Pussel med helklass: Faktatexter

Vi har i åk 1 börjat arbeta med faktatexter. Vi har diskuterat skillnaden på fakta och åsikt, kommit på faktameningar tillsammans, lyssnat på fakta (film och berättande) och skrivit enkla faktameningar. Den här veckan var planen att skriva en längre faktatext om räven med olika underrubriker. Hur gör man då detta med en åk 1 där de flesta precis lärt sig skriva? Jo, man gör det tillsammans! Med hjälp av flera kooperativa strukturer kan vi tillsammans skriva en text som den starkaste eleven i klassen inte hade klarat av att skriva själv. Grundstrukturen är en variant av pussel där hela klassen är hemgruppen. I en äldre elevgrupp kan Pussel användas fullt ut. Då detta är åk 1 i oktober och uppgiften ganska stor valde jag att göra sista steget gemensamt med klassen som hemgrupp. Vi använder oss hela tiden av modellering med stegen AP i APE där jag som lärare först modellerar hur eleverna ska göra. Vi växlar mellan att jobba alla tillsammans och jobba i grupper.Nedan följer en beskrivning av en serie lektioner i två varianter – en variant i lite fler steg och en kortare variant. Dessa lektioner är enkla att anpassa efter både innehåll och elevgrupp.

Del 1: Förförståelse och insamling av information

Steg 1. Förförståelse

Vi samlades på mattan och jag berättade att vi skulle lära oss mer om djuret som precis flyttat in i vår alfabetsskog – räven. Med hjälp av strukturen EPA fick eleverna fundera kring vad de redan visste om räven. De tänkte själva, viskade med kompisen och till slut lyfte vi några saker i helklass. Här skulle man också kunna göra ett VÖL-shema (vi hann inte det denna gång). Exempel på saker vi visste var att räven bor i skogen, äter kött och är röd. Jag förklarade att vi nu skulle få lära oss en hel massa saker om räven och att vi skulle hjälpas åt så att vi kunde lära oss så mycket som möjligt. Jag la fram en bild på en räv och frågade eleverna vad de såg. Vi pratade lite om vad vi såg på bilden och jag berättade att en sak vi ska lära oss om är rävens utseende (hur den ser ut). På samma sätt presenterade jag de fyra andra underrubrikerna – var de lever, föda, ungar och fiender. Jag visade alltså ett papper med flera bilder på rävgryt, ett papper med bilder på rävens föda, ett med rävungar och ett med rävens fiender. Vi samtalade sedan kring dessa bilder och eleverna fick gissa vad det var vi skulle lära oss om utifrån just de bilderna. Med hjälp av det vi såg på bilderna fick eleverna en förförståelse inför nästa steg.

Steg 2. Läsning av faktatext

Eleverna delades in i fem grupper (3-4 elever per grupp). I varje grupp hade jag i förväg valt ut en person som skulle vara läsare (rollen berättare) så att det fanns någon i varje grupp som skulle klara av att läsa texten. Fler roller skulle också kunna användas i denna uppgift för äldre elever. Varje grupp blev tilldelad ett område som de skulle bli experter på, enligt strukturen Pussel. De fick med sig bilderna, en faktatext om sitt område och ett papper med en fråga på som rörde området (Hur ser räven ut? Vad äter räven? Var lever räven? Hur ser rävens familj ut? Vilka fiender har räven?). Innan grupperna fick lämna mattan och hitta en plats att arbeta på fick de höra instruktionerna ges till alla grupper, en grupp i taget, så att alla verkligen förstod. Jag berättade vilket område de skulle läsa om, vem som hade rollen som läsare i gruppen och arbetsordningen.

  • Läsaren läser texten två gånger.
  • Prata med varandra om vad ni läst med hjälp av frågan på pappret och bestäm vad ni vill skriva.
  • Skriv ner ord, inte meningar.

Jag såg till att alla förstod arbetsordningen (läs, prata, skriv) och repeterade vikten av att tala lugnt till varandra och lyssna. En elev påminde också om att vi ska vara positiva till andras idéer, något vi tränat på tidigare (HÄR). Jag lät sedan en grupp i taget gå iväg och börja arbeta. Under tiden de läste gick jag runt och stöttade där det behövdes. Texterna var ganska svåra och även de starka läsare jag valt ut fick kämpa lite. De kämpade trots det på och började diskutera med varandra utifrån frågan. När de kommit fram till några saker att skriva turades de om att skriva ner ord. Denna del – att de skulle turas om att skriva – hade jag inte specifikt sagt till dem, men då vi ofta jobbar enligt strukturen Turas om blev det naturligt för eleverna att göra detta. Några tog hjälp av inplastade alfabet och jag hörde flera elever säga ljuden och peka för att hjälpa sina kamrater i gruppen. Rollen hjälpare har numer blivit en naturlig del av samarbetet. Några grupper fick jag påminna om att inte skriva hela meningar utan bara ord.

