Struktur: Switcheroo!

Strukturen Switcheroo! gör det enkelt för eleverna att dela med sig av sina gruppdiskussioner till andra grupper. Den kan användas efter en annan struktur för att dela med sig av kunskaperna och tankarna mellan de olika grupperna utan att lyfta allting i helklass eller mitt under en övning för att få inspiration. Eleverna får först arbeta tillsammans för att komma fram till något gemensamt svar. Varje enskild elev har ett ansvar att se till att en själv förstår, men även ett ansvar för att de andra i gruppen förstår, då de sedan ska få förklara för andra grupper. Ett individuellt och personligt ansvar är en av förutsättningarna för KL.

Här beskriver vi tre varianter av strukturen att använda. Grunden är att eleverna är i grupper om 3-4 elever och att eleverna är numrerade. I alla varianterna kan även eleverna få frågan “Har ni lärt er något nytt?” innan nästa uppgift ges eller i en sammanfattande diskussion i slutet av lektionen, beroende på uppgifternas karaktär och lektionens mål. Du kan då låta varje gruppmedlem beskriva en ny lärdom i sin hemgrupp efter bytet.

Variant 1
Eleverna löser en uppgift eller diskuterar ett ämne enligt en struktur, t.ex. Runda bordet eller Mötas på mitten. Efter att uppgiften/diskussionen är slutförd säger läraren “Switcheroo!” varpå nr 1 i varje grupp går till en ny grupp enligt lärarens instruktion (t.ex. medsols). Eleven sammanfattar sin egen grupps samtal för den nya gruppen. Detta leder till nya samtal och aspekter på ämnet. Eleverna går därefter tillbaka till sina hemgrupper där de får nästa uppgift/fråga. Sedan är det dags för nr 2 att byta grupp för att dela med sig av gruppens tankar. Detta kan göras tills alla elever har fått chans att dela med sig till en annan grupp. Du kan även byta håll efter uppgift två, så att eleverna roterar motsols.

Untitled design (1)

Variant 2
I denna variant behöver eleverna vara i grupper om 4. Eleverna löser en uppgift tillsammans enligt någon struktur, se ovan. Läraren säger “Switcheroo!” varpå två elever från varje 4-grupp bildar en ny grupp med ett annat par. Vi delar alltså flera 4-grupper och bildar nya 4-grupper. Exempelvis kan alla 1:or och 2:or byta ett bord till höger. I de nya grupperna delar de två paren med sig av sina diskussioner genom exempelvis strukturen Dubbel-EPA. De går sedan tillbaka till sin hemgrupp för att dela nya tankar och göra sig redo för nästa uppgift. Nästa gång är det alla 3:or och 4:or som byter grupp så att nya gruppkonstellationer bildas.

Untitled design (3)

Variant 3
Eleverna löser en uppgift tillsammans enligt någon struktur och är numrerade i gruppen, se ovan. Läraren säger “Switcheroo!”. Alla 1:or bildar en grupp, alla 2:or bildar en grupp, osv. Eleverna intervjuar varandra en i taget om hur de löste uppgifterna eller om vad de diskuterade i sin hemgrupp. De möts sedan tillbaka i hemgruppen och lägger till nya smarta lösningar och tankar till sina egna.

Untitled design (2)


Klassexempel