Ansök om intresse för studie om KL!

Arbetar du i någon av kommunerna Sigtuna, Enköping, Gävle, Stockholm, Täby eller Uppsala? Kommer du arbeta i åk 5 vårterminen 2018? Grattis! Om du vill få gratis utbildning i kooperativt lärande och samtidigt vara med i en studie av Uppsala universitet, se hit! Ett fantastiskt erbjudande att utveckla din egen undervisning!

Studien genomförs vårterminen 2018 där lärarna får gratis professionell utbildning av Uppsala universitet under hösten 2017 och vårterminen 2018 i kooperativt lärande.

Mer info och anmälan:
http://www.edu.uu.se/forskning/pedagogik/ps/kooperativt_larande/

Universitetslektor och projektledare Nina Klang berättar om projektets syfte och upplägg.

Professor Claes Nilholm om projektet.

INKLUDERING GENOM LÄRANDE I GRUPP – EN STUDIE MED MIXED METOD DESIGN

Syftet med projektet är att undersöka om arbetssättet kooperativt lärande kan bidra till att skapa inkluderande miljöer i skolan. Inkludering handlar här om att elever skall få goda kunskapsresultat men även att det ska fungera på ett socialt plan och att det finns ett gott samspelsklimat i klassen.

Projektet riktar sig till lärare som undervisar i årskurs 5 under vårterminen 2018.

Projektet består av två delstudier som pågår parallellt: en kvalitativ och en kvantitativ.

  • I den kvantitativa studien jämförs elevers resultat på prov och elevers skattningar av klassrumsklimat samt relationer till sina kamrater i början och i slutet av en termin då de får undervisning enligt arbetssättet kooperativt lärande.
  • I den kvalitativa studien studeras elevers arbete i mindre grupper med hjälp av videoobservationer och fokus-grupp intervjuer.

Kooperativt lärande

Kooperativt lärande innebär att elever arbetar i mindre grupper med ett gemensamt mål. Att använda grupparbete i undervisningen är inget nytt och det finns uppgifter om användning av grupparbete som kan dateras tillbaka till 100-talet. Det som skiljer kooperativt lärande från andra typer av grupparbeten är att det är väl strukturerat och är baserat på kunskaper och teorier om hur människor samarbetar. Det är viktigt att grupparbetet är utformat så att det finns ett gemensamt mål samtidigt som var och en av eleverna har ett individuellt ansvar. Dessutom är det viktigt att uppgifter uppmuntrar elever att samspela med varandra. Elever måste också få stöd i att utveckla sina sociala färdigheter och grupparbetet behöver utvärderas kontinuerligt.

Det finns ett antal studier som visar att kooperativt lärande kan ha betydelse för elevers prestationer i flera ämnen. Forskare menar att en fördel med arbetssättet är att flera elever kan vara aktiva samtidigt när de arbetar i små grupper. Eleverna har då möjlighet att resonera och tänka högt, vilket ökar förståelsen för ämnet i fråga. Arbete med strukturerade gruppuppgifter kan också leda till att elever får bättre relationer till sina klasskamrater.

Infoblad att skriva ut till kollegor!

Blivande årskurs 5 lärare i Uppsala och Stockholmsregionen, vad väntar du på? Anmäl intresse idag!

—–>Anmälan<—–

Lämna ett svar