Strategi: Roller

I Kooperativt Lärande (KL) flyttas fokus från läraren till eleverna. Undervisningen blir en social process där elevernas aktivitet är i fokus och där de successivt lär sig att ta mer och mer ansvar för sin inlärning. För att främja detta använder man i KL ofta olika roller. Dessa används för att förtydliga för eleverna vad deras uppdrag och fokus är. Rollerna används också för att hjälpa dem att utveckla de färdigheter som behövs för att lära av och med varandra så effektivt som möjligt. Med hjälp av de olika rollerna tränar vi olika former av samarbetsfärdigheter (Sahlberg & Leppilampi, 1998). Genom att läraren lägger över några av de uppgifterna som traditionellt varit lärarens på eleverna visar vi på ett tydligt och pedagogiskt sätt att det är just eleverna som är i fokus och att det är deras insats som är viktig.

Det finns ett flertal olika roller som kan användas vid olika tillfällen beroende på vad eleverna behöver träna på och vad syftet med övningen är. Fokus kan ligga på en roll i taget eller så kan flera roller användas samtidigt. En del roller är mer kognitivt krävande än andra. Rollerna medvetandegör för eleverna att arbete kräver olika förmågor. I början kan det vara svårt för eleverna att hantera flera sammansatta förmågor. Därför är det bra att explicit prata om vilka dessa förmågor är och träna på en i taget. Som lärare gör man då en gradvis överlämning av ansvar enligt modellen kring scaffolding (stöttning) där läraren först modellar en roll och eleverna sedan får prova (Gibbons, 2002). Eleverna får då en struktur kring vad som behövs för ett fungerande gruppsamarbete.

Vissa av rollerna lämpar sig extra väl till vissa strukturer. Det är bra att introducera rollerna en i taget så att eleverna blir vana vid att använda en roll innan nästa tillkommer. Till vissa strukturer räcker det med en roll medan det i andra lämpar sig att använda flera roller. Ju äldre eleverna är desto fler roller kan användas samtidigt.

Under användandet av roller är det bra att alla elever får testa på alla roller. Så småningom är målet att dessa roller ska internaliseras hos eleverna (Pasi & Leppilampi, 1998). Rollerna är till för att stötta grupprocessen och föra lärandet framåt.

Uppgiftsroller:

Sekreterare – antecknar det gruppen gör, skriver ner lösningar och tankar inför senare presentation.

Berättare – läser uppgiftsfrågor och texter för gruppen och fokuserar på att alla förstår innehållet.

Materialförvaltare – ser till att gruppen har det material den behöver för att kunna genomföra uppgiften.

Hjälpare – hjälper gruppen framåt genom att ställa frågor och komma med tips.

Tidshållare – ser till att gruppen håller tidsschemat och sporrar gruppen att bli klar i tid.

Fokushållare – ser till att gruppen håller sig till arbetsuppgiften/målet med övningen och håller fokus.

Sammanfattare – sammanfattar det som sagts i gruppen, upprepar vad andra sagt, under arbetets gång eller som redovisning för andra grupper.

Observatör – observerar grupp-processen och skriver ner tankar under arbetets gång för senare utvärdering.

Kontrollant – kontrollerar att alla har förstått uppgiften och vet vad som ska göras. Kontrollerar att uppgiften är korrekt utförd.

Sociala roller:

Uppmuntrare – uppmuntrar gruppen. Berättar det som gruppen gör bra och kommer med beröm.

Ordfördelare – ser till att alla i gruppen får ordet och är delaktiga så att alla kan lära av varandra.

Utvärderare – utvärderar hur samarbetet går, ofta med hjälp av observatören. Berättar vad som gått bra och kommer med tips på hur samarbetet kan förbättras till nästa uppgift.

Utskriftsmallar:

Alla Roller i A3-format eller A4-format.

Bilder till alla roller av Martin Silfvast!

Förslagsvis kan man skriva ut dem, laminera och sätta fast dem i ett halsband för elever mellan åk F-6. För äldre elever kan man dela ut dem som uppdragskort i olika gruppaktiviteter med något mer specificerade beskrivningar. Tänk på att stärka de interpersonella färdigheterna som finns i rollerna så att det blir en social roll och inte bara en uppgift!

Rollkort med beskrivning på baksidan finns att skriva ut i det digitala materialet till boken Kooperativt lärande i praktiken.


Källor:

Gibbons, Pauline (2016). Stärk språket – Stärk lärandet. Uppsala: Hallgren & Fallgren.

Sahlberg, Pasi & Leppilampi, Asko (1998). Samarbetsinlärning. Stockholm: Runa förlag.

 

Creative Commons-licens
Roller av Martin Silfvast är licensierad under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell licens.

41 kommentarer

Lämna ett svar