Att utvärdera i kollegiet på ett kooperativt sätt

Utvärderingar görs ständigt, inte bara tillsammans med barn och elever utan också i kollegiet mellan oss vuxna. I skolorna knyts just nu det genomförda läsåret ihop och det utvärderas på alla håll och kanter. Det kan till exempel handla om ett av arbetsplatsens fokusområden, ett nytt arbetssätt eller arbetsområden i olika ämnen. Vilka röster hörs då? Vems åsikter väger tyngst? Hur kan vi öka möjligheten att fler röster kommer fram och blir lyssnade på? Sist men inte minst: Hur gör vi för att fokusera på det positiva när vi utvärderar?

Sant eller falskt

Har vi gjort det vi planerade? Har vi uppnått målen? Ett sätt att utvärdera det är att strukturera arbetet utifrån Sant eller falskt. Förbered olika påstående utifrån det som ska utvärderas och låt kollegiet i par resonera.

Taltiden fördelas lika mellan flickor och pojkar i klassrummet.”

“Våra utvärderingar styr kommande planeringar.”

Följ upp med Multisvar enligt nedan och samtal i grupp. Samtalen går då mer på djupet eftersom det har skett ett förarbete och alla har haft möjlighet till både tanketid och att resonera med någon.

Multisvar

Ett sätt att säkerställa att alla har möjlighet att komma till tals är att använda sig av någon form av Multisvar. Tavelquiz är ett sätt där två personer resonerar, en skriver svaret på en mini-whiteboard och den andra personen håller upp svaret. Rollerna byts därefter. Liknande går att göra med olika former av digitala verktyg t ex Mentimeter, Padlet, Whiteboard.fi eller Jamboard.

Tänk på att ge utrymme för tanketid innan svaren ska skrivas och att det ger stöttning att först få ventilera sina tankar med axelkompisen.

Fira det som har gått bra

Det finns många sätt att styra delaktighet och interaktion vid utvärdering i kollegiet. Tipsen i inlägget Kooperativa samtal i kollegiet är till exempel lika användbara när det kommer till utvärdering som vid andra typer av samtal.

Det viktigaste vid utvärdering tänker jag ändå är att ta sig tid att stanna upp och fira det som har gått riktigt bra. De andra delarna av utvärdering gör vi mer per automatik.

Ofta tar vi först oss an hur det har gått:

  • Vad gick bra?
  • Vad gick mindre bra?

Många av oss tenderar att gräva djupt i frågan om vad som gick mindre bra vilket ofta tar mer energi än det ger. Sen tenderar vi att hoppa rakt till:

  • Hur går vi vidare?
  • Vad ska vi förändra för att det ska gå ännu bättre?

Det är självfallet bra att vi tar oss dit och blickar framåt men glöm inte att stanna upp och fira det som firas bör:

  • Vad har gått riktigt bra?
  • Hur gör vi för att njuta av det?

Gå sedan vidare till:

  • Varför gick det så bra?
  • Hur skapar vi förutsättningar för att göra ännu mer av det framöver?

Just i firandet av vad som har gått riktigt bra och i reflektionerna kring hur vi tillsammans kan göra mer av just det tror jag att vi kan hitta energin att redan inför sommaren drömma om hur vi vill ha det till hösten när ett nytt läsår börjar.

Lämna ett svar