Struktur: Konstruktiv debatt

Ibland accepterar elever det de läser på sina mobiler utan att reflektera. Ett kritiskt förhållningssätt och förmåga att inta olika perspektiv kan behövas när elever lär sig om ett nytt fenomen. För att skapa djup i både tanke och i elevernas undersökningar kan debatter användas. I dessa får eleverna slipa på argument och möta en motpart. Debatter kan göras mer konstruktiva och lärande genom att se till att de inte handlar om att få rätt, utan om att lära sig mer kunskaper om det innehålls som debatteras. Struktur: Konstruktiv debatt är strukturerad på ett sätt så att det ska leda till en djupare förståelse för ett tema eller fenomen. Eleverna ska i olika faser inta andras perspektiv och lyfta fram motpartens bästa argument inför varandra. Strukturen har tre faser; informationssökning, debatt och sammanfattning.

Material och förberedelser

  • Elever delas in i grupper om 4-6 elever per grupp. 
  • Förbered ett fenomen, dilemma eller problem som delas in i en dualitet: för/emot, ja/nej eller gör/gör inte. 

Arbetsgång

  1. Varje elevgrupp delas på hälften i två delgrupper och varje delgrupp får ett ansvarsområde kring fenomenet, t.ex. för eller emot.
  2. Delgruppen undersöker fenomenet, söker information och letar efter de bästa argumenten för sin sak.
  3. Delgrupperna sätter sig mittemot varandra.
  4. Delgrupperna för en debatt kring fenomenet med sina bästa argument och svarar på den andra gruppens argument. Efter lämplig tid bryts debatten.
  5. Delgrupperna får som uppgift att lyfta fram den andra delgruppens bästa argument och presentera dem för varandra.
  6. Hela gruppen sammanfattar vad de nu kan om fenomenet.

Debatten kan avslutas med att gruppen lyfter fram bästa argument från de två delgrupperna och skapar en sammanfattning tillsammans av vad de nu vet om fenomenet. En variant av strukturen är att en debatt förbereds och hålls av en grupp i en större klass där resterande elever lyssnar och antecknar sina tankar. Därefter sammanfattar eleverna vad de nu lärt sig av debatten i grupper eller i helklass. När debatter görs i flera mindre grupper kan läraren utse lika många observatörer som grupper. En elev per grupp får rollen som observatör. Dennes uppgift kan vara att lyssna samt föra antecknar när eleverna debatterar. Efter debatten kan observatören delge sina tankar för gruppen och komma med ett fågelperspektiv på debatten. Hela gruppen kan därefter ha en diskussion om vad de lärt sig av debatten. En klass kan debattera samma dualitet i många grupper eller debattera kring olika frågor i varje grupp. Klassen kan efteråt sammanställa alla gruppernas bästa argument genom att sammanfatta vad som talar för och emot. Tvärgrupper kan även bildas så att eleverna får lyssna på varandras argument och därmed jämföra kunskaper och insikter efter debatten.

Konstruktiv debatt kan leda till att elever får en mottagare för sina undersökningar. De får träna muntlig framställan samt att hålla en saklig och konstruktiv debatt. Med ett relevant innehåll och väl genomförd debatt kan eleverna få inta olika perspektiv och nå djupare kunskaper. De får även som uppgift att lyfta fram en motparts bästa argument vilket kan förstärka lärandet kring det tema eller fenomen som debatteras. Debatter kan hållas om ämnesinnehåll och dilemman såsom; energi, miljö, ekonomi, makt, reklam, media, nutidsfrågor, sociala frågor, skönlitterära texter, situationer mm.

Exempel från praktiken

Elever arbetar med energikällor såsom kärnkraft, vindkraft, vattenkraft, kolkraft och geotermisk energi. En klass delas in i fem grupper om fyra personer. Varje grupp blir tilldelade en energikälla. Grupperna delas sedan in i två delgrupper – två par. Paren får som ansvar att hitta bästa argument för, eller bästa argument mot sin energikälla. De sammanställer källor och skriva ner argument. Efter 20 minuter sätter sig varje par med det andra paret i gruppen mittemot varandra. I en grupp är det ett par som ska argumentera för kärnkraft och ett par som ska argumentera mot kärnkraft. Läraren sätter en timer på 10 minuter och alla grupper börjar debattera mot varandra. När tio minuter gått uppmuntrar läraren eleverna att tacka varandra. Varje par får nu 5 minuter på sig att hitta motstående pars bästa argument. De delger sedan dessa för varandra och tackar varandra för debatten. Läraren avslutar: “Som avslutning vill jag att varje grupp skriver ner en sammanfattning om vad ni nu vet om er energikälla. Denna sammanfattning ska ni presentera för en annan grupp vid nästa lektion.”

Struktur: Konstruktiv debatt © Niclas Fohlin

Lämna ett svar