Att stötta samtal mellan elever

Kooperativt lärande handlar mycket om att skapa möten mellan människor där de får samtala och stötta varandra i lärandet. I samtal möjliggörs flera saker. Vi får chans att befästa vår kunskap genom att sätta ord på det vi kan och dela det med någon annan. Vi får chans att få nya kunskaper när vi lyssnar på någon annans tolkning och förståelse. Vi får chans att fördjupa vår kunskap när vi kombinerar det vi kan och stöttar varandra vidare. Genom samhandlingar ökar också ofta motivationen att lära, då det jag tänker och säger påverkar fler än bara mig själv. Vi skapar också ett klassrum där allas röster blir hörda i en demokratisk gemenskap. Ann Pihlgren skriver i Sokratiska samtal i undervisningen att “Dialog är en samarbetande form av samtal, där samarbetet förutsätts ge vinster för alla deltagare.” Vi låter inte eleverna samtala med varandra i par eller grupp bara för att, utan vi vill att eleverna ska få ut någonting av det och vi tror att samtal kan leda lärandet framåt. Hur kan vi då stötta eleverna i dessa par och gruppsamtal? Hur ser vi till att alla får möjlighet att delta och höras? Hur möjliggör vi för samtal som leder lärandet framåt?

Innehållet

Det första jag behöver fundera på är innehållet. Vad ska eleverna samtala om i sina par eller grupper? Är frågan relevant och intressant för eleverna? Kommer den inspirera till samtal? Vilken fråga du ställer spelar stor roll för hur elevernas samtal går. Om frågan är för stängd eller inte intressant för eleverna kommer samtalen antagligen stanna av eller inte komma igång alls, oavsett vilken metod du använder. Använd samtal kring frågor som är intressanta att diskutera, där man kan tänka olika, ha olika infallsvinklar och stötta varandra vidare i tanken.

Tanketid

Se till att eleverna får tillräckligt med tanketid så att de hinner fundera på frågan och formulera sina tankar, innan de ska prata med en annan elev. Ofta sätter vi igång samtalet alldeles för fort, vilket gör att en del elever inte kommer att ha någonting att säga – inte för att de inte vill eller kan, utan för att de inte hunnit tänka efter innan den andra börjar prata. Var inte rädd för att låta det vara tyst en stund så att alla hinner tänka efter. Har de fått tänka efter är chansen större att de kommer känna att de har något att bidra med och då delta i diskussionen.

Skriva/rita stödord

Ibland kan det vara bra att låta eleverna skriva eller rita stödord kring det de tänker, speciellt inför en längre diskussion. Detta gör att de verkligen tänker efter och också minns vad de tänkt. Att de fått tänka och skriva ner ökar chansen att de kommer att dela med sig av det de skrivit ner, då de redan är investerade i frågan. Det hjälper också de elever som tycker det är jobbigt att prata då de kan visa vad de skrivit/ritat och på så sätt ändå delta i samtalet i paret eller gruppen.

Observera, lyssna

Under samtalen i par eller grupp är det bra att som pedagog observera och lyssna på eleverna, dels för att få ett hum om vad de pratar om och vad de tänker om frågan, dels för att observera hur de lyssnar på varandra, bjuder in varandra och stöttar varandra i samtalet. Denna information kan jag använda i bedömning, för att ta lektionen vidare kring innehållet och för att efteråt kunna reflektera kring hur samtalen gick och uppmuntra det eleverna gjort bra i samtalen.

Redovisa och dela

När elever har fått samtala om en fråga och utvecklat sina tankar tillsammans i par eller grupp kan det vara bra att dela detta med andra på något sätt. Vi kan lyfta tankar i helklass, dela tankar mellan par eller träffa en ny person att prata med. Vi sprider då tankar och kunskap mellan fler och stöttar varandra inte bara i vår ursprungliga par/grupp utan i hela klassen. Tillsammans utvecklar vi varandra.

Vad ska det användas till?

En viktig sak att fundera kring är varför eleverna ska samtala med varandra. Vad ska samtalet leda till? Vad ska de lära sig? Vad ska kunskapen användas till efteråt? Se till att samtalen har ett syfte, att det är integrerat i det ni jobbar med så att eleverna känner att samtalet leder till nya kunskaper som sedan ska användas. Vi samtalar med varandra i par/grupp för att komma någonstans. Eleverna behöver känna att samtalet har ett syfte och att de får ut någonting av det som de sedan kan använda.

Sociala mål för samtal

Det är bra att förtydliga några sociala mål för eleverna om de ska ha en diskussion i grupp eller ett fördjupat samtal i par. Synliggör någon av de samarbetsfärdigheter som behövs. Hur lyssnar man aktivt? Hur ställer man frågor som utvecklar resonemanget? Hur visar man att man inte håller med på ett bra sätt? Hur bygger man vidare på någons tankar? Hur bjuder man in någon i samtalet? Vad kan jag säga om jag inte förstår vad någon säger? Vad är skillnaden mellan att prata och ha en dialog? Vad kan vi göra för att få alla delaktiga i vårt gemensamma samtal? Modellera, prata om det, skriv listor, skriv exempelfraser, lyft exempel! Se till att eleverna får reda på vad som behövs för att ha en bra dialog och får chans att reflektera kring sitt eget och gruppens agerande i samtalen.

Avslutande tips!

  • Ett relevant innehåll är A och O
  • Fundera på hur frågan ställs och att den inbjuder till samtal
  • Förtydliga HUR elever kan föra en dialog med varandra
  • Observera och ge återkoppling kring både vad de pratar om och hur själva samtalet gått till
  • Se till att par/grupp-samtalet har ett syfte och leder någonstans
  • Avsluta positivt och låt eleverna i paret/gruppen ge uppskattning till varandra för bra tankar och idéer!

Fler inlägg om samtal: Samtalsmönster, Frågor 1, Frågor 2

Lämna ett svar