Hur samarbetsfärdigheter tränas

En av grundprinciperna inom kooperativt lärande är Samarbetsfärdigheter. För att kunna lösa uppgifter tillsammans krävs att eleverna kan samarbeta med varandra. Att kunna samarbeta är inte något vi föds med, utan det är något som vi måste få möjlighet att träna på i livet. I undervisningssituationer behöver man därför synliggöra samarbetsfärdigheterna för eleverna på ett konkret sätt. Det räcker inte att bara berätta för eleverna vad vi vill att de ska göra – vi behöver skapa tydliga modeller som vi kan visa och vi behöver även få prova dessa och förstå hur vi kan lyckas tillsammans. Vi vill här beskriva hur man kan lära ut sociala mål i undervisningen.

I inlägget beskriver vi en grund och har även med konkreta exempel som ni kan anpassa utifrån era elevers mognad och behov. När vi arbetar med samarbetsfärdigheter har vi valt att fokusera på ca en samarbetsfärdighet i veckan eller längre som grund. Det innebär att vi fokuserar extra på denna, trots att andra också används vid olika tillfällen. Märker vi att det behövs kan vi förlänga perioden till 2-4 veckor. För ett exempel från åk1 kan ni läsa detta inlägg.

 1. Definiera vilken samarbetsfärdighet ni ska träna på och förklara varför samarbetsfärdigheten behövs
 2. Synliggör hur den märks när den används – med konkreta exempel som är lätta att utvärdera
 3. Träna och visa samarbetsfärdigheten i situationer där den behövs och uppmärksamma den när den syns.
 4. Utvärdera och ge feedback

När eleverna tränat på en samarbetsfärdighet behöver du även påminna om den senare under terminen. Dessa samarbetsfärdigheter är verktyg som eleverna kan använda när de samarbetar med varandra. Ju fler de behärskar desto mer framgångsrikt kan deras samarbete bli. Beroende på din elevgrupp kan vissa samarbetsfärdigheter behöva tränas i flera veckor, eller tränas igen senare på terminen.

1. Definiera samarbetsfärdigheten

Den samarbetsfärdighet ni ska träna på behöver bli tydligt definierad så att eleverna förstår vad som menas och vad som krävs av dem. Visa gärna exempel både på hur man inte ska göra och hur man ska göra. Förklara vad samarbetsfärdigheten leder till – hur den stöttar samarbete. Ha gärna samarbetsfärdigheten upphängd i klassrummet under veckan så att eleverna blir påminda om den och så att du enkelt kan rikta deras uppmärksamhet dit när det behövs.

Exempel 1: 

Samarbetsfärdigheten Stanna med sin grupp är viktig så att gruppen kan utföra den uppgift som ska göras och så att alla kan bidra. När vi är där vi ska vara blir det enklare för oss att stötta varandra och ingen blir upprörd över att en person går iväg och inte hjälper till.

Exempel 2: 

Samarbetsfärdigheten Alla deltar kan definieras som att alla i gruppen lyssnar aktivt, säger någonting i diskussionen och gör någonting. Den behövs så att alla hjälper till och får chans att lära sig, och så att alla får chans att bidra med det de kan.

2. Diskutera hur den märks och synliggör

För att eleverna ska kunna veta hur de ska praktisera samarbetsfärdigheten är det viktigt att tydliggöra hur den märks när den används. Enklast att fokusera på är hur den syns, hörs och känns. Även här är det viktigt att vara tydlig och konkret. Diskutera med eleverna hur samarbetsfärdigheten kan märkas i en situation. Ni kan exempelvis använda ett T/Y-kort där ni tydligt skriver ner hur samarbetsfärdigheten syns, hörs och känns. Det är även bra att ha fraser och meningar som kan vara till hjälp när samarbetsfärdigheten används. Eleverna har nu tydliga och konkreta exempel på vad de kan göra för att använda samarbetsfärdigheten och hur de kan märka när den används. De har då också tydliga och enkla mål att utvärdera. Några elever kan få spela upp scener där samarbetsfärdigheten inte används och scener där den används med hjälp av de fraser och exempel ni kommit på, för att se till att alla förstått. För mer tips kring hur du kan arbeta med sociala mål, se slutet av detta inlägg.

Exempel: 

Samarbetsfärdigheten Alla deltar SYNS genom att:

 • vi är vända mot varandra
 • vi tittar på varandra
 • alla agerar

Den HÖRS genom att:

 • allas röster hörs
 • vi ställer frågor till varandra
 • vi bjuder in varandra i samtalet

Den KÄNNS genom att:

 • alla känner sig viktiga för någon har sett oss och lyssnat på det vi har att säga

img_2691FRASER som kan användas är:

 • Jag tycker att…
 • Hur menar du?
 • Intressant, kan du berätta mer?
 • Vad tycker du?
 • Kan du…?

