Kooperativt lärande på SFI

Under en fika sitter jag och min kollega Caroline Öhman och reflekterar över hur vi arbetade med KL under förra läsåret. Vi är enade om att KL hjälper oss att utveckla vår undervisning och vi tycker båda att det ska bli spännande att fortsätta jobba med kooperativt lärande. Det är givande och spännande att kunna bolla, reflektera och utvärdera vårt kooperativa arbete tillsammans. Vi har testat många olika strukturer, bland annat Par på tid, EPA, APE, Berätta Mera, Karusellen, Kloka pennan, Kooperativ fyrfältare, Mötas på mitten, och Mina ord-dina ord.

Den här veckan har vi använt samarbete för att stärka lärandet på olika sätt i kurserna 1A och 3C.

I kurs A arbetar vi med temat bostad och eleverna har övat på olika möbler. Vi jobbade bland annat så här:

1. Vi inledde veckan med att prata om kök och badrum och den allra första lektionen använde läraren strukturen EPA. För att ta reda på elevernas förförståelse så visade läraren 2 bilder på tavlan, på ett kök och ett badrum, och eleverna fick en stund till att tänka på vad de olika möblerna heter. De fick sedan sitta i par och tillsammans benämna de olika möblerna i köket och badrummet. Efter det gick klassen igenom möblerna tillsammans.

2. I slutet på veckan, efter att klassen hade övat på olika möbler i olika rum, fick eleverna återigen sitta i par. Denna gång skulle de en och en benämna möblerna på tid. Elev 1 fick 30 sekunder på sig att benämna möblerna i köket och sedan var det Elev 2:s tur att göra på samma sätt. Syftet var att ta reda på elevernas kunskap om ämnet och att befästa orden som eleverna hade övat under veckan.

3. Efter ett tag satte läraren eleverna i grupper om 4 (2 par) och upprepade strukturen Par på tid. Nu fick varje elev 1 minut på sig att berätta om bilden.

4. Vid slutet av lektionen drog läraren glasspinnar med elevernas namn så att en elev från varje grupp fick berätta inför klassen om möblerna de i gruppen benämnt. Lektionen avslutades med strukturen Karusellen, där eleverna fick gå till fyra olika stationer och skriva ned orden de såg på bilden. De lyckades benämna nästan alla möbler i alla rum, tillsammans!

Den här övningen ledde till spontana diskussioner kring språkets uppbyggnad och struktur. Elevernas använde sig av varandra och utvecklade därmed språket. Det blev väldigt tydligt för läraren vilka ord och vokalljud som var mer utmanande för eleverna och vilka ord och vokalljud som är befästa.

I kurs C jobbade vi med läs- och hörförståelse. Eleverna läste och lyssnade på olika typer av texter och tränade läs- och hörförståelse samt prosodi. Det här är ett brett undervisningsområde som eleverna repeterar ofta. Den här veckan valde läraren två olika texter på samma tema som eleverna fick läsa. Syftet med olika texter var:

a) att använda varierat innehåll och ordförråd och

b) att eleverna sedan kan jobba i par och öva läs- och hörförståelse.

1. Först satt eleverna i två olika grupper och fick jobba med de två texterna.

2. Eleverna jobbade en och en och de fick 20 minuter på sig att läsa och förstå texterna. Läraren gick runt och hjälpte eleverna med förklaring av nya ord som de behövde översätta.

3. Efter att eleverna läste och förstod texterna fick de 15 minuter att läsa i par och träna uttal av ord och betoning.

4. Efter lässtunden skrev eleverna frågor till sina texter.

5. Sedan fick de byta sitt par med hjälp av strukturen Hitta en kompis. De sökte sin parkompis i den andra gruppen som inte läste samma text som dem.

6. När de hade bildat nya par förklarade läraren att de skulle läsa sina texter för varandra och träna hörförståelse med hjälp av frågorna som de skrivit. Eleverna bytte frågor så att den som lyssnade på texten först fick läsa frågorna till texten. Eleverna turades om med läsning av sina texter och svarade på frågorna.

7. Till slut fick de kontrollera sina svar genom att läsa texterna tillsammans och eventuellt förklara nya ord för varandra.

Den här lektionen ledde till gemensam reflektion över hur uttal och betoning i själva läsningen är viktiga för ens hörförståelse. Lektionen gav eleverna möjlighet att även lära sig nya ord och träna läsförståelsestrategier genom att hitta svar på frågorna i texten.

Genom att använda samarbete stärks och befästs lärandet för studenterna. Nya tankar och kopplingar uppstår när de får chans att jämföra och höra andras perspektiv. Genom att använda samtal i par och grupp får de rika möjligheter att både höra och själva använda de aktuella begreppen flera gånger. Studenterna stöttar och uppmuntrar varandra under tiden vi bearbetar innehållet.

Lämna ett svar