Skolutveckling: Samarbetsfärdigheter

Nu har vi haft vår andra träff i vår utvecklingsgrupp i kooperativt lärande på skolan. Sist fokuserade vi på fråga/svar-situationen i undervisningen. Sen dess har arbetslagen träffats och tagit fram några frågor som alla klasserna skulle testa med hjälp av EPA och Multisvar. De har börjat testa dessa i klassrummen och kommer att fortsätta med det framöver för en utvärdering kring hur det gått inför nästa träff i KL-gruppen.

Nästa fokusområde för KL-gruppen är en av grundprinciperna i kooperativt lärande: samarbetsfärdigheter. Samarbetsfärdigheter krävs för att eleverna ska få ett fungerande samarbete. Detta är inte något som kommer av sig självt utan de måste läras.De lärs in genom att de definieras, synliggörs, tränas, befästs och utvärderas.  HÄR kan du läsa mer om vad samarbetsfärdigheter är och hur de tränas.

Vi kommer att arbeta med samarbetsfärdigheterna i två steg.

Steg 1: Välj en färdighet + definiera med t-kort

Steg 2: Träna samarbetsfärdigheten och utvärdera hur det går

Under denna träff fokuserade vi på steg 1. Hur steg 2 kan göras praktiskt i klassrummen ska vi prata om nästa gång.

Struktur: Bygg en triangel

Vi klippte ut 10 samarbetsfärdigheter. I gruppen diskuterade vi vilka av dessa som var viktigast att först ha för att kunna få igång ett samarbete. Vi placerade dem i en triangel med den viktigaste högst upp. Vi såg till att alla deltog och kontrollerade på slutet att alla höll med. Det blev bra diskussioner och många bra funderingar dök upp.

Reagera vänligt på varandra Ställa frågor till varandra
Ge varandra möjlighet att vara med Ge respons på vad de andra säger
Ta egen plats i gruppen Då och då upprepa vad de andra har sagt
Använda varandras namn Uppmana varandra att tänka högt
Titta på varandra när man talar Sporra varandra till att vara med

bygg en triangel

 1. Definiera färdigheten med ett T-kort eller Y-kort

När en samarbetsfärdighet har valts behöver den definieras och tydliggöras för eleverna så att de förstår vad det är som förväntas av dem och så att det går att utvärdera. Detta kan med fördel göras med hjälp av ett T-kort eller ett Y-kort. I ett T-kort skriver vi tillsammans med eleverna ner hur samarbetsfärdigheten SYNS och HÖRS (i ett Y-kort finns även hur den KÄNNS med). T.ex. kan samarbetsfärdigheten “alla deltar” SYNAS genom att alla sitter nära varandra, är vända mot varandra och använder det material som finns, samt HÖRAS genom att allas röster hörs någon gång. Här nedan finns ett exempel på ett Y-kort för “visa respekt i ledet”.

img_2690

Några fler samarbetsfärdigheter som kan tränas med eleverna:

 • att stanna i sin grupp
 • att visa respekt när man sitter på mattan
 • att visa respekt när man går in och ut ur klassrummet
 • att nå konsensus
 • alla deltar
 • ta hand om våra saker
 • anpassa ljudnivå och röstläge
 • ha positiva reaktioner mot varandra
 • säga nej och respektera andras nej
 • turtagning
 • uppmuntra varandra
 • hålla fokus på uppgiften
 • att inte alltid få som man själv vill
 • utvärdera
 • se till att alla i gruppen förstått
 • lyssna aktivt och kunna återberätta 

Arbetslagsträff 2

Arbetslagens uppgift är att träffas innan nästa träff och göra följande uppgifter:

 1. Utvärdera EPA+multisvar. Diskutera kort kring vad som har gått bra och vad som har varit svårt.
 2. Bygg en triangel och bestäm en samarbetsfärdighet att testa under en vecka.
 3. Gör ett förslag på T-kort eller Y-kort för samarbetsfärdigheten.

Länkar

Hur samarbetsfärdigheter tränas

Första veckan i åk 1: samarbetsfärdigheter

Positivt bemötande

Hålla sig till gruppen

Röstläge

När vi har tränat ett tag

Lämna ett svar