Struktur: Karusellen

I denna struktur kan du använda dig av varierade uppgifter och beroende på uppgiftens karaktär kan det vara samma uppgift på varje bord – så att grupperna hela tiden tar hjälp av vad de andra grupperna skrivit för att utveckla sitt tänkande för varje steg – eller olika uppgifter där de bygger vidare på vad förra gruppen skrev. Välj en uppgift där det finns många svarsalternativ: Skriv talet 100 på olika sätt, skriv så många ord ni kan i en given ordklass, skriv ner så mycket ni kan om en person/plats/händelse. Karusellen kan användas både för att aktivera elevernas förförståelse, för att fördjupa förståelse, för att sammanfatta och repetera kunskapsområden eller för att få inspiration till nya lösningar.

Inom det Kooperativa Lärandet kallas övningen Brainstorm Carousel. I boken Lyft språket Lyft tänkandet av Pauline Gibbons kallas denna övning Progressiv Brainstorming.

Grundstruktur

 1. Skapa minst 3 bord som har frågor eller arbetsuppgifter på sig kring ett tema. Lägg ut uppgifter/frågor på borden.
 2. Dela in eleverna i grupper om 3-6 elever. Dela ut ett stort anteckningsmaterial (A3) per bord (som ligger kvar under övningen) eller post-its till grupperna.
 3. Dela ut en penna och ett sudd per grupp, varje grupp kan ha en egen färg på sin penna.
 4. Sätt en timer på en till ett par minuter beroende på uppgiftens karaktär.
 5. Varje grupp bestämmer en Sekreterare. Eleverna samarbetar och försöker komma på flera svar eller lösningar på uppgiften.
 6. När tiden är slut ber du eleverna rotera till nästa bord.
 7. Eleverna läser svaren från föregående grupp och diskuterar vad de tänker.
 8. Du startar timern igen och gruppen lägger till egen information på anteckningsmaterialet eller mer post-its.
 9. Fortsätt tills alla grupper varit vid alla uppgifter, eller fortsätt runt ett varv tills du vill bryta av annan anledning. När alla grupper roterat klart i klassrummet kan ni lyfta spännande lösningar i helklass eller räkna ihop hur många lösningar ni kom på, beroende på vad uppgiften var och vad den syftade till.

Variant 1

Samma som grundstrukturen men tillsammans med strukturen Brainstorm. Alla elever skriver (med samma färg på pennan i gruppen eller olika färg på post-its) så många svar de kan på sitt bord under tidspress. Rotera borden. De avslutar med att diskutera sina svar och tillsammans välja ut de svar de är överens om. Du kan sedan när ni roterat klart…

 1. Placera eleverna i par och välja ut 2st post-its per bord de tycker är extra viktiga.
 2. Jämföra sina viktiga svar med ett annat par och komma överens om ett svar per fråga/bord som var allra viktigast.
 3. Diskutera dessa i helgruppen.
 4. Fortsätta med andra uppgifter i par som att skriva svar eller texter med hjälp av de helgruppen tyckte var viktigast.

Bildresultat för post its

Variant 2

Samma som grundstrukturen men du använder dig av strategin Mindmap eller Tankekarta. Du lägger ett stort papper med ett centralt begrepp i mitten. Gruppen skapar nu på tid nya trådar från denna. När grupperna roterar skapar de nya trådar och nya fortsättningar på föregående grupps tankar.

Roller

För att göra övningen än mer kooperativ och öka det ömsesidiga beroendet rekommenderar vi att ge eleverna olika roller. Alla elever är från början tänkare i Karusellen. Numrera eleverna 1-3, 1-4. Nummer 1 i varje grupp börjar att vara skrivare. Det innebär att bara skrivaren har en penna och de andra säger sina lösningar och svar till skrivaren som skriver ner dem. Vid nästa bord blir elev 2 skrivare osv. tills alla har fått skriva minst en gång.

Ytterligare en roll som kan delas ut för att stärka teambuilding-aspekten och det kommunikativa är hjälparen. Hjälparen får inte själv komma med lösningar eller svar, utan får bara stötta och hjälpa tänkarna att komma på fler idéer. Hjälparen kan till exempel säga ”Kan du använda ett annat räknesätt?” eller ”Kommer du ihåg vad djuret äter?” eller visa olika verb med hjälp av kroppen. Denna roll utmanar eleven att förklara vad de tänker och ge tips utan att direkt avslöja svaret för tänkaren.

En fjärde roll som kan användas för att stärka gruppens samarbete och hjälpa eleverna att hitta gruppkänslan är uppmuntraren. Uppmuntraren har som uppgift att säga positiva saker till andra som stöd. Detta kan hjälpa eleverna att komma bort från det kritiska tänket där de fokuserar på vad andra gör fel och istället fokuserar på att hjälpa och stötta varandra. Uppmuntraren kan till exempel säga ”Du kom på väldigt många olika lösningar” eller ”Du kämpade och försökte verkligen”.

När grupperna roterar till nästa bord byter de roller. I början när eleverna är ovana vid övningen kan det vara bra att enbart börja med skrivare och tänkare, för att sedan lägga till fler roller när eleverna vet hur övningen fungerar och känner sig mer bekväma med strukturen. Använd sen alla på en gång, eller fokusera på hjälparen eller uppmuntraren vid olika tillfällen.

Här, här och här är blogginlägg med Karusellen.

karusellen1200

Grafik: Martin Silfvast


Klassexempel

36 kommentarer

Lämna ett svar