Att arbeta gruppstärkande: bygga en undervisningsgemenskap

En stor del i att vara lärare handlar om att bygga en undervisningsgemenskap där eleverna känner sig trygga. När människor är trygga och vågar säga vad de tycker främjas lärandet. Att arbeta gruppstärkande handlar inte enbart om att då och då göra gruppstärkande övningar, utan att verka för goda relationer samtidigt som vi undervisar kring det innehåll eleverna ska lära sig. Det handlar om att möjliggöra för social utveckling och kunskapsutveckling samtidigt, och är en process som pågår under hela elevernas skolgång. Det blir inte “klart” efter en uppstartsvecka med fokus på värdegrunden. Läraren måste hela tiden verka för att undervisningsgemenskapen stärks och utvecklas. I detta inlägg delar vi lite tankar kring detta och länkar till fler inlägg som beskriver konkreta övningar.

För att elever ska bli trygga i sin klass så behöver de få lära känna varandra. De behöver känna att de har koll på varandra, vet vilka de andra är och kan varandras namn. Vi behöver skapa kopplingar mellan eleverna, visa på likheter och lägga en grund för goda relationer. Då kan vi skapa en trygghet i att de vill varandra väl. Använd exempelvis Speed-dating, Tärningsquiz, Berätta mera, Parpromenad, Intervju eller Talkort, med frågor som gör att eleverna lär känna varandra. När vi skapar dessa kopplingar under lektionstid öppnar vi upp för att elever söker upp varandra även på raster. När elever vet saker om varandra och känner koppling till fler behandlar de också varandra bättre. Lägg tid på detta i början av terminen men också lite då och då under terminens gång.

Uppstart och avslut av lektioner/dagar/veckor är ypperliga möjligheter för att skapa möten mellan eleverna och stärka relationerna. Genom att få dela vad man lärt sig, hur man upplevt stunden, vad som varit intressant eller svårt och vilka frågor man har bygger vi relationer samtidigt som vi bearbetar innehållet. Det kan vara i par, grupp eller genom en klass-struktur som skapar många små möten. Använd exempelvis någon variant av EPA, Berätta mera, Hör vi ihop? eller Rondellen.

Om elever ska samarbeta i par eller grupp behöver läraren stödja formandet av en gruppidentitet. När elever känner att tillhörighet och en sammanhållning anstränger de sig mer för att stötta varandra och lärandet stärks. Detta kan göras på små enkla sätt eller så kan det ta lite mer tid, beroende på syfte och behov. Det kan t.ex. vara att skapa något gemensamt som ett gruppnamn eller en grupprörelse. För fler tips läs detta inlägg. Det kan också vara genom små medel inför en samarbetsuppgift, som att få en instruktion kring vem som ska börja. För fler tips kring detta läs HÄR.

För att skapa och upprätthålla en undervisningsgemenskap behöver eleverna få möjlighet att tacka varandra ofta och visa uppskattning för varandras bidrag. De behöver också fira när de lyckas tillsammans. Detta sker sällan naturligt utan behöver tränas. Läraren behöver ge modeller och tid till detta tills det börjar ske mer spontant. Att be eleverna tacka varandra efter varje samarbete är en bra början. HÄR och HÄR finns lite fler tips.

Ibland kan vi gå en hel termin och upptäcka att en del elever inte kan allas namn. För att skapa en undervisningsgemenskap behöver läraren ge möjlighet för eleverna att mötas och se varandra. Det kan till exempel vara att de får hälsa på varandra genom strukturen Berätta mera varje måndag morgon eller att de i slumpmässiga grupper får hälsa på varandra och diskutera en enkel fråga.

För att utveckla gruppens gemenskap och relationer behöver eleverna få utveckla samarbetsfärdigheter. Läraren kan ge stöd i denna process genom att t.ex. modellera, göra ett T-kort, ge feedback och utvärdera. I flera inlägg beskriver vi detta närmare, du kan börja läsa HÄR och HÄR.

Det kan vara bra att involvera eleverna i skapandet av en plan för hur man ska vara mot varandra. När de får vara med och ta fram detta förhållningssätt blir det deras och de anstränger sig mer för att följa det. Detta kan göras i helklass såväl som i de par och grupper eleverna ska arbeta i. Genom strukturer som Talkort, Karusellen eller Bygga en triangel kan planen tas fram.

För fler konkreta tips på gruppstärkande övningar för att bygga en undervisningsgemenskap kan du läsa i dessa tre inlägg: Gruppstärkande övningar, Kooperativa lekar, Första veckorna.

Lämna ett svar