyg för att skapa en meningsfull undervisning.

Till de förinspelade föreläsningarna finns även en text som går djupare in i temat, reflektionsfrågor att använda i kollegiet samt uppdragskort som stöd för att omsätta innehållet i egen handling.

Digitalt utbildningspaket

Vi har även skapat ett komplett digitalt utbildningspaket för kooperativt lärande som du kan arbeta med individuellt, i arbetslag, i ett stadie eller i en hel verksamhet. Paketet innehåller flera korta filmer, texter, mallar och uppdrag att genomföra i praktiken. Syftet är att alla ska få en mycket god grund att utveckla sin undervisning att bli mer samarbetsinriktad utifrån kooperativt lärande. Det finns ett paket för förskolan och ett för grundskolan. Följ länken och skicka din förfrågan kring antal deltagare så får du ett prisförslag!

Skolpaket Kooperativt lärande

Förskolpaketet Kooperativt lärande

Nationell konferens

Tisdagen den 5 april sker en nationell konferens med flera workshops, föreläsningar och samtal om hur du kan använda KL i skolans alla ämnen. 20st lärare från Skåne till Kiruna berättar i microföreläsningar hur de använder KL i sina klassrum. Niclas Fohlin och Jennie Wilson inleder dagen med en helt ny föreläsning och därefter sker även masterclass i allt från att arbeta med sociala färdigheter, muntligt berättande, problemlösning, kollegialt lärande, barnkonventionen och värdegrundsarbete. Be om att få kompetensutbildning den 5 april och boka in dig, du kommer inte ångra dig!

Nationell konferens Kooperativt lärande – 5 april!

Några av föreläsarna och key-speakers!

Konferens: Kooperativt lärande i Sverige

Missa inte den andra nationella konferensen i kooperativt lärande! Den 5 april är det dags för en digital heldag med fokus på att dela erfarenheter från norr till söder. Jennie Wilson och Niclas Fohlin är keynote speakers. Du får även möta Ninne Lindgren, Linda Sikström, Daniel Prsa, Hanna Haväng, Anna Jacobsson, Liz Fristedt, och Lisa Fohlin i workshops och paneldiskussioner. Ett 30-tal lärare, förskollärare, fritidspedagoger, specialpedagoger och rektorer från olika delar av Sverige delar med sig av erfarenheter och tips kring det kooperativa arbetet. Du får dessutom chans att diskutera KL med andra intresserade! Konferensen anordnas i ett samarbete mellan Studentlitteratur och KoLiS. Vi hoppas att ni vill hänga på!

Klicka här för att komma till Facebookeventet där du kan ställa frågor och möta andra som ska vara med på konferensen.

När? 5 april 2022, kl 09:00-16:00

Var? Digitalt via Zoom

För vem? Alla inom skola som är intresserade av och redan har en del kännedom om kooperativt lärande

–> BOKA HÄR

Boktips

Letar du efter något spännande att läsa för att utveckla din undervisning? Här nedan finns fem boktips för dig som vill utmanas, inspireras och växa som pedagog. Böckerna passar bra för kollegialt lärande i ett arbetslag eller på en förskola/skola, och som egen läsning.

Läs mer
« Äldre inlägg