Kooperativ matematik

Matematik handlar inte om att endast lära in siffror och tabeller utantill, utan det handlar om att förstå varför 1+1 är lika mycket som 2. Att förstå processen bakom och sambandet mellan siffror. Därför är det bra att praktiskt få prova sig fram och diskutera med andra. Det är enormt viktigt för utvecklingen att kunna få sätta ord på sina kunskaper och pröva använda ämnesspecifika ord!

Med hjälp av grundprinciperna kan du skapa oändligt många övningar i grupp med hjälp av kooperativt lärande. Förfarandet för det är:

 • Skapa ett gemensamt mål för grupperna som endast kan uppnås om alla i gruppen kan kunskapen “Alla i gruppen ska kunna X“.
 • Beskriv hur det egna ansvaret ska kontrolleras “Ni får en individuell uppgift för att se om ni kan X“.
 • Ge grupperna tid att arbeta och lära varandra “Nu får ni arbeta tillsammans, tänk på att alla ska kunna X“.
 • Ge dem tid att kontrollera att alla kan X “Ni får nu 5 minuter på er att gå ett varv runt och kontrollerar att alls i gruppen kan X“.
 • Kolla av det egna ansvaret “Här får ni en individuell uppgift på X. Ta med er denna därefter till gruppen“.
 • Diskutera i grupperna om de nådde det gemensamma målet och hur väl de stöttade varandra “En i taget beskriver ni hur det gick. Nådde gruppen målet att alla kan X? Hur gick det med samarbetet? Vad ska ni tänka på till nästa samarbete i er grupp?“.

Nedan följer ett urval av sätt att arbeta med olika områden inom matematik med hjälp av strukturer eller grundprinciperna, men möjligheterna är oändliga när du utgår från att använda samarbete för att lära ut matematik!

Taluppfattning

 • Använd Runda bordet för att skriva ett tal på flera olika sätt. Denna gjorde vi i årskurs 1 när vi ville lära in talkamrater. Detta går att anpassa med större tal för äldre elever. Läs mer om hur vi gjorde här.
 • Använd strukturen Hör vi ihop? Läs hur.
 • Dela in eleverna i grupper. Dela ut högar med bönor till grupperna. Första uppgiften är att gissa antalet och nå konsensus i gruppen vad de gissar. De skriver sedan upp det talet. Därefter räknar de i kör hur många det var. De skriver upp exakt antal. Du kan sedan behandla detta på flera sätt. Räkna ut skillnaden mellan uppskattning och antal. Sätta ut > < och =. Skapa en tabell med en sortering över gruppernas gissningar och antal. Rangordna. Sätta ett mål att gissa rätt inom +- X. Möjligheterna är oändliga…
 • Använd en talrad med lämpligt spann och med tomma hopp, ex 0-10-20-30 eller slumpmässiga tal utskrivna. Ge grupperna kort med tal på inom talradens område och be dem lägga dem på rätt plats. De måste först vara överens innan de lägger ner talet. Gemensamt mål: Alla måste var överens innan ni lägger ner ett kort på talraden, gå ett varv runt vid varje kort! Eget ansvar: slumpmässig elev får förklara hur gruppen har tänkt.

Addition, subtraktion, multiplikation och division

 • Använd Hitta en kompis eller Mina ord/Dina ord för att lösa mattetal med kompisar. Förklara och visa hur du tänkt när du löser talet. Läs mer här och här.
 • Ge lärpar två tärningar. Du kan välja mellan en t3-t4-t6-t8-t10-t12-t20 (se en spelbutik) och addera eller subtrahera tärningarna. En i paret kastar, den andra skriver talen och räknar ut. Den som kastade kontrollerar svaret.
 • Fokusera på strategier. Sätt en pärm mellan par av elever. Ge en uträkning och be eleverna fundera enskilt hur de ska lösa uppgiften. Målet är inte rätt svar utan en förklaring hur man tänker. Be dem skriva ner sin strategi. Lyft bort pärmen och be paren diskutera sina strategier. Sätt ihop två par i en fyrgrupp. Be dem redovisa sina strategier för varandra. Grupperna ska nu välja ut den strategi gruppen upplever är tydligast och snabbast. Nytt gemensamt mål: alla i gruppen ska kunna förklara denna strategi. Eget ansvar: Ge eleverna nummer från ex 1-12 (med 24 elever) och skapa nya par. Be paren förklara den bästa strategin i det nya paret. De har nu: tänkt enskilt, förklarat sin strategi, nått konsensus i fyrgrupp kring bästa strategi och redovisat den i ett nytt par.

