Samarbete som stöd inför individuellt arbete

Kooperativt lärande är i första hand ett förhållningssätt (läs mer HÄR). Vi ser på lärande och kunskap som någonting som växer och stärks genom samtal och interaktioner mellan människor. Det innebär inte att elever alltid arbetar tillsammans i par eller grupper – de får också lyssna på lärargenomgångar och arbeta enskilt. Men även i de enskilda momenten kan jag som lärare göra vissa saker för att stötta och verka för kooperativa normer. Även vid individuellt arbete finns det saker jag som lärare kan göra för att stärka lärandet genom samarbete och se till att fler klarar av uppgiften, samtidigt som jag möjliggör för elever att stötta varandra och stärker sammanhållningen i gruppen. I detta inlägg beskrivs några sådana enkla knep.

Förbereda inför eget arbete i arbetsbok

Har du elever som har svårt att tolka sidor i arbetsböcker? Säger du “varsågod att börja jobba” och direkt räcker hälften av klassen upp handen? Märker du ibland när du rättar att elever helt missuppfattat uppgiften? Gör så här:

 • Ha din genomgång.
 • Berätta vilka sidor eleverna ska arbeta med.
 • Be dem i par titta på sidorna som ska göras och förklara för varandra hur man ska tänka.
 • När båda känner sig redo att ta sig an sidorna får de plocka upp pennan och börja.

Genom att låta dem förklara hur de har förstått uppgiften för varandra ser du till att fler är förberedda och kan ta sig an uppgiften själva innan de behöver din hjälp. Färre elever kommer att räcka upp handen direkt och du får tid att stötta de eleverna som verkligen behöver det. Detta stöttar speciellt elever med lägre abstraktionsförmåga, med svårigheter att fokusera och elever med språksvårigheter.

Förklara instruktion för varandra

Har du elever som snabbt glömmer instruktioner eller har svårt att förstå instruktioner av olika anledningar? Elever som trots muntlig instruktion och skriftlig instruktion på tavlan inte kommer igång?

 • Be eleverna vända sig till varandra och kort förklara för varandra vad det är som ska göras. De ska se till att båda förstår.
 • Slumpa något par som får upprepa för klassen vad som ska göras.

Genom att eleven får lyssna på instruktionen igen klädd i någon annans ord och sedan får sätta egna ord på sin förståelse av instruktionen och återberätta den för någon annan ökar du chansen för eleven att klara av uppgiften. Du som lärare behöver inte upprepa instruktionen för enskilda individer lika mycket utan kan fokusera på att stötta dem som behöver hjälp med själva innehållet.

Dela idéer inför egen uppgift

Har du elever som har svårt att komma på idéer och komma igång vid eget skrivande och skapande? Behöver du stötta och ge förslag till många? Behöver du avbryta elever som precis kommit igång för att lektionen redan är slut? Testa det här:

 • Ge eleverna egen tanketid kring uppgiften.
 • Låt dem dela sina tankar med någon annan, antingen i ett parsamtal eller någon struktur för kunskapsdelning som Berätta mera eller Mina ord dina ord.

På detta sätt får eleverna höra andras tankar och idéer och kan sätta igång sina egna tankeprocesser kring uppgiften. Detta gör att det blir enklare för dem att sätta igång med uppgiften.

Inspireras

Har du elever som har svårt att hålla fokus under uppgiften? Har du elever som har svårt att komma igång?

När eleverna har kommit igång med sitt enskilda arbete kan du pausa arbetet och låta dem vandra omkring och titta på de andras påbörjade arbeten för att inspireras. Du kan också låta enstaka elever göra detta om du märker att de har fastnat i uppgiften. Att få se hur andra påbörjat en uppgift kan underlätta för eleven själv att komma igång och ge en ingång in i uppgiften. Att inspireras av andras påbörjade arbeten kan också fördjupa lärandet då de kan plocka saker från varandra som de själva inte än kunde, om de till exempel ser att någon annan använder talstreck eller styckeindelning.

Pausa och jämför

Har du elever som ibland gör en hel sida utan att tänka efter? Som går på vana utan att läsa uppgiften ordentligt och därför ibland missuppfattar och gör hela sidan fel? Har du elever som tappar fokus efter en stund?

