Att arbeta i par

När vi börjar arbeta med samarbete börjar vi ofta i paret. I ett par är det bara en person att förhålla sig till och tal- och handlingsutrymmet blir stort för båda. I paret är det därför sällan någon som blir utanför utan båda behövs och eleverna kan fokusera på att stötta och hjälpa varandra. Syftet är att båda ska lära sig så mycket som möjligt kring innehållet och komma ut som en vinnare ur samarbetet. I detta inlägg beskriver vi några enkla sätt att komma igång med paruppgifter där elever ska stötta varandra, diskutera frågor eller lösa uppgifter tillsammans. Paren kan användas tillfälligt där de arbetar under en lektion eller mer långvarigt som lär-par eller axelkompis (se lär-par).

I korthet behöver läraren:

 • Utgå från innehållet som ska behandlas och lärandet som är i fokus
 • Fundera på när kring detta innehåll samarbete skulle kunna stärka lärandet (för tankar kring detta läs HÄR).
 • Fundera på hur eleverna ska stötta varandra, exempelvis:
 • tänka tillsammans
 • berätta
 • redovisa
 • sammanfatta
 • jämföra
 • intervjua varandra
 • diskutera
 • samla idéer
 • ställa frågor
 • sortera
 • lösa ett problem
 • förklara
 • uppmuntra

Viktigt att tänka på:

 • Skapa par som du tror på
 • Börja med korta, spännande uppgifter där eleverna får en positiv upplevelse av varandra
 • Modellera tydligt hur du vill att samarbetet ska gå till
 • Ge gärna gemensamma mål att uppnå i paret
 • Lyft fram det positiva du ser att de gör mot varandra

Exempel 1: Stöd i par vid enskilt arbete

Par kan stödja varandra inför enskilt arbete, under enskilt arbete och efter de arbetat för att fördjupa kunskaper. Det kan till exempel vara att upprepa instruktionen för varandra, fråga vad parkompisen ska arbeta med, be om hjälp, jämföra något, fråga hur det har gått eller säga bra jobbat efteråt. Läs mer HÄR för exempel på hur elever kan stödja varandra.

Efter en lärargenomgång om algoritmer ska eleverna arbeta enskilt med några sidor i matteboken. Innan de får börja arbeta återger de instruktionerna för varandra i paret. Vad var viktigt att tänka på? När båda känner sig redo börjar de arbeta. Efter 10 minuter bryter läraren och ber eleverna jämföra några uppgifter och förklara hur de har tänkt. De jobbar sedan vidare enskilt. Vid slutet av lektionen frågar de varandra i paret hur säkra de känner sig på algoritmer, säger bra jobbat och gör en high five.

Eleverna ska springa en sträcka på idrottslektionen. Innan de börjar gör de high five och peppar varandra i par. När båda kommer i mål säger de bra jobbat och gör high five igen för att uppmuntra och fira sin gemensamma ansträngning. Idrottsläraren ber sedan eleverna sätta sig ner i gräset i sina par och diskutera vad som händer i kroppen när man anstränger sig.

Exempel 2: Pararbete med gemensamt mål

Genom att ge elever ett gemensamt mål när de ska samverka hjälper vi dem att rikta sig mot varandra och stötta varandra. De vet att de inte är klara förrän båda två är redo att förklara den kunskap de lärt sig. Ett gemensamt mål kan inledas som “Ni är klara när båda kan…” eller “När ni båda har svar på X och kan förklara svaret är ni klara…”

I par får elever en problemlösningsuppgift som de tillsammans ska lösa. De får det gemensamma målet: Båda ska kunna förklara hur ni har löst uppgiften. De arbetar tillsammans och ser till att båda är redo att förklara hur de har tänkt. Läraren påminner om att hen kommer slumpa några i klassen som för redovisa parets svar. Eleverna förbereder varandra i paret i någon minut och ger en “tumme upp” att de är redo. Läraren: “Den av er som är närmast fönstret kommer få redovisa, ni får en minut extra att förbereda er tillsammans!”

Exempel 3: Strukturen Turas om

Med strukturen Turas om får elever träna på att växeldra kring en uppgift och stötta varandra att förstå innehållet. Läraren kan påminna att eleverna ska säga “Jag tänker… därför att” där den som lyssnar kan ge stöd, uppmuntra och lyssna. De växlar sedan efter en viss tid, efter varje uppgift eller på annat sätt utifrån innehållet de arbetar med.

Eleverna har ett gemensamt uppgiftspapper, konkret material och miniwhiteboard. Elev A läser upp en uppgift. Elev B tänker högt, beskriver sina tankar med stöd av det konkreta materialet och förklarar. Elev A stöttar vid behov och uppmuntrar. När de har ett svar båda är överens om skriver elev A ner det. De turas om vid nästa uppgift och byter roller.

Eleverna har en kortare text att läsa. Elev A läser första stycket. Elev B skriver ner viktiga ord. De turas om efter varje stycke. När hela texten är läst kollar de igenom sina ord och väljer ut de viktigaste som sammanfattar texten. De gör sig redo att arbeta enskilt eller förbereder sig för en helklassdiskussion kring textens innehåll.