Problemlösning

 • Använd strukturen Inspireras! för att synliggöra olika sätt att räkna ut samma tal och för att skapa diskussioner. Läs mer här.
 • Använd EPA för att lösa problem utifrån Concept cartoons (skolverkets bedömningsstöd). Läs mer här.
 • Använd strukturen Två löser problem.
 • Skapa grupper eller par och ge dem ett gemensamt problem. Gemensamt mål:  alla i gruppen ska kunna lösa problemet och förklara lösningen för andra. Ge gruppen tid att lära varandra och att kontrollerar att alla förstått. Eget ansvar: Kontrollera det egna ansvaret genom att skapa nya grupper där de redovisar för varandra hur de löste problemet i sin grupp.

Progressiv problemlösning

Gemensamt mål: Alla i gruppen ska kunna lösa problemet och förklara lösningen.

Eget ansvar: Två slumpmässiga elever stannar kvar och förklarar hur de löste problemet för andra.

Klassen arbetar med ett gemensamt problem med olika verktyg och strategier samtidigt. De kommer lära varandra och träna på att föra matematiska samtal i mindre grupper.

Steg 1: Dela in eleverna i grupper om ca 4 i varje. Förklara därefter att de ska lösa ett problem tillsammans. I de olika grupper du skapar delar du ut olika material till de olika grupperna. Pengar till en, klossar till en annan, miniräknare eller räknestickor till en tredje osv. Säg till att gruppen ska lösa problemet tillsammans med hjälp av materialet och att alla i gruppen måste veta hur de löste problemet. Två slumpmässiga elever kommer nämligen få stanna kvar och förklara hur de löste problemet.

Steg 2: Eleverna löser problemet på en bestämd tid i sina grupper. När tiden är slut ska de kontrollera att alla har förstått hur man löste uppgiften. Se till att de provar att använda materialet som gruppen fått tilldelat sig.

Steg 3: Två slumpmässiga elever i varje grupp väljs ut som ska stanna kvar och förklara hur de löste problemet för andra som kommer till deras bord.

Steg 4: De elever i varje grupp som inte valdes att stanna kvar roterar till nästa bord. Där lyssnar de på den andra gruppen lösning, ställer frågor och och jämför hur de själv löste problemet. Rotera tills eleverna har fått höra alla gruppers förklaringar.

Räkning i mattebok

Gemensamt mål: Ni ska båda i paret kunna innehållet på s. X-X

Eget ansvar: Ni får en individuell uppgift efter avklarade arbetet för att kontrollera om ni uppnådde det gemensamma målet eller slumpmässig elev i paret får förklara hur ni löst olika uppgifter.

Dela in eleverna i Lärpar. Bestäm sidor som ska räknas. Sätt på en timer på ca 5 minuter där eleverna räknar enskilt. När tiden gått ut ska lärparen jämföra sina svar med varandra och den som kommit längst hjälper sin lärkompis tills de är lika långt fram genom att beskriva vilka strategier denne använde för stt lösa uppgifterna. Efter en stund stätter läraren på en ny tid och samma förfarande sker.

Avsluta genom att lärparen går igenom sidorna med varandra och kontrollerar att de båda kan uppgifterna och nått det gemensamma målet. Avsluta med en individuell uppgift på innehållet och en kort diskussion i lärparen. Hur har vi samarbetat? Nådde vi vårt gemensamma mål? Hur kan vi stödja varandra bättre?

Geometri

 • Använd kommunikatören för att beskriva olika geometriska former och dess relation till varandra. Lär mer om detta här.
 • Använd strukturen Sortera för att ta reda på elevernas förförståelse. Läs mer här.
 • Använd Fråga-fråga-byt för att befästa de geometriska formernas namn.
 • Använd strukturen Bingo för att befästa de geometriska formernas namn. Läs mer här.
 • Träna att sortera formerna efter antal vinklar, egenskaper eller form i grupp på olika sätt med ett gemensamt mål att alla i gruppen ska kunna förklara hur ni kom fram till sorteringen.

Klockan

 • Använd Inre-yttre-cirkel för att träna digitala och analoga klockan samtidigt. Läs mer här.
 • Använd frågerundan och träna att både skriva och ställa in klockan. Läs mer här.

Bilder:

En kommentar

Lämna ett svar