Eget ansvar och slumpa fråga

“No hands up” eller slumpa fråga är ett fantastiskt verktyg som säkerställer att ingen bara glider med i ett samarbete. Genom att först arbeta tillsammans och därefter säkerställa att alla i en grupp är redo för att svara för att sedan slumpa frågan, ger du alla elever samma chans att delta. Dessutom blir alla elever tvungna att delta aktivt då de kan bli en av de som kommer att slumpas ut. Varje gruppmedlem tar ett dubbelt ansvar för sig själv och för sina gruppmedlemmar så att alla är redo. Något många lärare kanske inte tänker på är att strategin kan användas på många olika sätt för att stödja lärandeprocessen. I detta inlägg beskrivs några (kanske nya?) sätt jag själv använder!

När jag ska säkerställa ett eget ansvar genom att slumpa ut en uppgift/fråga i en klass är det några saker jag gör för att se till att så många elever som möjligt är aktiva och är redo för att svara. Syftet är att alla elever ska lyckas vid slumpningen!

Inför

 • Påminn grupper/par att förbereda varandra så att alla är redo.
 • Gå ett varv runt i en grupp. Kan alla? Om inte: Lär varandra!
 • Be grupper skriva ner stödord som den som slumpas kan ha i handen.

Under

 • När en elev blivit utvald (ex alla kvadrater i varje grupp eller enskild elev): Ge extra tid att förbereda den som blev slumpad innan denna svarar. Påminn om vad som ska sägas. Ge stöd!
 • Se till att gruppen stöttar kamraten medan denne återger svaret. Ta hjälp vid behov. Viska om det behövs!

Efter

 • Fira i gruppen och ge uppmuntran både till den som blev slumpad och till gruppen.
 • Reflektera kring: Var alla redo i gruppen? Hur ser vi till att alla kan svara nästa gång?

Olika sätt att slumpa

Det sätt de flesta lärare känner igen är där en elev får berätta inför hela klassen vad ett par/ en grupp sagt eller vad en enskild elev tänkt. Men det finns många fler sätt som stärker lärandet kanske ännu mer för alla i en klass.

 • Slumpa en elev som redovisar inför sin grupp.
  • Här får gruppen information om hur väl en slumpmässig elev i deras grupp kan redovisa ett svar. De får även höra svaret en gång till i hela gruppen och det är inte lika påfrestande att redovisa i en liten grupp som i hela klassen. Bra sätt att börja på!
 • Slumpa en elev som får bli utfrågad av sin grupp.
  • Gruppen ställer frågor kring en fråga. Ex: “Hur räknar man ut arean av en triangel?”. En elev redovisar och gruppen ställer frågor för att säkerställa att personen kan svara. Bra sätt inför en slumpning i helklass och gör att man tränar på att ställa frågor, kontrollera varandra och göra sig redo.
 • Slumpa en elev som får viska till läraren.
  • På detta sätt får läraren information om vad elever och grupper kan och läraren kan sedan ge feedback till varje grupp vad de behöver utveckla. Det är även mindre påfrestande än att slumpas och berätta inför hela klassen.
 • Slumpa en elev som läraren får fråga ut.
  • Läraren slumpar ut en i varje grupp. Gruppen förbereder den eleven och läraren går från grupp till grupp för att ställa frågor till den eleven för att kontrollera förståelsen för en uppgift. Det förstärker gruppens sammanhållning och ger läraren information om vad gruppen kan.
 • Slumpa en elev som får göra en enskild uppgift och lämna in.
  • En elev i varje grupp gör en kortare enskild uppgift. Det kan vara ett snabbt Multisvar eller en uppgift som lämnas in. Läraren får därmed information om vad grupperna kan och får stöd i att förtydliga det som har missuppfattats.
 • Slumpa en elev som byter grupp och redovisar sin grupps lösning.
  • Mindre påfrestande än att prata inför hel klassen. Alla elever får även höra svaret på frågan och möjlighet att ge feedback till varandra. (switcheroo)
 • Slumpa en som får sitta kvar i “heta stolen” och bli utfrågad av andra grupper.
  • En elev i varje grupp sitter kvar. De andra går runt och ställer kontrollerande frågor. Efteråt diskuterar gruppen hur det gick och hur de kan stötta varandra bättre inför nästa gång.
 • Slumpa en elev som ställer frågor i en annan grupp.
  • En elev ställer frågan för de som är kvar i en annan grupp och får höra svaret av andra. Bra sätt att träna på att redogöra ett svar och ta stöd av varandra. Gör eleverna till mottagare av varandras kunskaper.
 • Slumpa en elev som redovisar i klassen.
  • Se till att de får tid att förbereda varandra och att de kontrollerat att alla är redo. Efter eleven gett sitt svar ger gruppen beröm och diskuterar hur de kan se till att alla är redo på bästa sätt inför nästa gång.

Att säkerställa att alla är redo för att bli slumpad som alternativ till handuppäckning gör att du gör eleverna till mottagare av varandras kunskaper. Du utnyttjar kraften i samarbete för att se till att alla elever går ut som vinnare av att vara sammanlänkade med varandra. Prova och anpassa utifrån din klass och dina elever. Metodiken kan med anpassning användas från förskoleklass till vuxenutbildning. Så länge du säkerställer att det finns ett eget ansvar kommer samarbetet  mellan människor fungera bättre!

En kommentar

Lämna ett svar