Gruppidentitet – vad, varför och hur?

När elever ska samverka med varandra i en mindre grupp över tid är det viktigt att bygga upp en tillit och tilltro till varandra. Om elever inte upplever att det är okej att göra fel eller att andra kommer lyssna på ens funderingar och frågor i gruppen finns det en risk att elever lär sig mindre när de samverkar än om de arbetar enskilt. Som lärare behöver man därför på enkla sätt, under ex. matematik eller svenskalektioner, få elever att känna en tillhörighet och gruppidentitet med de man arbetar i samma grupp som.

Vad: Gruppidentitet är en känsla av samhörighet med andra där man formar en känsla av ett vi. Det innefattar ett inre ramverk och struktur samt ett förhållningssätt till varandra i en grupp. “Vi” är inte ett vi förrän vi alla är med. Gruppidentitet är därmed något man bygger upp i gruppen genom samhandlingar där man arbetar mot gemensamma mål för att stärka varandras lärande.

Varför: Forskning av bl. a Elizabeth Cohen, Roger & David Johnson, Robert Slavin m .fl visar på flera effekter att en stärkt gruppidentet i en mindre grupp. Det skapar en vikänsla och gör att medlemmar investerar mer i varandras lärande. Grupperna lägger även mer energi på att lösa konflikter som uppstår och anstränger sig mer i arbetet. Effekten av gruppidentitet är därmed både kunskapsmässig och social.

Hur? Gruppidentitet kan stärkas på tusentals sätt. Ett bra sätt är att kombinera en stärkt gruppidentitet med lektionens innehåll. T ex kan grupper skapa ett gruppnamn med koppling till ett tema inom SO eller ett litterärt tema som grupperna arbetar med. De kan skapa en grupphälsning eller rörelse i gruppen som blir deras egen. Denna rörelse kan de göra för att fira gott samarbete. Att uppmuntra eleverna att tacka varandra efter ett samarbete stärker också gruppidentiteten. Gruppens rörelse kan också användas för att peppa varandra inför en uppgift. Gruppen vänder sig då mot varandra, vilket gör att fler är med när uppgiften ska starta upp. Även i tillfälliga par/grupper som bara ska arbeta tillsammans en kortare stund är det bra att göra någon samhandling innan arbetat sätts igång, t.ex. ställa en fråga till varandra kring någonting, göra 3 high five, hoppa samtidigt 5 gånger eller lista ut vem som fyller år först på året för den ska få börja samtala i uppgiften. I en långvarig grupp kan de få formulera ett förhållningssätt, kontrakt eller en plan kring hur de ska arbeta tillsammans. De kan skapa ett motto eller slogan såsom “Vi är gruppen som…” och därmed stärka en känsla av “vi”.

Gruppidentitet kan stärkas under lektioner när elever arbetar tillsammans genom gemensam problemlösning och att de har ett gemensamt material. Det är en stor skillnad mellan att dela ut individuellt material eller att en i gruppen hämtar gruppens material att arbeta med. Läraren kan även stärka gruppidentitet genom att hylla grupper för deras ansträngning att stödja varandra. Praktiskt kan det betyda att läraren förmedlar observationer såsom: “Mammutarna var extra bra på att se till att alla deltog i samtalet. De gick varvet runt och frågade alla “Vad tycker du?”. Då fick alla säga vad de tänkte innan de tog ett beslut. Det är ett bra sätt att få alla delaktiga. Tacka varandra för väl utfört arbete i alla grupper!”

På bloggen har flera lärare beskrivit hur de stärkt gruppers identitet inför, under och efter de arbetar med varandra. Här är några exempel.

Via instagram kommer det varje vecka nya exempel på hur lärare arbetar med gruppidentitet i mer långvariga lärgrupper. T ex att de skriver tack-kort, att de ritar en gruppskylt och att de genomför samhandlingar.

När elever får arbeta med olika personer och i olika grupper över tid där deras gruppidentitet stärks är det också ett sätt att stärka relationer mellan elever i hela klassen. När du upplever mening eller får beröm gemensamt med andra kan ni dela glädjen tillsammans och det gör även att det blir svårare att bråka på en rast eller skicka ett elakt meddelande över internet. Att stärka gruppidentitet kan därmed vara ett bra verktyg för att arbeta förebyggande mot mobbning och bygga positiva arbetsrelationer mellan elever. Med stöd av läraren kan gruppidentitet vara en pusselbit för att få hela klassen att utveckla en trygghet, tilltro och tillit till varandra.

Lämna ett svar