Återkoppling och reflektion

En grundprincip för kooperativt lärande är att det ska ske återkoppling och reflektion kring grupp-processen när elever samarbetar (3F – feedback, feedup, feedforward). Det betyder att man reflekterar och får feedback på hur både kunskapsinlärning och samarbete har fungerat. Eleverna ska ge och få tips för sina nutida och framtida samarbeten. I denna process är det viktigt att läraren ger bra återkoppling kring det som sker så att eleverna kan effektivisera sina samarbeten. Lärare vi observerat som givit snabb och god återkoppling till sina elever har ofta lyckats bättre med samarbete i sina klasser. I de klasserna har lärarna även beskrivit ökade kunskaper och förbättrat socialt klimat mellan eleverna. Vad är då bra feedback? Hur kan man göra det i praktiken? Det ska detta inlägg lägga en grund för. Du kan också läsa om grundprincipen i detta inlägg. I inlägget om lärarens roll i kooperativt lärande beskriver vi mer i detalj hur läraren kan arbeta i klassrummet.

Vem ska reflektera och få återkoppling? Vi rekommenderar att det sker på tre nivåer; individnivå, inom och till par/grupper samt till helklassen. Feedback och reflektion ska även ske både från läraren och mellan eleverna. Hitta en balans mellan individen och kollektivet. Hur ofta och när återkoppling och reflektion ska ske finns det inte ett rätt svar på. Det är dock väldigt sällan vi stött på lärare som givit för mycket återkoppling till sina elever kring samarbete och kunskaper.

Feedback från läraren Feedback från elever
Individer
Par och grupper
Klassen
Reflektionstid kring egen insats
Uppmuntran till par/grupp
Tips till klassen!

Stopp – feedback!

När du ser ett bra exempel på hur ett par eller en grupp samarbetar så att alla lär sig mer kan du stanna till. Om din eventuella feedback kan stödja hela klassens arbete kan du återge det du sett till hela klassen. Det höjer statusen för den insats som en grupp gjort samtidigt som det styr hela klassens arbete i rätt riktning.

Läraren ser ett par arbeta där de lutar sig in mot sin gemensamma text som ligger mitt emellan dem. En läser och den andra eleven följer med i texten. Eleven som lyssnar säger: Vänta! Jag förstår inte det där…”. De diskuterar med varandra. Läraren: Stopp klassen! Jag vill berätta något Mina och Ali gör riktigt bra. Deras text ligger emellan dem så att de båda kan följa med i texten. De stoppar och diskuterar texten så båda förstår innan de går vidare. Precis så kan vi stötta varandra att förstå och vara delaktiga när vi läser. Viska hur ni kan stödja varandra att förstå texten. Bra! Nu kan ni fortsätta!

Återkoppling till par och grupper

När du ger feedback till grupper kan du ställa dig bredvid ett par/grupp för att observera. Stå på ett sätt så att du inte stör arbetet. Delge sedan vid lämpligt tillfälle det positiva du ser att individer och gruppen gör för varandra. Om du ser något som gruppen/paret behöver utveckla kan du säga det som en fråga. Ex: “Hur kan ni se till att båda är delaktiga?”, “Hur kan ni ha materialet så att alla kan se vad som görs?” eller “Vad kan ni göra för att arbeta mer effektivt? Stanna en minut och tänk. Sedan diskutera!”. Genom att visa att du observerar och delger det du ser kommer eleverna att bli mer uppmärksamma på hur de ska arbeta för och med varandra. När du ställer en fråga ber du eleverna hitta en lösning på ett problem. Det utvecklar dem att förändra sitt arbete för att bli mer effektiva tillsammans. De kan därmed se sig som problemlösare i sin vardag.

En lärare ställer sig vid en grupp som arbetar. Läraren ser att Alex har pappret och pennan för sig själv. En elev sträcker sig över och en annan tittar bort mot en annan grupp. Läraren: “Hur kan ni se till att alla är delaktiga i att skriva ett svar på uppgiften? Tänk en stund. Skriv ner era tre bästa förslag. Jag kommer om 2 minuter. Läraren: “Spännande förslag ni har. Välj er bästa lösning och prova den. Jag stannar och lyssnar en stund!”

