Struktur: Karusellen

Karusellen är en struktur som kan användas för att utveckla och få syn på elevers kunskaper. Elever får bygga vidare på varandras tankar, hitta kopplingar och ta det till nästa steg. Övningen kallas på engelska Brainstorm Carousel. Den kallas också ibland för progressiv brainstorming. Även om strukturen på ytan ser ut som stationsarbete är det annorlunda. Karusellen kan användas för olika syften och med olika innehåll – för att aktivera elevernas förförståelse, för att fördjupa förståelse, för att sammanfatta och repetera kunskapsområden eller för att få inspiration till nya lösningar.

Grundstruktur

 1. Förbered ett antal uppgifter kring ett tema.
 2. Placera ut uppgifterna på bord eller häng upp.
 3. Dela in eleverna i par eller små grupper.
 4. Dela ut en penna och ett sudd per grupp (varje grupp kan ha en egen färg på sin penna), eller en penna per person beroende på syfte.
 5. Placera ut paren/grupperna vid varsin uppgift.
 6. Sätt en timer på en till ett par minuter beroende på uppgiftens karaktär.
 7. Eleverna samarbetar och försöker komma på flera svar eller lösningar på uppgiften. De skriver ner dessa.
 8. När tiden är slut ber du eleverna rotera till nästa bord.
 9. Eleverna läser svaren från föregående grupp och diskuterar vad de tänker.
 10. Du startar timern igen och gruppen lägger till egen information på anteckningsmaterialet eller fler post-its.
 11. Fortsätt tills alla grupper varit vid alla uppgifter, eller tills du vill bryta av annan anledning. När alla grupper roterat klart i klassrummet kan ni lyfta spännande lösningar i helklass eller använda kunskaperna för vidare arbete, beroende på vad uppgiften var och vad den syftade till.

Karusellen lämpar sig till många olika typer av uppgifter där vi vill få fram och utveckla elevernas kunskaper. Det kan vara olika aspekter av ett tema på alla de olika borden, eller exempelvis 3 uppgifter som upprepas så att det blir 6 bord. Anpassa och hitta vad som passar för gruppen och innehållet. Ett huvudsyfte med Karusellen är att bygga ut kunskapen med hjälp av det andra grupper skrivit. Vid varje bord får eleverna läsa vad de andra har skrivit och fundera på vad de vill lägga till, vad de kan bygga vidare på eller vad de kan kommentera. Det behöver därför vara frågor/uppgifter där det finns många olika svar och tankar som kan komma fram.

Uppgifterna på bordet kan vara i listform där eleverna fyller på en punktlista, post-its där de skriver och sätter post-its, en tankekarta på ett A3 som de bygger ut eller ett dokument på en dator som de skriver i.

Beroende på vilket innehåll ni bearbetar kan ni arbeta vidare med kunskapen på olika sätt:

 • Om ni gjort karusellen för att få fram förkunskaper kring ett ämne kan läraren använda detta för att planera upp temaområdet. Ni kan också ta fram papprena igen efter ett par veckor för att fylla på med mer kunskaper och synliggöra vad ni har lärt er.
 • Om ni sammanfattat kunskaper kring ett område kan eleverna efteråt få skriva en egen text kring temat, och använda kunskapen som kom fram i Karusellen som stöd.
 • Eleverna kan få välja ut någon information som kom fram i Karusellen som de tyckte var extra intressant och undersöka den vidare, i par, grupp eller enskilt.

För att förstärka det positiva ömsesidiga beroendet i strukturen kan roller användas. Man kan exempelvis ha en sekreterare i varje grupp. Det kan vara samma genom hela strukturen eller bytas vid varje bord. Då måste eleverna först diskutera och gemensamt bestämma vad sekreteraren ska skriva ner. Andra roller som kan användas är uppmuntrare, ordfördelare och frågeställare. Använd roller när du tror att det kan stärka elevernas samarbete. Ge gärna rollerna exempelfraser de kan använda för att stötta gruppen.

Exempel: Efter att klassen läst en högläsningsbok får eleverna med hjälp av Karusellen bearbeta boken. På borden ligger papper med frågor, tex “Hur skulle du beskriva huvudkaraktären?”, “Om du skulle ändra slutet, vad skulle du ändra då och varför?”. Eleverna roterar i par och skriver ner sina tankar. Läraren lyfter några spännande tankar och slutligen får eleverna skriva en egen reflektion kring boken.

Exempel: På NO:n har eleverna lärt sig om olika energikällor. För att sammanfatta och repetera gör klassen Karusellen. På varje bord ligger en bild på en energikälla. Eleverna roterar mellan borden och skriver fakta, tankar och utmaningar med varje energikälla. De använder det som skrivits på papprena för att träna inför det kommande provet.

Exempel: Efter en utflykt får eleverna bearbeta upplevelsen med hjälp av Karusellen. På varje bord finns ett papper med ett sinne. Grupperna hjälps åt att rita och skriva vad de såg, hörde, kände, luktade och smakade på utflykten.

Här, här och här finns blogginlägg med Karusellen.


Klassexempel

36 kommentarer

Lämna ett svar