Kooperativt lärande på fritids

När kooperativt lärande används på en skola påverkar det hela skoldagen. Det vi gör på lektionerna påverkar fritidstiden, raster, korridor och matsal. Det vi gör på fritids och på rasterna påverkar lektionerna. Vi behöver se skoldagen som en helhet, för det är så eleverna upplever den. Här underlättar det när vi samverkar mellan de olika skolverksamheterna – lärare, fritidspedagoger, specialpedagoger, kuratorer, ledningsgrupp, vaktmästare m.fl. Kooperativt lärande är både ett förhållningssätt och en metodik. Vi strävar efter att ha en verksamhet där samarbete värderas, olikheter ses som en tillgång, där vi stöttar varandra, lär av varandra och där ett demokratitänk genomsyrar allt. Vilka verktyg och strategier vi använder för att nå dit kan se väldigt olika ut. Hur kan vi då tänka kring kooperativt lärande i fritidshemmet? Vilka verktyg kan vi använda där för att verka för kooperativa normer? Mycket av fritidshemmets verksamhet berör barns sociala kompetens, relationer och samarbete med varandra. I detta inlägg finns dels frågor ni kan använda för att tillsammans fundera kring hur ni kan utveckla tänket kring kooperativa normer på fritidhemmet, dels konkreta tips på saker man kan börja med.

Fundera tillsammans

Nedan finns frågor att fundera på tillsammans i kollegiet. Utgå från några av dessa som ni känner är aktuella för er. Fundera tillsammans.

  1. Hur kan samarbete mellan barn stärka deras relationer, utveckling eller lärande på fritids?
  2. När kan samarbete mellan barn användas i verksamheten?
  3. På vilka konkreta sätt kan vi vuxna stötta barnens relationsskapande på fritids?
  4. Vad finns det som barn kan lära barn på fritids? Hur aktiverar vi barn som resurser för varandra på fritids?
  5. På vilka sätt kan vi göra barnen beroende av varandra i fritidsverksamheten?
  6. På vilka konkreta sätt kan vi utveckla barnens sociala kompetens och/eller arbeta med sociala mål i verksamheten?
  7. Hur kan barnen reflektera kring sina samarbeten på fritidsverksamheten?
  8. Hur kan vi som personal ge feedback kring hur barnen samarbetar?

När ni har diskuterat några eller alla dessa frågor, fundera kring vilka aktiviteter eller konkreta göranden dessa svar kan leda till.

Tips och idéer

Om det är något forskningen visar tydligt och klart är det att ingen enskild åtgärd kan påverka elevers välmående så mycket som att gå från noll till en och fler vänner. Om du vill göra EN sak för barn som är evidensbaserad och som leder till bättre skolresultat ska du säkerställa att varje barn har en vän att leka med.

Samverka med lärarna. Om det redan finns långvariga par eller grupper, strukturer eleverna kan eller samarbetsfärdigheter de jobbar med under lektionstid kan ni använda er av detta och bygga vidare på det på fritids.

Fokusera på hur ni kan skapa positiva möten mellan barnen där de får hälsa på varandra och uppleva varandra på positiva sätt. Ett sätt att göra det är att se till att barnen tackar varandra ofta. Det kan vara när de har samarbetat kring någonting, när de har samtalat eller när de deltagit i en aktivitet. Att tacka varandra sprider positivitet och visar eleverna att det vi gör mot varandra är värdefullt. Använd exempelvis strukturer som Berätta mera, Hör vi ihop? och Parpromenad för att skapa många korta samtal mellan elever.

Växla mellan lärarstyrda aktiviteter samt lekar och aktiviteter som väljs av barnen där de styr sina egna processer. Säkerställ att det alltid finns möjligheter för mer styrda aktiviteter där barnen inte utsätts för att “inte bli vald”.

När ni gör samarbetsövningar/lekar, låt gruppen fundera på hur de ska göra för att samverka så bra som möjligt. Låt dem efteråt få fundera på hur det gick, vad de gjorde bra och vad de kan göra bättre nästa gång.

Ge eleverna tydliga exempel på hur de ska vara mot varandra, genom att exempelvis modellera, skriva upp exempelfraser och visa bilder (fler tips HÄR).

Lyft det positiva! Uppmuntra när du ser att elever gör bra saker mot varandra. Berätta det för dem och sprid goda exempel.

Ett fritids som vill verka för kooperativa normer och värderingar bör ofta ställa sig frågan: Hur kan vi verka för att stärka barns relationer genom vår verksamhet?

Använd gärna egna varianter av strukturer som Karusellen eller Mötas på mitten för att diskutera hur man ska vara mot varandra eller för att komma överens om regler för olika aktiviteter.

Här nedan finns förslag på olika aktiviteter där fritidsverksamheten kan bidra till ett kooperativt lärande mellan barn i verksamheten. Tanken är att inspirera och sätta igång tankarna där fritids verkar för goda relationer mellan elever och aktiviteter som ger mervärde för andra. Fundera på om någon av dem passar er eller inspireras av dem när ni planerar.

Här är en länk till ett dokument!

Screenshot (109).png

Andra tips

Lämna ett svar