Röstläge och ljudnivå

När man sätter ihop elever i samarbeten där de ska samtala, stötta och hjälpa varandra kommer ljudnivån att bli högre än när de jobbar enskilt. Att ljudnivån blir högre går inte att komma ifrån, men som lärare kan vi göra flera olika saker för att stötta eleverna i att ha ett lagom röstläge så att ljudnivån ändå blir behaglig och det går att fokusera. Vi lärare behöver ibland också vänja oss vid att det är ett surr i klassrummet, något vi kanske tidigare sett som störande. Ta ett djupt andetag och fråga dig själv: Är de fokuserade och kan arbeta? Då är kanske ljudnivån okej. I annat fall, fundera på om du kan göra något av förslagen nedan.

Är eleverna tillräckligt nära varandra?

En anledning till att ljudnivån blir hög kan vara att eleverna helt enkelt är för långt ifrån varandra och därför måste prata högt för att höra varandra. Fundera på hur du kan se till att eleverna kommer närmare varandra inför ett samtal eller en gemensam uppgift. Kan de flytta sig närmare varandra? Om de står upp, kan de ställa sig axel mot axel och luta huvudena mot varandra? Se till att eleverna är nära varandra och redo för samtalet innan de börjar prata.

Synliggör förväntningar

För att eleverna ska veta vad du förväntar dig av dem när de ska samtala med varandra behöver du synliggöra det på något sätt. Här är det bra att tillsammans prata om varför det är viktigt att vi tänker på vårt röstläge och också lyfta fram elevernas tankar kring vad ett bra röstläge vid par- och gruppsamtal är. Ni kan till exempel göra ett T-kort eller Y-kort om hur man märker att det är bra ljudnivå och ge tips kring hur eleverna kan göra. Exempelvis: Hur syns det att vi har en bra ljudnivå?: Vi lutar oss nära varandra. Hur hörs det?: Viskande röster, jag hör bara min kompis.

Börja med korta uppgifter

Om ljudnivån lätt skenar iväg när dina elever samarbetar kan det vara bra att börja med kortare uppgifter, exempelvis korta parsamtal, där de inte samarbetar så länge. Det blir då enklare för eleverna att komma ihåg att viska och du kan efteråt uppmuntra eleverna och skapa positiva upplevelser kring samarbete. Ju mer vana eleverna blir vid att samarbeta och samtidigt ha arbetsro, desto mer kan du utöka längden på samarbetsstunderna.

Ha återsamlingar

Om eleverna ska samarbeta längre stunder är det av flera anledningar bra att ha återsamlingar då och då: för att se till att paren och grupperna är på väg åt rätt håll, för att ge feedback och återkoppling kring det som sker i grupperna, samt för att låta grupperna reflektera kring hur det går. Då kan du också ge feedback på ljudnivån och påminna om att hålla den nere.

Ge feedback, lyft fram det positiva

När du ger feedback är det bra att lyfta det positiva grupper gör istället för att fokusera på det de gör fel. Om en grupp lutar sig nära varandra och viskar och de andra grupperna pratar högt kan du berömma den första gruppen och säga “Jag ser att ni i den här gruppen lutar er nära varandra och viskar. Det gör att bara gruppen hör och ni stör inte de andra grupperna, utan alla kan fokusera på uppgiften. Precis så vill jag att ni gör”. Då får de andra grupperna ett gott exempel att följa och du stöttar klassen genom att sätta upp ramar och peka ut en riktning.

Reflektera

Efter ett samarbete kan du låta eleverna reflektera kring sin insats. Vad gjorde jag för att bidra till arbetsro? Hur var mitt eget röstläge? Hur var ljudnivån i vår grupp? Är det något jag/vi kan göra bättre nästa gång? De kan reflektera enskilt, i par eller i grupp.

Låt det ta tid

Ge inte upp! Testa flera gånger så att eleverna får chans att träna på hur de kan samtala och samarbeta på ett sätt som fortfarande ger en behaglig ljudnivå. Prata med eleverna kring vad de tycker ni ska göra, låt dem vara en del i processen och utvärdera regelbundet.

Fundera kring följande frågor: Är eleverna tillräckligt nära varandra? Vet de vad som förväntas av dem? Förstår de vad de ska göra? Stör ljudnivån eller kan eleverna fokusera? Vad gör de som är positivt? Hur upplever eleverna situationen? Hur kan jag stötta samarbetet så att ljudnivån fungerar för alla?

