Struktur: Inre-yttre cirkel

Strukturen Inre-yttre cirkel är en mer strukturerad variant av Berätta mera. Eleverna får möjlighet att prata med flera olika personer, men väljer inte själva vem de pratar med. Vi tar bort ett valmoment vilket kan underlätta för eleverna och hjälpa dem att fokusera på innehållet. I strukturen är alla elever engagerade samtidigt i samtal och eleverna får chans att både prata och lyssna flera gånger.

  1. Klassen delas på hälften.
  2. En halvan ombeds forma en inre cirkeln, axel mot axel med näsan utåt. Den andra halvan ställer sig i en yttre cirkel runt den inre så att de ser in mot cirkeln i mitten.
  3. Eleverna i den yttre cirkeln står så att par bildas med en elev i den inre cirkeln.
  4. Läraren ställer en fråga.
  5. Eleverna funderar i tystnad.
  6. Läraren ger instruktion kring om eleverna i den inre eller yttre cirkeln ska börja prata.
  7. En elev börjar dela tankar kring frågan, sen är det den andras tur.
  8. Läraren ber eleverna tacka varandra för samtalet.
  9. Läraren ber någon av cirklarna rotera ett vissat antal steg, så att eleverna får nya samtalkamrater.
  10. Rotera så många gånger ni vill.

Strukturen kan också användas med frågekort eller konkret material, där eleverna ska intergera kring detta på något sätt.

Exempel: Eleverna får varsin liten klocka. De ställer klockan på valfritt klockslag. De ställer upp i en inre och en yttre cirkel. Eleverna hälsar på varandra och den yttre cirkeln börjar fråga: “Vad är klockan?”. Eleven i inre cirkeln svarar och frågar sedan vad hens klocka visar. Läraren ber den yttre cirkeln rotera så att de får en ny kompis att visa och fråga. Ibland får eleverna ställa klockan och fråga, ibland ber de kompisen ställa klockan på ett visst klockslag.

Exempel: Efter högläsning av ett kapitel i en bok får eleverna fundera på vad de tänker om huvudpersonen. Varför gjorde hen som hen gjorde i kapitlet? Vad tänker du om det? Gjorde hen rätt? Skulle hen ha kunna gjort annorlunda? Eleverna ställer sig i en yttre och en inre cirkel. De samtalar med kamraten mittemot en stund. Läraren ber sedan den yttre cirkeln rotera tre steg åt höger för att få en ny person att samtal med kring samma fråga. När eleverna har fått prata med tre olika personer bryter läraren och eleverna får skriva en liten reflektion kring vad de nu tänker.

Exempel: Eleverna arbetar med natur och miljö på NO:n. De får enskilt välja ut några begrepp som de tycker är kluriga att förklara och förstå. Dessa skriver de på lappar. Eleverna ställer sig i en inre och en yttre cirkel. I paren visar de en av sina lappar och ber kompisen förklara om de kan. De hjälper varandra kring begreppen en stund. Läraren ber dem rotera och de får en ny kompis som kan förklara begreppet. Tillsammans får de träna på att förklara begreppen med sin egna ord och stötta varandra att förstå.u


Klassexempel

18 kommentarer

Lämna ett svar