Struktur: Lyssna och skriv

I skolan möter eleverna hela tiden texter att bearbeta och ta in. Vi som lärare försöker ofta variera textbearbetningen för att hjälpa eleverna att ta in kunskaperna på bästa sätt. Med strukturen Lyssna och skriv får eleverna träna på att ta till sig innehållet i en text på ett djupare plan då de inte bara lyssnar på texten utan även processar den. Strukturen går att använda med olika sorters texter i olika ämnen.

Dela in en text i 3-4 delar med 3-5 nyckelmeningar i varje avsnitt. Dela in eleverna i grupper om 3-4. Alla elever har en penna och ett papper/miniwhiteboard indelat i fyra fält.

  1. Läraren läser del 1 av texten högt för hela klassen. Eleverna lyssnar utan att anteckna. Pennorna ligger på bordet så att eleverna kan fokusera helt på det som läses.
  2. Eleven funderar enskilt över texten och skriver ner några (3-4) nyckelmeningar – de meningar eleven själv tycker var viktiga – i den första rutan på sitt papper.
  3. En i taget läser eleverna en av sina meningar för resten av gruppen enligt strukturen Rondellen. De går runt och läser en mening i taget tills alla fått läsa alla sina meningar.
  4. Var och en bockar av de meningar de har gemensamt med övriga gruppmedlemmar och kompletterar med de som saknas.

Repetera fas 1-4 med de resterande textdelarna tills alla är lästa. Eleverna har nu tillsammans lyssnat på, funderat kring och sammanfattat texten. De har genom strukturen förhoppningsvis fått en djupare förståelse än om de bara hade läst texten själva och är nu redo att arbeta vidare med ämnesområdet.


Klassexempel

Lämna ett svar