Praktiska tips

För att synliggöra vilket röstläge som gäller kan du använda dig av flera olika hjälpmedel. Du kan ha ett trafikljus där rött ljus visar att eleverna ska tänka själva i tystnad, gult ljus visar att eleverna ska viska med kompisen bredvid och grönt ljus att de ska tala högt så att hela klassen hör vad de säger.

Du kan använda dig av nivåskyltar där olika siffror symboliserar olika ljudnivå. Exempel: Nivå 5: utomhusröst. Nivå 4: klassrumsröst för diskussion i helklass. Nivå 3: Teamröst för diskussion i smågrupp. Nivå 2: Parröst för diskussion i par. Nivå 1: Tystnad för enskilt arbete/tänkande. HÄR finns ett exempel på hur sådana skyltar kan se ut.

Det viktiga är att eleverna får lära sig att anpassa sitt röstläge efter situationen. Först görs detta efter lärares instruktion. Så småningom lär de sig själva vilket röstläge som ger bäst möjlighet till arbetsro och lärande i klassrummet. Vi brukar ofta fråga eleverna i början av en lektion eller arbetspass, när vi förklarat vad vi ska arbeta med, vilken ljudnivå de tycker vi ska ha. Detta gör att de involveras i beslutet vilket ofta gör att de tar ett större ansvar.

Under arbetets gång kan du behöva påminna klassen om vilken ljudnivå som gäller genom att uppmärksamma dem på färgen på trafikljuset eller den ljudnivåskylt som hänger uppe för tillfället. För att få elevernas uppmärksamhet kan du använda dig av ett flertal olika signaler. Vi har funnit att det kan vara bra att ha en specifik signal som eleverna lär sig, men vi har också märkt att man ibland behöver växla signal för att inte tappa elevernas fokus. Här nedan finns några exempel.

 • Klappa en rytm som eleverna ska klappa efter. De släpper då det de har för händer och lyssnar uppmärksamt. Du kan sedan ge en instruktion. Variera rytmen om inte alla lyssnar på en gång.
 • Gör ett tecken, t.ex. räck upp en hand. När eleverna ser att du räcker upp handen gör de samma sak tills alla räcker upp handen och får nya instruktioner. Alternativt sätt ett finger över munnen och ett finger upp i luften, eller gör ett annat tecken du och klassen kommer överens om.
 • Räkna ner från 5, med högre röst på 5, och sedan gradvis lägre röst tills du viskar på 1, för att få eleverna att följa med i röstsänkningen. Håll upp antalet fingrar samtidigt.
 • Ha en liten klocka eller ett vindspel som du spelar med när ljudnivån blir för hög. Eleverna vet då att de behöver sänka sina röster utan att du behöver tjata eller säga något.
 • För de yngre åldrarna kan du ha en tom sprayflaska eller en liten burk med magiskt glitter som du sprayar/kastar i luften och som magiskt gör att det blir tyst och lugnt (används bara vid speciella tillfällen, t.ex. innan sagoläsning, så att det inte överanvänds och slutar fungera).
 • Viska en ramsa med uppmaningar som eleverna ska härma efter, till exempel “Alla som hör mig vinka med handen, alla som hör mig vinka med handen”
 • Med smartboard och Mac kopplad till den så kan du använda två stycken gratissidor för att visualisera ljudnivån i klassrummet.1. www.ictgames.com/calmCounter.html
  2. www.bouncyballs.orgStäng av ljudet på datorn och gå in på sidan. Tillåt den att använda din dators mic på rutan som kommer fram. I alternativ 1 så ser du en mätare med grön, gul, orange och röd färg. När pilen går upp mot den röda färgen vet eleverna att ljudnivån är för hög. Med alternativ 2 ser du studsande bollar. Tanken är då att klassen ska satsa på att bollarna ska ligga stilla vid arbete som kräver tystnad.
 • För att göra eleverna mer medvetna om sin egen ljudnivå kan kort eller lappar vid behov läggas på bordet gruppen sitter vid – grönt kort om ljudnivån är bra, gult kort om de behöver sänka ljudnivån lite grann och vid rött kort tar alla en paus och räknar till 10 innan gruppen fortsätter arbeta.
 • När klassen ska träna på en specifik samarbetsfärdighet – som att hålla god ljudnivå och röstläge – kan en timer användas. När timern låter tar grupperna en kort paus och diskuterar hur deras ljudnivå varit hittills och om det är något de behöver göra annorlunda.

3 kommentarer

Lämna ett svar