Struktur: Rondellen

I strukturen Rondellen får alla elever komma till tals. Eleverna turas om och låter en i taget få lyfta sina tankar inom gruppen. Du kan enkelt anpassa övningen för ditt syfte och/eller numrera eleverna för att skapa paruppgifter. Rondellen kan vara en grundstruktur för hemgruppen när du använder Pussel eller andra uppgifter där du behöver muntliga och/eller skriftliga svar från eleverna. Strukturen bibehåller ett positivt ömsesidigt beroende inom gruppen och allas tankar är lika viktiga.

 • Du delar upp klassen i grupper om 4.
 • Du sätter igång arbetet med en öppen fråga, en instruktion eller en arbetsuppgift.
 • En elev i taget berättar sina tankar inom gruppen.
 • De övriga antecknar (utifrån vad du vill med övningen en av sakerna under);
  • Det som den som berättar säger.
  • De tankar eleven får när de hör det som den som berättar säger.
  • Vilka tankar som var samma som de själva hade.
  • Det tankar som var olika mot deras egna tankar.
 • Du avslutar med att slumpmässigt välja ut någon i gruppen som sammanfattar gruppens tankar.

Variant 1

 • Du delar upp klassen i grupper om 4.
 • Du sätter igång arbetet med en öppen fråga, en instruktion eller en arbetsuppgift.
 • En elev i taget berättar sina tankar inom gruppen.
 • De övriga lyssnar på det som sägs.
 • Byt berättare ett varv runt tills alla fått prata.
 • Be gruppen sammanfatta sina tankar på ett papper/mini-whiteboard!
 • Du avslutar med att slumpmässigt välja ut någon i gruppen som sammanfattar gruppens tankar.

Variant 2

Du delar upp eleverna i grupper om 5. Du delar ut en A3 med mötas i mitten. Ge en uppgift/öppen fråga. En elev väljs slumpmässigt ut att berätta svaret på din fråga/uppgift för resten av gruppen. Dela ut de olika uppgifterna nedan till de andra eleverna i gruppen (en till varje).

 1. Skriv det som den som berättar säger.
 2. Skriva dina tankar om det som eleven säger.
 3. Skriv några av de tankar som var samma som dina.
 4. Skriv några av de tankar som var olika mot dina egna.

När eleven som fått frågan berättar sitt svar skriver de andra eleverna ner sin del. Be eleverna sedan sammanfatta sina tankar i mitten av A3-pappret enligt Mötas på mitten. Läraren väljer slumpmässigt ut någon i gruppen som får redovisa gruppens svar/tankar.

Variant 3

 • Du initierar en vanlig Rondellen kring en öppen fråga och gruppen går ett varv runt och skriver ner allas svar.
 • Du använder dig av någon av varianterna i Switcheroo!
 • Be nu den nya gruppen göra en lista i två spalter, det som var samma och det som var olika i gruppernas svar på frågan/uppgiften.
 • Eleverna går tillbaka till sina vanliga grupper igen och du drar slumpmässigt någon som får beskriva likheter/skillnader mellan sin grupp och en annans grupps svar.

Klassexempel