När de jobbat på ett tag och de flesta grupper började bli klara samlades vi på mattan igen. En grupp i taget fick med hjälp av sina stödord berätta för de andra vad de lärt sig om räven. Vi utvärderade samarbetet genom att grupperna fick göra tummen upp om de hade lyssnat på varandra. De fick även säga exempel på hur de hade hjälpt varandra och vad de kunde göra bättre. Vi pratade om att fast texten var svår och de kanske inte förstod allt hade de lyckats hitta många saker att skriva ner och dela med sig av.

img_2998

 

Del 2: Skrivande av faktatext

Steg 3 variant 1:

Jag renskrev elevernas stödord och skrev ut dem. Varje grupp fick tillbaka bilderna, stödorden, en ipad och ett hjälpalfabet. Det var nu dags att i expertgrupperna skriva meningar med hjälp av stödorden och bilderna. Innan de fick börja modellerade jag hur de skulle göra. Vi hjälptes åt att komma på en mening till varje grupp så att de skulle komma ihåg hur man formade meningar. Vi valde ett stödord från varje papper och kom på en mening, t.ex SKOGEN = Räven lever i skogen. Därefter fick eleverna sprida ut sig i klassrummet och börja skriva. I de flesta grupperna roterade de vem som skrev, vem som sa meningen och vem som strök stödordet på pappret så att alla fick göra alla delar. I någon grupp fick jag påminna om att låta alla göra alla delar. I en grupp var det en elev med svårigheter som inte ville skriva så hen var ansvarig för att stryka stödorden och hjälpa till med att komma på meningar. Under tiden de skrev gick jag runt och stöttade där det behövdes. I takt med att grupperna blev klara fick de börja måla bilder till sitt textområde.

I en äldre elevgrupp kan denna del göras helt enligt strukturen Pussel. Då skulle hemgrupper bildas med en elev från varje expertgrupp där de berättar för varandra vad de lärt sig och skriver en gemensam text utifrån allas stödord, alternativt att de skriver enskilda texter efter att de lyssnat på alla experter och tagit del av varandras stödord.

Steg 4 variant 1:

När alla texter var klara och utskrivna samlades vi på mattan. Jag hade även skrivit ut rubrik och underrubriker. Vi parade ihop underrubrikerna med rätt textbit. Vi pratade om vad en rubrik är och varför den behövs. Vi pratade också om underrubriker och visade hur de kan hjälpa till när man söker specifik fakta genom att jag frågade eleverna vilken del av texten jag skulle läsa om jag ville veta vad räven åt, varpå de pekade på texten med underrubriken Föda.

img_3037

Nu hade vi en lång faktatext om räven som vi hade skrivit tillsammans. Genom samarbete och att lära tillsammans kunde vi lära oss mycket mer på kort tid än om vi hade läst och skrivit själva. Att planera den här uppgiften i en åk 1 med enskilt arbete hade varit omöjligt, men genom att arbeta tillsammans med positivt ömsesidigt beroende där eleverna behöver varandra kunde vi ta oss an mer utmanande och utvecklande uppgifter. Alla elever behövdes i grupperna, och alla grupper behövdes för att få en hel text.

Steg 3 variant 2:

Här gjorde vi lite olika i de olika klasserna, dels beroende på hur mycket tid vi hade till uppgiften, dels beroende på vad vi trodde klasserna skulle klara av. Här beskrivs en kortare variant. När eleverna berättat för varandra om vad de lärt sig om räven fick varje grupp säga en eller två meningar som de ville ha med i faktatexten. Läraren skrev dessa meningar på tavlan. Tillsammans blev det en faktatext som klassen skrivit gemensamt. Läraren skrev sedan ut texten. Eleverna fick klistra in den i sin NO-bok och måla en passande bild till.

ra%cc%88v

Nästa vecka ska vi använda strukturen Sant eller falskt för att se hur mycket de har lärt sig om räven (och för att repetera Hösten). Mer om det då.

2 kommentarer

  • Vilket bra arbetssätt! Det måste jag prova vid tillfälle. Texterna blev mycket bra! Vilket typsnitt har du använt till gruppernas texter?

    • Tack! Kul att du vill prova! Typsnittet heter Coming soon. Mvh, Jennie

Lämna ett svar