Exempel 4: Strukturen Kloka pennan

I strukturen Kloka pennan får eleverna två olika roller som gör att de båda behövs. Rollerna kan beskrivas som “görare” och “tänkare” och tillsammans är man en klok penna. Varje elev kan fokusera på sin del. Exempelvis kan en elev säga vad den andra ska skriva. Eleverna kan byta roller utifrån lärarens direktiv, utifrån eget initiativ eller efter varannan uppgift.

Eleverna får frågan Vad är demokrati? Elev A säger ett ord eller mening som elev B skriver ner. Elev B ger pennan till elev A och säger ett ord eller mening som elev A skriver ner. De turas om så tills läraren bryter. Därefter får de diskutera: Vad kan de om demokrati tillsammans?

För att träna på att styras och bli styrd samt reagera positivt på varandra vill en förskoleklasslärare använda Kloka pennan vid en rituppgift. De får en linjeteckning från deras högläsningsbok om Sabina och hennes hund. Elev A säger till Elev B att måla Sabinas kjol röd som i sagan. Elev B gör det. Elev B säger till Elev A att måla Sabinas hund svart och vit. Elev A gör det. De fortsätter så tills de är klara med bilden. Läraren avslutar: berätta om er bild för varandra och vad ni kommer ihåg från vår saga!

Sociala mål vid pararbete

När elever arbetar i par är det viktigt att de får fundera på hur de ska samarbeta. Beroende på uppgiften kan följande samarbetsfärdigheter behöva förtydligas: Turas om, Vara nära varandra, Lyssna aktivt, Uppmuntra varandra, Förklara hur jag tänker, Ställa frågor och Be om hjälp. I början behöver du som lärare visa eleverna hur man uppmuntrar och stöttar varandra, hur man hjälper varandra på rätt sätt, hur man kan avsluta ett samtal och hur man visar att man lyssnar. Det är viktigt oavsett om eleverna är 7 eller 17 år gamla. Du kan modellera det sociala målet, förtydliga det genom T/Y-kort eller skriva förslag på hur man kan göra. Det är även viktigt att utvärdera samarbetet under perioden du använder dig av par så att eleverna får tid och möjlighet till att lära sig av varandra genom lyckade och misslyckade samarbeten. Frågor som “Vad gjorde vi bra så att vi lärde oss mer?” eller “Hur kan vi stötta varandra på bästa sätt nästa gång vi samarbetar?” kan stödja elever att utvecklas i sina samarbeten.

Förslag på sociala mål

 • Turas om
 • Vara nära varandra
 • Lyssna aktivt
 • Förklara hur jag tänker
 • Be om hjälp
 • Ställa frågor
 • Uppmuntra varandra

Guidad instruktion

Arbete i par kan göras på flera olika sätt beroende på innehåll, mål och syfte med undervisningen. Guidad instruktion är en lektionsstruktur för att lära sig ett nytt innehåll där pararbete är en viktig del. Undervisningen av det nya innehållet har fyra faser: Lärarledd undervisning, helklassarbete, gemensamt arbete och enskilt arbete. Syftet är att gå från läraransvar till att eleverna själva behärskar det nya innehållet. Det skulle kunna betyda att läraren börjar med en kortare genomgång om det nya innehållet (lärarledd undervisning), därefter följer en pardiskussion om de viktigaste delarna i genomgången (helklassarbete). I nästa steg får paren arbeta med 1-3 gemensamma uppgifter tillsammans där läraren rör sig mellan paren (gemensamt arbete). Lektionen fortsätter sedan med enskilt arbete där paren stödjer varandra vid problem eller frågor (enskilt arbete). Som avslut kan paren fundera tillsammans vad de lärt sig och tacka varandra för det gemensamma arbetet.

Bildresultat för guided instruction
Guidad instruktion – Bild över hur läraren kan börja med lärarledd undervisning, följt av arbete i par och slutligen enskilt arbete.

Guidad instruktion – steg-för-steg

 1. Lärarledd undervisning – lärargenomgång, mål och syfte, filmer, texter, modellera och visa, förklara och instruera.
 2. Helklassarbete – Pröva en gemensam uppgift i par, växla till att läraren går igenom uppgiften, diskutera i par och sedan i helklass.
 3. Gemensamt arbete – Diskutera en text, arbeta med uppgifter, förklara för varandra, turas om kring ett innehåll
 4. Enskilt arbete – Pröva enskilt och sedan jämför, arbeta enskilt och fråga om hjälp till parkamrat, redovisa enskilt en uppgift.

Här är en mall för en lektionsplanering med guidad instruktion!

Läs mer här!

 1. Utveckla nya samtalsmönster
 2. Samarbete som stöd inför individuellt arbete
 3. Strategi: lärpar
 4. Lärpar i förskolan
 5. Vanliga fallgropar när du arbetar med par

Klassexempel på uppgifter i par

 1. Multiplikation
 2. Tidslinje i par
 3. Kloka pennan
 4. Intervju
 5. Klocka i par
 6. Positionssystemet i par
 7. Högläsning med kooperativa inslag

Lämna ett svar