Pussel: Räknesaga

Jag har under veckan planerat och sedan genomfört en lektion i en planerad lektionsserie med fokus på ”bedömning för lärande – BFL” (Lundahl, 2014) inom matematik i årskurs 2. Lektionen består av att dela upp olika sätt att lösa en öppen räknesaga (ett problem) i grupper där eleverna fokuserar på en strategi för att uttrycka en räknesaga på. De ska sedan visa varandra hur de tänker och lära varandra för att aktiveras som läranderesurser i klassrummet. Metoden liknar de kooperativa strukturerna Pussel (hem- och expertgrupp) och Karusellen (progressiv brainstorming). Jag använder mig även av olika roller vid behov i övningarna.

Lektionsserien En gemensam räknesaga görs i grupper där varje grupp får en strategi att bli ”expert” på för att sedan visa eller lära ut denna. Dessa är:

 • Rita en lösning
 • Praktisk matematik
 • Mattespråk – aritmetik
 • Dramatisering

Tidsram: 4-5 lektioner

Material: Mini-whiteboards, räkne-klossar och pengar, tidtagning, öppna räknesagor

Arbetsformer: Expertgrupper, par, helklassdiskussioner, parjämförelser

Lektion 1 – Introduktion

 1. Jag går igenom syfte och mål för lektionen.
 2. Jag som lärare skapar korta modeller kring de fyra nyckelstrategierna.
  1. Rita en lösning
  2. Praktisk matematik
  3. Mattespråk – aritmetik
  4. Dramatisering
 3. Elever delas upp i grupper om 5 (20st totalt). De får en nyckelstrategi var i varje grupp.
 4. Eleverna får på tid (4min) lösa en öppen räknesaga (med möjlighet till flera svar).
 5. När tiden är ute får varje grupp 1 minut att lära alla inom sin expertgrupp sin strategi.
 6. Två slumpmässiga elever stannar kvar vid sitt bord och är ”experter” på sin strategi.
 7. Resterande elever roterar medsols och får på 1 minut se lösningen som de två experterna visar vid varje station.
 8. Eleverna roterar tills de kommer tillbaka till sitt eget bord.
 9. Strategierna roterar och eleverna blir experter på en ny strategi.

Lektion 2 – Träning

 1. Jag går igenom syfte och mål för lektionen.
 2. Jag som lärare påminner om de fyra nyckelstrategierna.
 3. Elever delas upp i grupper om 5 (20st totalt).
 4. Eleverna får på tid (4min) lösa en öppen räknesaga (med möjlighet till flera svar) med hjälp av en strategi.
 5. När tiden är ute får varje grupp 1 minut att lära alla inom sin expertgrupp sin strategi och summera sin lösning.
 6. Två slumpmässiga elever stannar kvar vid sitt bord och är nu ”uppmuntrare”.
 7. Resterande elever får rollen som ”forskare” och roterar medsols.
 8. Forskarna får på 3 minuter prova på att lösa problemet med stöd av de två ”uppmuntrarna” vid varje station och får därmed forska och prova alla strategierna.
 9. Eleverna roterar tills de kommer tillbaka till sitt eget bord.
 10. Strategierna roterar och eleverna blir experter och ”uppmuntrare” på en ny strategi.

Lektion 3 – Pararbete

 1. Eleverna delas in i par.
 2. Vi går igenom de olika nyckelstrategierna igen:
  1. Rita en lösning
  2. Praktisk matematik
  3. Mattespråk – aritmetik
  4. Dramatisering
 1. De får 2 minuter att lösa en öppen räknesaga med valfri strategi.
 2. Två par jämför med varandra hur de löste räknesagan.
 3. Vi tar upp exempel i gruppen vad vi lärt oss.
 4. Vi går igenom syftet och målet och stämmer av vad vi kan och vad vi behöver utveckla.

Lektion 4 – Bedömma kunskaper

 1. Eleverna delas in i par.
 2. Vi går igenom de olika nyckelstrategierna igen.
 3. Eleverna får som uppgift att lösa en räknesaga med alla strategierna.
 4. De skriver ner sina lösningar i ett papper med fyra fält (fönster) med fyra olika sätt att lösa räknesagan på.
 5. Paren jämför sedan med ett annat par, de skriver ner vad det andra paret gjorde som var…
  1. likt deras egen lösning
  2. olikt deras egen lösning
 6. Vi tar upp dessa i helklassen och summerar vår nya kunskap om matematik.

Sammanfattning:

Mitt syfte med denna lektionsserie var att visa hur mycket gemensamt Kooperativt Lärande har med “bedömning för lärande – BFL” och hur man via KL använder flera av de nyckelstrategier Lundahl (2014) beskriver i sin bok. Istället för att slösa för mycket lektionstid på prov eller summativa bedömningar vävs lärandemål och feedback in i lektionen med meningsfulla elevinteraktioner. Med stöttor kring formativt språk kan elever redan i yngre åldrar ta ett ansvar att både utveckla sig själv och andra. Nyckelstrategier som Lundahl beskriver är:

 • Undervusningen klargör, delger och hjälper elever att förstå lärandemål och kriterier för framsteg.
 • Undervisningen innehåller effektiva diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som tar fram belägg för lärande.
 • Undervisningen innehåller feedback från mig och elever emellan som för lärandet framåt.
 • Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra.
 • Aktiverar eleverna till att äga sitt eget lärande.

Under lektionsserien tar jag korta filmer, bilder och för en kort loggbok. I denna reflekterar jag både med eleverna under samt efter lektionen och får direkt respons av att lyssna på deras samtal i grupperna och att ta korta filmer. Dessa kan användas och visas gruppen för att diskutera lärander eller för egen reflektion för att utveckla mitt eget professionella yrkesutövande.

Vill du vara riktigt på tårna kan du även använda dig av 2-3 elever som är observatörer under lektionerna för att få material att använda som bedömning av undervisningen. En elev kan observera dig som lärare och en annan elevinteraktioner och hur elever lär varandra. Självklart kan du även kombinera med strukturen Se och lär för att diskutera hur en grupp använder en strategi effektivt. Med detta blir lektiobsserien än mer fokuserad på BFL.

Länk till en smart-notebook med lektionsserien!

Källor

Lundahl, C. (2014). Bedömning för lärande. Lund: Studentlitteratur

Lämna ett svar