Utvärdering med hjälp av APE

Varje vecka utvärderar och reflekterar eleverna i åk 5 över veckan som har gått. Det får  reflektera över hur veckan har varit och vad de har lärt sig, vad som har varit roligast och varför. Det blir också en naturlig del i elevernas lärandeprocess eftersom de får reflektera över sina veckomål och därigenom bli medvetna sitt eget lärande. I korthet såg det ut såhär:

 1. Eleverna fick i helklass svara på olika frågor om veckan på sina whiteboardtavlor (multisvar).
 2. Eleverna delades in i par och gick “walk and talk” på skolgården och reflekterade tillsammans.
 3. Eleverna skrev individuella utvärderingar.
 4. De som ville fick även skriva en post it och sätta på vår “positiva vägg” utanför klassrummet om något som varit extra roligt.

Varje måndag får eleverna ut en grovplanering över veckan där vi går igenom vad vi ska lära oss. Här skriver de även in ett personligt mål. Vi skriver även ett gemensamt mål som gäller alla. På fredagar utvärderar vi och denna gång genom strukturen APE. Alla elever får varsin whiteboardtavla och därefter börjar jag ställa frågor om veckan. Frågorna varierar och jag tar hänsyn till eleverna genom att ibland låta eleverna själva komma med frågor till sina kamrater. Frågor kan t.ex. vara:

 • Vad har varit bäst i veckan?
 • Vad är du mest nöjd med?
 • Vilket arbetssätt var roligast?
 • Vad har du lärt dig?
 • Finns det något som du vill förbättra till nästa vecka? I så fall hur?
 • Hur har det gått med ditt personliga mål?
 • Var det lätt eller svårt att hinna med veckans planering?

Eleverna upplever momentet som lustfyllt och de får också inspiration av varandras svar. De blir återigen lärresurser åt varandra genom att de får ta del av andras tankar innan de själva börjar skriva. Eleverna får sedan en stund själva att skriva ned sina mål för veckan. När alla är färdiga läggs mini-whiteboardsen ut så att alla kan se vilka mål gruppen har.

multisvar 1.jpg
När eleverna lämnat sina tavlor på golvet så kan de också se och jämföra sina mål med varandra. Därefter går de ut i par för en “walk and talk”(slumpmässigt utvalda).

De får i uppgift att prata om vad de ska skriva i sina utvärderingar genom de frågor som vi ställde i helklass. Har de klarat sina mål? Något annat de vill reflektera över?

När de kommer in efter sin promenad är det dags för den individuella utvärderingen där de själva ska skriva ner sina tankar.

Min reflektion efteråt:

Jag har alltid arbetat med utvärdering och jag ser vinsterna med att eleverna själva får träna sig i att ta ansvar över sitt skolarbete genom att reflektera över veckan. Utvärderingen som de skriver följer ofta en mall med frågor som också hjälper mig att kunna reflektera över min undervisning, vad fungerar och vad fungerar mindre bra enligt eleverna? När eleverna reflekterar så är det viktigt att inte vara dömande utan istället komma åt deras tankar och möta dem där de är i sitt lärande och lärandeprocess. Genom utvärdering har jag genom mina år som lärare märkt att det stärker relationen mellan mig och mina elever, det blir en ömsesidig kommunikation i det tysta vilket gynnar de elever som inte är så muntligt aktiva men som fortfarande har mycket som de vill berätta. När eleverna har skrivit sin utvärdering får de en personlig kommentar direkt av mig vilket också uppmuntrar eleverna i sitt lärande. De blir dessutom sedda och bekräftade vilket jag tror är nyckeln till att få motiverade och engagerade elever. När vi utförde utvärderingen utifrån strukturen APE så behöver jag som pedagog se till så att det finns tid att skriva sin utvärdering så att det inte blir ett stressmoment för eleverna som tar god tid på sig. Skolan som jag arbetar på har valt en hälsofrämjande inriktning och det är därför som jag försöker lägga in rörelse och skapa aktiviteter där eleverna dessutom är aktiva och rör på sig.

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar