Kooperativ kompetensutveckling för fritidspersonal

Igår var det kompetensutvecklingsdag med fokus på digitalisering för personalen i kommunens fritidshem. Gruppen bestod av personal från fyra olika fritidshem där all personal var helt nya bekantskaper för mig. Som ansvarig för dagens innehåll och upplägg hade jag förberett en dag i kooperativ anda för att skapa delaktighet och engagemang i hela gruppen.

Varför kooperativt lärande?

Trots att jag sedan länge är såld på kooperativt lärande slår det mig i stort sett varje gång jag sitter på ett möte där något ska diskuteras hur de kooperativa strategierna och strukturerna verkligen är ett verktyg för delaktighet och lärande. Jag ville att hela dagen skulle genomsyras av det kooperativa lärandets kraft. Inledningen av dagen blev därför en kort genomgång av grunderna i kooperativt lärande och vinsterna med det. Ett av dagens huvudsyften var ett kollegialt lärande och ett kunskapsutbyte mellan de olika fritidshemmen och jag ville visa på olika sätt att få alla delaktiga i den processen. Ett annat syfte var att tydliggöra digitaliseringen i läroplanen och bidra till ny inspiration kring hur man kan arbeta digitalt på fritids.

Strategier och strukturer

Under dagen träffade gruppen på: lärpar och lärgrupper, EPA, Mötas på mitten, Stå upp för din grupp.

Lärpar och lärgrupper

Första steget för dagen var att skapa lärpar och lärgrupper som skulle samarbeta under dagen. Med hjälp av den gamla hederliga metoden att räkna 1-9 skapades 9 grupper runt olika bord. Möbleringen i rummet (kvadratiska bord med två stolar på motsatta sidor) skapade automatiskt lärpar eller axelkompisar. Borden var nu numrerade 1-9 och på varje bord fanns en lapp med fyra färger för att markera de olika personerna i gruppen. 

EPA

Eftersom dagens innehåll var digitalisering i fritidshemmet med utgångspunkt i läroplanen blev dagens första fråga: Vad innebär adekvat digital kompetens för dig? Mitt val av struktur för frågan var EPA. Alla tänkte först tyst för sig själva. Därefter delade man sina tankar med sin partner i lärparet. När det var dags att dela med sig av tankarna till alla valde jag att använda Mentimeter och skapa ett ordmoln. Utifrån det kunde vi sedan prata om vad de hade kommit fram till och vad som därmed blev grunden för resten av dagen. 

Mötas på mitten och Stå upp för din grupp

Nästa struktur gruppen stötte på var Mötas på mitten. På respektive bord hade jag förberett mallar och frågan som ställdes var: Hur jobbar vi med digital kompetens på fritids idag?

När alla hade tänkt och skrivit i sina egna rutor startade presentationen i lärgruppen. Vad hade respektive person för uppfattning? Vilka likheter kunde man se utifrån de olika fritidshemmens verksamheter? Det diskuterades intensivt och grupperna möttes i mitten kring det de hade gemensamt alternativt det några gjorde och andra skulle vilja göra. 

Här ville jag också att det skulle ske ett erfarenhetsutbyte i hela gruppen och då presenterades strategin Stå upp för din grupp. Lärgrupperna fick ett par minuter på sig för att säkerställa att alla kände sig trygga i att presentera det gruppen hade kommit fram till innan jag började fördela ordet. Respektive persons färg och numret på bordet avgjorde vem som skulle ge sig i kast med att presentera gruppens diskussion. Gul 3. “Bingo!” ekade det i rummet och sen var vi igång med presentationerna och fick på det sättet ta del av hela personalgruppens tankar. 

Effekter

Vilka effekter gav då valet att använda kooperativa strategier och strukturer som grund för dagen? 

  • hög delaktighet
  • kollegialt lärande 
  • stort utbyte av tankar och erfarenheter
  • gemenskap
  • tempo (inga långa gruppdiskussioner eller långa presentationer)

Utvärdering

När dagen avslutades hade fritidspersonalen mött flera kooperativa strategier och strukturer som stöd för arbetet med det kollegiala lärandet kring digitalisering. Strukturerna hade skapat ramarna för att kunna diskutera ämnesinnehållet för dagen på ett tydligt sätt. Man hade också fått fyra digitala verktyg presenterade och fått utarbeta en plan för ett kommande arbetsområde på det egna fritidshemmet. Dagen avslutades med en utvärdering och jag kunde bara konstatera att dagens syfte var uppnått – check!

Utvärderingsfråga: Vad tar du med dig ifrån dagen?

Lämna ett svar