Struktur: Stationssamtal

Många strukturer inom kooperativt lärande är baserade på diskussioner och kunskapsdelning mellan elever, likaså i denna struktur. Struktur: Stationssamtal är ett enkelt sätt att skapa diskussioner kring ett samtalsämne. Strukturen är en samtalsvariant av Karusellen med mer fokus på själva diskussionen och att skapa bra samtalsfrågor. Precis som andra strukturer kan det anpassas, läggas till roller eller behandlas på olika sätt när strukturen är över. Läraren har även flera möjligheter att använda elevernas diskussioner till vidare uppgifter eller dela upp dem i nya grupper efter stationssamtalen så att alla elever i en grupp varit i olika samtalsgrupper och diskuterat frågan genom att använda ex. strukturen Rondellen och hem- och expertgrupper likt Pussel.

1. Dela in ett samtalsämne i ca 5-8 underfrågor som du skriver ut på lappar. Klipp gärna in en matchande bild till frågan!

2. Sätt upp frågorna och bilderna på väggarna i klassrummet med jämt mellanrum.

3. Dela upp eleverna i grupper om 2-4 elever. Ge dem ett svarspapper för anteckningar med samma antal rutor som antal stationer.

4. Be eleverna gå runt och diskutera frågorna en i taget. Be dem skriv ner anteckningar i par/grupp eller individuellt.

5. Ha en helklassdiskussion om frågorna en i taget. Be grupperna sammanfatta sina svar. Använd gärna Huvuden ihop.

Stationssamtal skapar förförståelse för en diskussion, bryter ner en klass i mindre grupper och ser till att alla varit aktiva i samtal. Det ger en djupare ingång till ett ämnesområde vilket skapar engagemang och förståelse inför framtida uppgifter.

Exempel: I Samhällskunskap i åk8 diskuteras andra världskriget. Läraren har gjort 6st underfrågor där eleverna ska diskutera vilka utlösande faktorer som ledde till andra världskriget. Läraren delar upp eleverna i grupper om 4st elever där varje elev har ett eget anteckningsmaterial med en ruta per fråga. Frågorna sätts upp på väggarna och eleverna går i sina grupper från station till station och diskuterar frågorna. När alla varit på alla stationer bildas nya grupper där eleverna är i en lärgrupp om 4st elever. I denna nya grupp redovisar varje enskild elev de svar som skett på stationerna inför varandra med strukturen Rondellen. Läraren sammanfattar därefter diskussionerna genom att Slumpa fråga till grupperna.

Lämna ett svar