Struktur: Sant eller falskt?

Sant eller falskt kan användas för att stärka elevernas förståelse av ett innehåll. Eleverna får möjlighet att diskutera kring vad de kan och stötta varandra. De tränar på lyssna på andra, förklara hur de tänker och argumentera för sina tankar. Strukturen kan göras på flera olika sätt, med lite eller mycket förberedelser. Grunden är att elever i par eller grupp får diskutera vad som är sant och vad som är falskt.

Förberedelser: Dela in eleverna i par eller grupp. Förbered påståenden på lappar, alternativt låt eleverna skriva påståenden på lappar. Eventuellt ha ett grönt och ett rött papper.

  1. Läraren eller materialförvaltaren delar ut materialet till varje par/grupp.
  2. Eleverna studerar materialet en kort stund i tystnad.
  3. Eleverna läser ett påstående i taget och diskuterar om det är sant eller falskt. Fokus ligger på att förklara och motivera för varandra.
  4. Om de är överens placerar de kortet på rött eller grönt. Om de inte är överens lägger de påståendet åt sidan och återkommer till det senare.
  5. Eleverna fortsätter tills de är klara eller tills läraren bryter.

För att lyfta fram elevernas tankar i helgrupp kan exempelvis en variant av Switcheroo användas, där eleverna får jämföra och förklara för varandra hur de har tänkt. Slumpa fråga eller Multisvar kan användas för att lyfta elevernas tankar i helklass. Läraren kan också gå igenom några påståenden som eleverna tyckt varit svåra.

En spontan variant av Sant eller falskt kan göras med hjälp av Multisvar. Läraren säger ett påstående. Eleverna funderar själva och viskar sedan i par eller grupp om det tror att påståenden är sant eller falskt. När läraren räknar till 3 visar de tummen upp eller tummen ner, alternativt håller upp rött/grönt papper. Läraren låter några par motivera sitt svar.

Ytterligare en variant av strukturen ser ut som här nedan:

  1. Dela upp elever i par eller grupper om 3-5.
  2. Läs upp 3 påståenden varav 1 av dessa är falskt.
  3. Ge eleverna tid att fundera själva och låt sedan grupperna diskutera påståendena. Vilket tror de är falskt och varför? Det är viktigt att eleverna motiverar sina svar “jag tror att denna är sann därför att…”
  4. Efter en stund kan du använda dig av någon struktur för kunskapsdelning, till exempel Switcheroo, slumpa fråga eller multisvar, så att eleverna får dela sina tankar med andra grupper och presentera sina svar.

Denna variant kan också göras av eleverna själva i grupperna, där de skriver tre påståenden var om ett tema, två sanna och ett falskt. De läser sedan upp dessa inför gruppen som diskuterar och gissar vilket som är falskt.

Exempel 1: Sara och Omar har fått ett antal pappersremsor med påståenden om däggdjur. Sara läser ett högt: “Människan är ett däggdjur.” Omar: “Det är sant, för jag minns att vi har pratat om det.” Sara: “Ja, för människan föder ju levande ungar och det gör däggdjur.” Sara lägger lappen på ett grönt papper. Omar läser nästa påstående: “Däggdjur kan lägga ägg.” Sara: “Nej det gör de inte, för de föder ju levande ungar.” Omar: “Ja, men vad hette det där djuret som var ett däggdjur men som la ägg ändå?” Sara: “Just det, näbbdjuret! Hmm, var lägger vi den här då?” De fortsätter diskutera och lägger ner remsorna. Efter en stund bryter läraren och Sara och Omar går ihop med Kalle och Ida och jämför sina svar. Läraren: “Var det några påståenden som ni tyckte var kluriga?” Omar och Sara berättar om sina tankar om näbbdjuret.

Exempel 2: Läraren visar en matematisk uträkning på tavlan. Hen ber eleverna i tystnad fundera på om den stämmer eller inte. Eleverna skriver och ritar på whiteboards. Efter en stund lutar de sig in mot gruppen och funderar tillsammans. Läraren räknar till 3 och grupperna visar tummen upp eller tummen ner. Några grupper får motivera sitt ställningstagande tills alla är överens.

Klassexempel

6 kommentarer

Lämna ett svar