3. Träna på samarbetsfärdigheten

Eleverna behöver under perioden ni arbetar med en samarbetsfärdighet få möjlighet att träna på den. Börja med enklare samarbetsmoment såsom samtal eller uppgifter där själva samarbetsfärdigheten behövs och är i fokus. Gå runt i klassrummet och observera eleverna. Uppmuntra när du ser att de använder samarbetsfärdigheten. Lyft eleverna och sprid goda exempel i helklassen. Om eleverna fått träna med enbart samarbetsfärdigheten i fokus bör du gå över till uppgifter med ämnesinnehåll där samarbetsfärdigheten är ett verktyg som hjälper dem att samarbeta väl för att kunna lösa uppgifter tillsammans.

Exempel 1: 

IMG_0330-300x300

Talkort.

I första uppgiften är målet att alla deltar. Välj en fråga där alla enkelt kan ha en åsikt och något att säga, t.ex. Vilken är din favoritårstid och varför? eller Om du hade en superkraft, vilken skulle det vara och varför? Gör målet tydligt för eleverna: Att alla ska delta och bidra med någonting. De måste därför lyssna på varandra och bjuda in varandra i diskussionen. Påminn om hur det syns och hörs när alla deltar och påminn om fraserna som kan användas. Används sedan exempelvis Talkort. Gå runt och lyssna när eleverna pratar och uppmuntra när du ser eller hör att de använder det ni pratat om. Ex. Jag ser att alla deltar för att… Jag kan höra att alla deltar för att… Utvärdera på något av sätten beskrivna nedan. När eleverna har fått testa och träna på samarbetsfärdigheten kan den nu användas i uppgifter med ämnesinnehåll.

4. Utvärdering av samarbetsfärdigheten

För att samarbetsfärdigheten ska befästas hos eleverna behöver den utvärderas kontinuerligt. Då samarbetsfärdigheten har blivit tydligt definierad och ni tagit fram konkreta exempel på hur den används blir detta nu enkelt. Praktiskt kan utvärderingen ske på flera olika sätt. Nedan finns några exempel. Vi rekommenderar att använda flera av dessa i kombination för att utvärdera på bästa sätt.

 • Under tiden: När eleverna jobbar med en uppgift kan ni efter ett visst antal minuter ta paus för att i gruppen diskutera hur det går att använda samarbetsfärdigheten. Ta hjälp av Y-kortet. Kan vi se och höra att den används? Är det något vi behöver ändra på? Lyft tankar i helklass. Återgå sedan till uppgiften.
 • Efter uppgiften: Låt eleverna i sina grupper utvärdera efter att uppgiften är utförd. Ta hjälp av Y-kortet. Kunde vi se och höra att samarbetsfärdigheten användes? Vad kan vi göra bättre nästa gång?
 • Med observatör: Låt en elev vara observatör och observera gruppen när de arbetar med en uppgift. Fokusera på om samarbetsfärdigheten syns och hörs. Ta paus mitt i och låt observatören berätta för gruppen vad hen observerat och ge tips. Gruppen får sedan fortsätta arbetet.
 • I slutet av veckan: Utvärdera i slutet av veckan. Har samarbetsfärdigheten synts och hörts? Upplever eleverna att den hjälper deras samarbete? Kan vi fortsätta använda den?
 • Med Two stars and a wish: Be gruppen komma på två saker de gjorde bra och en sak som de kan göra bättre i förhållande till samarbetsfärdigheten.
 • Multisvar: Låt eleverna utvärdera sin egen insats med t.ex. tummen upp, tummen i mitten, tummen ner eller på en skala från 1 till 10. Låt dem i gruppen förklara för varandra varför de bedömde sin insats som de gjorde och ge förslag på vad som kan göras annorlunda.

Här följer några få EXEMPEL på samarbetsfärdigheter som kan tränas på (anpassas självklart efter din elevgrupps ålder och mognad). Du väljer självklart de du anser din grupp behöver!

 • reagera positivt på varandra
 • lyssna aktivt
 • stanna i din grupp
 • alla deltar
 • bjud in varandra i samtal
 • ställ frågor till varandra
 • uppmuntra varandra
 • anpassa ljudnivå och röstläge
 • säga nej och respektera andras nej
 • turas om kring uppgiften
 • håll fokus på uppgiften
 • förklara hur man tänker
 • sammanfatta

Några andra sätt att arbeta med sociala mål:

 • Modellera och visa färdigheten för eleverna, lyft exempel när elever använder den, ge återkoppling och låt eleverna utvärdera om de kunnat utföra färdigheten.
 • Påminn muntlig om färdigheten inför ett samarbetsmoment, beskriv goda exempel du ser när elever arbetar tillsammans, sätt nya mål gemensamt i klassen.
 • Skriv en lista på framgångsfaktorer, peka på tavlan och följ upp hur det går, låt eleverna tänka och diskutera hur det gick i eferhand.
 • Filma/ta foto när eleverna arbetar, titta och reflektera kring det ni ser, kom överens om hur ni ska arbeta vidare under lektionen.

19 kommentarer

Lämna ett svar