Lärarens roll i kooperativt lärande

Som lärare finns det mycket att tänka på i en undervisningssituation. Ibland kan det vara så att du som lärare inte alltid funderar kring de val du gör och hur det påverkar lärandet. Många val görs per automatik. I detta inlägg samlar vi tips och tankar kring hur din roll som lärare kan se ut när du jobbar med kooperativt lärande; hur du ska observera, stötta och modellera beteenden som stödjer samarbete i gruppen. I grunden handlar det om att gå från en roll att peka och bestämma till att utveckla och handleda eleverna.

Lärarens roll i kooperativt lärande beskrivs inom internationell litteratur som “a guide on the side”. Detta kan låta som att läraren ska ta en passiv roll men inget kan vara mer fel! Rollen som lärare i ett kooperativt klassrum förändras från att helt styra undervisningen och de interaktioner som sker till en mer vägledande och utvecklande roll. Lärarens uppgift är därmed mycket mer komplex vid kooperativt lärande och det finns fler saker att ta hänsyn till. Det handlar om att guida grupperna i grupparbete genom att ge formativ återkoppling i hur de samarbetar för att stötta varandras lärande. Läraren behöver både inför och under lektioner skapa ramar för hur grupparbetet ska se ut genom att vara en modell för gott ledarskap. Läraren behöver förse eleverna med tydliga ramverk för hur arbetet i gruppen ska se ut genom att tydliggöra hur stödjande samtal används, hur man lyssnar på varandra, hur konflikter i gruppen kan lösas och hur samarbetet i stort ska gå till. Detta kräver ett tydligt relationellt ledarskap byggt på förtroendefulla relationer mellan lärare och elever. Läraren behöver även säkerställa att eleverna har goda relationer till varandra så att en undervisningsgemenskap bildas i grupperna och i hela klassen.

Lärarens roll

Lärarens roll som en guide vid sidan

Under lektioner är det främst två områden som är viktiga för den kooperativa läraren. Det första är att observera grupparbetet för att kunna ge uppmuntran, upprepade instruktioner och förtydliga roller. Sedan behöver läraren också ge uppgifter och stötta grupperna att utveckla ett gott samarbete så att de mål som lektionen styrs av kan uppnås genom samarbetet.

Att observera

I lärarens observation ska du fokusera på beteenden och vad som sker i samarbetet mellan elever. Du observerar hur samtalen sker i grupperna och vem som pratar mer eller mindre för att se vilka som deltar aktivt. Du kan även observera lärmiljön och titta på hur eleverna sitter i sina grupper – sitter de tillräckligt nära varandra för att alla ska kunna delta på samma villkor? Kanske behöver du flytta dem närmare varandra för att de ska kunna samarbeta bättre. När du ser goda exempel på där eleverna använt sig av samarbetsfärdigheter kan du skriva ner detta för att lyfta det senare eller så kan du pausa arbetet och direkt uppmärksamma hela klassen på goda beteenden för samarbete. Beskriv varför dessa beteenden hjälper grupperna. På så sätt styrs hela elevgruppen mot ett korrekt beteende i samarbetet då andra grupper förstår vad gott samarbete leder till. Samtidigt vill de också ha beröm och detta erkännandet för sin egen grupp.

Exempel på frågor att ställa sig vid observation:

 • Hur sitter eleverna? Sitter de tillräckligt nära varandra för att samarbeta?
 • Vem deltar aktivt i gruppens arbete? Vilka pratar? Vart ligger elevernas uppmärksamhet?
 • Är eleverna införstådda med det gemensamma målet att alla i gruppen ska kunna kunskapen? Behöver det förtydligas?
 • Behöver eleverna träna på en samarbetsfärdighet som de saknar förståelse för? (t.ex. turtagning, stanna med sin grupp, kritisera idéer inte personer)
 • Använder elever de samarbetsfärdigheter som behövs för uppgiften, när och hur ofta, vad kan förbättras?
 • Har grupperna förstått instruktionerna och vet hur de ska slutföra uppgiften? Behöver något förtydligas för en eller för alla grupper?
 • Hur används materialet? Stöttar materialet samarbete eller jobbar de enskilt?
 • Används roller som de var tänkta, stöttar de samarbetet i grupperna?
 • Finns det goda exempel på hur samarbetsfärdigheter och roller används?
 • Vad behöver förtydligas eller diskuteras inför gruppreflektionen?
 • Har några grupper löst problem på ett bra sätt? Kan de visa det för andra grupper?

Att stötta

När du observerar grupperna är det lätt att snabbt gå in och påverka hur grupperna arbetar. Du vill kanske stävja en början till osämja eller rätta till en förklaring. Var försiktig med det. Låt istället grupperna få reflektera kring hur de arbetar, låt eleverna försöka att ta sig över hindret på egen hand. Ser du att de har svårigheter eller fastnar kan du ge enskilda instruktioner till grupper att fundera kring hur de fördelar ordet eller hur de säkerställer att alla i gruppen förstår uppgiften. Använd gärna en Stoppskylt vid behov där gruppen får diskutera sitt samarbete. Undvik kritik mot enskilda elever utan fokusera på att grupperna ska stötta sina medlemmar. Alla gruppmedlemmar har ett ansvar att ta hand om varandra. De uppnår inte det gemensamma målet om inte alla är med! Sprid tanken om att olikheter stärker gruppen och att ansvaret att nå det gemensamma målet är deras. Med det undviker du att hamna i en roll som polis och domare i klassrummet, vilket inte stödjer grupperna att utveckla en förmåga att samarbeta med varandra.

Exempel på hur läraren kan stötta samarbetet:

 • Modellera tydligt hur ett gott samarbete ser ut inför grupparbete. Använd dig gärna av T/Y-kort för att synliggöra förväntade beteenden för samarbete.
 • Förtydliga det egna ansvaret vid behov: ”En i gruppen kommer slumpmässigt få berätta hur ni…” ”Efter arbetet ska varje person skriva en text och grupperna bedöms hur väl ni stöttat varandra…”
 • Påminn om att fråga varandra först innan de ber om hjälp av läraren. Hela gruppen kan räcka upp handen om de har en fråga.
 • Lyft goda exempel på samarbete i hela klassen så att kunskapen sprids.
 • Ge beröm när roller eller samarbetsfärdigheter används effektivt, beskriv det du ser och hör!
 • Ge grupperna ett ansvar att fundera kring hur de kan förbättra sitt samarbete, kom inte med direkt kritik till enskilda elever!
 • Låt en grupp som varit extra framgångsrik bli intervjuad i klassen. Vad gjorde de för att arbete effektivt tillsammans?
 • Strukturera samarbetet i förväg med hjälp av grundprinciper och/eller strukturer och roller. Förtydliga gruppens mål vid behov: ”Tänk på att alla i gruppen ska kunna beskriva…”
 • Ge grupperna korta pauser på någon minut där grupperna får avbryta arbetet och fundera enskilt och sedan tillsammans hur de ska gå vidare i sitt samarbete.

Tänk på att konflikter uppstår när elever arbetar tillsammans. Det skulle vara konstigt annars! Om eleverna hamnar i en konflikt betyder det att de alla är engagerade. Se på konflikterna som ett lärtillfälle, dessa konflikter kan vara en källa till nya kunskaper och insikter hos dina elever. Rätt hanterat kan dessa konflikter leda till utveckling och lärande i hela gruppen.

One comment

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s