Lika delaktighet och stödjande interaktion

I detta inlägg ges tips kring grundprincipen lika delaktighet och samtidigt stödjande interaktion. På engelska kallas denna promotive face-to-face interaction. Denna grundprincip handlar om att möjliggöra för eleverna att delta i samarbeten där de får mötas ansikte mot ansikte och stötta varandra. Det handlar om att göra lärandet tillgänligt genom att aktivera eleverna kring innehållet och se till att de får stöd av varandra. Lärandet sker i små sammanhang hela tiden utan att eleverna behöver spendera mycket tid med att vänta. I grunden handlar det om att få elever att förstå att de är på en gemensam resa tillsammans där de ska stödja och möjliggöra för varandras lärande. Om jag hjälper dig hjälper jag även mig själv!

En nyckel för att skapa stödjande interaktioner mellan elever är att lära ut och prata om hur man “tänker högt” inför varandra. Elever kan läras meningar som “jag tänker… därför att…” som de använde när de samarbetar. Elever kan även uppmuntras att hjälpa, stödja, visa och peka när de samarbetar för att förtydliga att de tillsammans ska förstå ett innehåll. Läraren behöver uppmuntra när eleverna hjälper varandra när de arbetar tillsammans.

En aspekt läraren kan fundera kring för att möjliggöra för lika delaktighet är lärmiljön. Hur är lärmiljön uppbyggd? Hindrar eller möjliggör den för samarbete? Kan eleverna vara nära varandra? Kan de se och höra varandra? Är det enkelt att vända sig mot varandra för samtal och samarbeten? Vet eleverna vem de ska arbeta med och var de ska vara?

Genom materialet kan läraren främja lika delaktighet. Läraren kan exempelvis använda ett gemensamt material för paret eller gruppen och se till att materialet ligger i mitten så att alla kan se det. Materialet kan också delas upp mellan eleverna i gruppen så att de håller i varsin del av texten eller i några kort/lappar/bilder var och turas om att berätta om materialet de har. Att pennan eller konkret material ska vandra från elev till elev är ytterligare ett sätt att använda materialet för att öka delaktigheten.

Läraren kan säkerställa mer lika delaktighet genom att fördela talutrymmet och se till att alla kommer till tals. Detta kan exempelvis göras genom att använda strukturer som delar upp taltiden och där eleverna möts i par eller små grupper, som Ping-pong-prat, Par på tid, Rondellen eller Talkort.

Genom att ge eleverna enskild tanketid kan läraren se till att alla har något att bidra med i samtalet. Ibland kan eleverna även få skriva ner stödord inför ett samarbete, så att de minns vad de tänkt och också kan visa upp sin tanke.

Roller som ordfördelare och uppmuntrare, eller att fokusera på samarbetsfärdigheter som “alla deltar”, “bjuda in varandra” och “ställa frågor” kan också stötta lika delaktighet och stödjande interaktion.

Läraren behöver ge feedback och uppmuntran kring det eleverna gör för varandra. Lyft goda exempel på när alla deltar och när eleverna stöttar varandra att delta. Låt eleverna fundera kring hur de har stöttat varandra och se till att de får tacka varandra för samtal och samarbeten.

Genom att använda helklasstrukturer kan vi skapa hög delaktighet och se till att eleverna får samtala med flera olika personer på väldigt kort tid. Berätta mera, Hör vi ihop, Fråga fråga byt och Speed-dating är exempel på strukturer som stöttar delaktighet och ser till att alla elever i klassen är aktiva samtidigt.

Genom att använda små samarbetsmoment ofta kan vi skapa en miljö i klassrummet där elever vet att de kan få stöd av varandra. Vi kan då uppmuntra dem att först vända sig mot personen bredvid när de behöver hjälp, vilket gör att läraren kan fokusera på de svårare frågorna där hen verkligen behövs.

När läraren planerar samarbetsstunder är det bra att fundera över hur alla ska bli delaktiga. Läraren behöver också vara redo att göra förändringar under tiden eleverna samarbetar, om hen märker att det behövs. Om det i någon grupp verkar som att någon tar över eller några inte kommer in i samarbetet, kan läraren behöva göra något åt det, exempelvis fördela taltid, dela upp material eller uppmuntra eleverna att ställa frågor till varandra. Likadant om läraren under en genomgång eller eget arbete märker att aktiviteten och engagemanget är lågt kan hen använda ett kort parsamtal eller en helklassstruktur för att aktivera eleverna och göra dem delaktiga i undervisningen. Här nedan finns några frågor läraren kan använda sig av.

  • Hur ser jag till att eleverna är tillräckligt nära varandra för att höra och se varandra?
  • Hur ser jag till att alla i gruppen har tillgång till materialet?
  • Hur kan jag använda materialet för att se till att alla deltar?
  • Hur kan jag fördela taltiden?
  • Vilka roller kan användas för att öka delaktigheten?
  • Vilken samarbetsfärdighet kan synliggöras för att öka delaktigheten?
  • Vad kan jag lyfta för goda exempel?
  • När kan jag lägga in samtal för att öka motivationen och aktiviteten?
  • Hur kan jag uppmuntra eleverna att vända sig mot varandra för att få stöd?
  • Vilka verktyg behöver eleverna ha för att kunna ge stöd åt varandra?

Lämna ett svar