För att uppmärksamma missuppfattningar, kolla av kunskaper, befästa kunskaper och hjälpa eleverna att hålla kursen vid eget arbete kan du pausa arbetet (när de kommit igång men inte är klara) och låta dem jämföra någonting med varandra. Det kan exempelvis vara att jämföra ett mattetal, jämföra ett svar på en fråga, läsa upp sin text eller visa upp sin bild. De visar och förklarar för varandra hur de tänkt för att sedan fundera på vad deras eget nästa steg är. Detta kan göras i parsamtal eller med strukturen Berätta Mera.

Tyst läsning

Har du elever som har svårt att hålla fokus när de läser tyst? Har du elever som har svårt att förstå vad de läser?

Låt eleverna efter egen läsning få dela en tanke med någon annan. Det kan vara en specifik fråga knuten till boken, eller en mer allmän fråga. Till exempel: berätta en sak om huvudpersonen, berätta var kapitlet utspelar sig, berätta vad du tror kommer hända nu. Det kan vara i ett parsamtal eller genom någon delningsstruktur som Berätta Mera.

Genom att låta eleverna delge varandra tankar efter egen läsning visar du att det de läser själva är viktigt. De får möjlighet att dela med sig av något de själva upplevt i sin läsning, stöttas i förståelsen och få bekräftelse av andra. Eleverna får också höra om andra böcker och läslusten kan på så sätt uppmuntras.

Peppa inför

Har du elever som lätt tappar modet och ger upp? Eller kanske rent av ger upp innan de ens har börjat? Har du elever som inte riktigt tror på sin förmåga?

Be eleverna vända sig till varandra och peppa varandra innan de ska börja arbeta enskilt. De kan till exempel:

 • Fråga varandra hur det känns inför uppgiften
 • Fråga varandra om de känner sig redo
 • Fråga varandra om de förstår vad de ska göra
 • Säga uppmuntrande ord, som “jag tror på dig”, “gör ditt bästa”, “du klarar det här”
 • Ge specifika tips kring uppgiften, exempelvis “kom ihåg minnessiffran”, “tänk på röda tråden”.
 • Göra en high five

Utvärdera efteråt

Har du elever som är halvvägs ut på rast innan du avslutat meningen “varsågod att städa”? Vill du få till ett bättre och mer meningsfullt avslut på lektionen eller det enskilda momentet i lektionen?

Även när elever har arbetat enskilt kan de utvärdera tillsammans. Eleverna kan:

 • Berätta något som de har lärt sig
 • Berätta en sak de har gjort bra
 • Berätta om något som var svårt
 • Berätta om något som var roligt
 • Fråga varandra hur det har gått och hur det kändes under lektionen
 • Säga bra jobbat till varandra
 • Ställa en fråga kring det de arbetat om
 • Välja en av uppgifterna de har jobbat med under lektionen och förklara den för varandra
 • Göra en high five

Detta kan göras i ett enkelt parsamtal eller i delningsstruktur som Berätta Mera. Genom att låta eleverna dela sina framgångar och utmaningar med varandra och uppmuntra varandra även vid enskilt arbete stärker vi sammanhållningen i gruppen och skapar ett klimat där vi stöttar varandra och gläds åt varandras framgångar.

Sammanfattning

Efter en lektion vill vi att eleverna ska gå därifrån och veta att de kan någonting eller har förstått någonting. Vi vill att de ska ha en känsla av att de har kämpat, lärt sig och kommit ett steg framåt. För att detta ska ske behöver elever få prova sina tankar och få feedback på det de gör. För en ensam lärare är detta svårt att få till om det är jag själv som ska vara den som lyssnar på varje enskild elevs tankar och ge feedback. Jag kan omöjligt hinna stötta och hjälpa varje elev när de behöver det. Genom att strukturera små, enkla samarbeten inför, under och efter individuellt arbete kan jag se till att alla elever får direkt stöd, uppmuntran och feedback och samtidigt frigöra mig själv till att stötta de elever som jag vet behöver mer stöd. Jag skapar så en bredare tillgänglig lärmiljö där fler av eleverna kan ta till sig innehållet, samtidigt som jag stärker gruppsammanhållningen och relationerna mellan eleverna.

 

Lämna ett svar