Reflekterande frågor

Att stanna till under tiden elever arbetar eller efter ett samarbete för reflektion kan förbättra elevernas samarbete över tid. Genom att reflektera kring sina handlingar kan eleverna skapa nya erfarenheter och använda sig av det vid kommande samarbeten. Att ge tid för reflektion är därför viktigt för att utveckla elevernas samarbetsförmåga över tid. Några förslag på reflektionsfrågor finns här nedan. Svaren kan diskuteras i par, skrivas ner enskilt eller delas med klassen.

  • Vad gjorde vi bra för varandra så att vi lärde oss mer?
  • Vad har jag bidragit med i mitt par/grupp?
  • Vad har jag fått för bra bidrag från andra?
  • Vad kan jag tänka på vid kommande samarbeten?
  • Vad ska vår grupp tänka extra på vid nästa samarbete?
  • Fundera på något konkret din axelkamrat gjorde bra. Berätta det för denne!
  • Vilket är ditt bästa tips du vill delge klassen som din grupp gjorde bra?
  • Hur kan man se till att alla deltar i det gemensamma arbetet?
  • Vad är en bra fråga att ställa till sin axelkamrat/grupp om man inte förstår?

Observera, lyssna och återkoppla

Att göra eleverna vana vid att du observerar och lyssnar på dem när de arbetar eller samtalar med varandra gör att de blir mer medvetna om sina handlingar. Samtidigt höjer det statusen för det de gör för varandra när de lär sig nya kunskaper. Genom att observera och lyssna kan du utveckla bättre relationer mellan dig och eleverna och mellan eleverna. Här är några förslag på hur observation och återkoppling kan göras som lärare.

ObserveraJaNej
Sitter eleverna nära varandra?Bra att ni sitter nära varandra och att alla är redo att börja!Sätt er närmare så att ni kan prata och höra varandra!
Finns materialet tillgängligt för alla?Jag ser att ni har rätt material och att alla ser redo ut!Hämta materialet och lägg det i mitten så att alla kan se det!
Är eleverna uppmärksamma på varandra? Är de redo för samarbete? Bra, nu är alla med och ni kan börja! Vänd er mot varandra och säg: Hej! Kolla att alla vet vad ni ska göra!
Finns det goda exempel på samarbetsfärdigheter som används? Bra! Fortsätt som ni gör. Jag ser att ni stöttar varandra när ni… Kan någon ge beröm till Siri för det hon har gjort?
Är alla delaktiga? Bra att alla är med och att ni stöttar varandra!Hur kan ni uppmuntra Adam att berätta vad han tänker?
Gör en elev allt och de andra tittar på? Alex, du har hållit i pennan en stund nu. Kan du ansvara för att alla får skriva något? Jag ser att alla bidrar och har fått vara med. Bra jobbat!
Arbetar de effektivt?Superbra! Fundera på varför ni har lyckats. Ni kan berätta det när vi ska avsluta aktiviteten! Hur kan ni arbeta bättre tillsammans? Fundera en stund. Kom på en idé. Jag stannar kvar och lyssnar!

Sammanfattning

I detta inlägg finns några tips och idéer. De är inte en sammanställning över alla sätt att agera som lärare kring återkoppling och reflektion. Inlägget är skrivet för att skapa en förståelse för hur viktig din roll som lärare är när elever samverkar. Hitta gärna dina egna sätt du tycker leder arbetet framåt! Syftet med återkoppling och reflektion är att göra eleverna medvetna om hur de kan samarbeta effektivt med varandra och anpassa sig till olika situationer. Målet är att elevernas kunskapande och förståelse för lektionens innehåll ska öka samtidigt som de utvecklas socialt. Genom att ge tid till reflektion kan eleverna utveckla nya erfarenheter och synliggöra sina och andras bidrag så att de förstår hur de kan anpassa sig till varandra. Över tid kan det bidra till ett mer samarbetande klassrum där elever ser sig som varandras lärresurser. Det är viktigt att du som lärare är en modell för detta och ofta ger återkoppling kring det som sker för att styra klassens arbete. Fokusera på de positiva exempel som du ser och lär ut hur man samarbetar effektivt. Vår erfarenhet är att det styr klassens arbete bättre än att beskriva de eventuella fel eleverna gör.

Lämna ett svar