Från tävlan till samarbete

Pedagoger kan med ganska små medel förändra aktiviteter med tävlan eller individuellt fokus, så att fokus istället blir på samarbete och att lyckas tillsammans. En förändring i instruktionen, målet eller materialet kan skapa en helt annan upplevelse. Beroende på syftet med aktiviteten kan vi göra olika val. Ibland vill vi ha tävling, ibland vill vi ha individuella moment, ibland vill vi ha samarbete. Gruppstärkande övningar och samarbetande aktiviteter kan utföras för olika syften, med olika mål och på olika sätt. Gemensamt för dem är att alla ska behövas, att alla ska kunna delta, att alla ska känna sig accepterade och att det ska vara en positiv och rolig upplevelse. Här nedan finns några tankar och exempel på hur vi kan göra aktiviteter mer samarbetsinriktade.

Ta bort utslagningen

För att inkludera alla elever och få alla att känna sig accepterade kan vi ta bort elimineringsmomentet i vissa aktiviteter. En sådan förändring skapar ett annat fokus i uppgiften och eleverna får träna på att se varandra som resurser istället för konkurrenter. Här nedan finns två exempel på lekar som traditionellt är tävlan med eliminering. Genom små förändringar blir det istället ett fokus på gemensam glädje och inkludering.

Simon says utan eliminering

Syfte: Gemensam glädje och leka i grupp.

Två grupper leker “Simon says” samtidigt. Ledaren säger “Simon says: sträck upp höger hand” och gruppen gör det. När ledaren ger en instruktion utan att säga “Simon says” innan ska deltagarna inte utföra instruktionen. Om någon gör fel – missar att utföra instruktionen när ledaren säger “Simon says” eller utför instruktionen när ledaren inte säger “Simon says” – går deltagaren till den andra gruppen och följer ledaren där. Fortsätt tills ni är nöjda.

Förberedelser: Dela gruppen på hälften och förbered två personer som är ledare. Att tänka på: Se till att flera olika elever får testa på att leda. Prata om skillnaden mellan att leka vanlig Simon says och denna variant utan eliminering.

Hela havet stormar – tillsammans

Syfte: Hjälpa varandra. Ha roligt. Bygga gemenskap.

Det är storm på havet och livbåtarna sjunker en efter en! Hjälp varandra så att alla kan räddas! Stolar står i en ring och musik spelas. Eleverna går runt stolarna. När musiken tystnar ska eleverna så fort som möjligt sätta sig på stolarna. En stol i taget tas bort. Eleverna måste nu hjälpas åt så att alla får plats på stolarna. Ingen åker ut! Till slut är det bara ett par stolar kvar – kan vi hjälpas åt så att alla får plats? Vad är minsta antalet stolar vi behöver?

Förberedelser: Stolar i en ring med ryggstöden in mot varandra. Musik. Att tänka på: Prata om vikten av att hjälpa varandra. Se till att gruppen är tillräckligt trygg för att kunna röra vid varandra.

Gemensamt mål

I vissa övningar kan instruktionen påverka utfallet. Pedagogen kan exempelvis ge ett gemensamt mål för att rikta fokus mot samarbete och att stötta varandra. I spegelövningar kan det – trots att samarbete är i fokus – lätt bli så att eleverna slarvar eller gör rörelser som kompisen inte klarar av eller hinner med. Det blir då inte en inkluderande upplevelse där elever möts på ett positivt sätt. Genom att i instruktionen fokusera på att målet är att göra rörelser som båda klarar av och tycker om, och gemensamt reflektera kring detta, kan vi skapa mer fokus. Se nedan för beskrivning.

Spegel, spegel

Syfte: Se varandra. Träna på att leda och bli ledd. Bygga relationer mellan eleverna. Skapa gemenskap och trygghet.

Eleverna står i par mittemot varandra. Pedagogen ger instruktion om vem som börjar leda, t.ex. den med kortast hår. Eleven börjar röra långsamt på kroppen. Den andra eleven ska spegla rörelserna med sin egen kropp. Efter en stund ber pedagogen eleverna byta roller. 

Förberedelser: Dela in eleverna i par. Att tänka på: Om någon elev är osäker kan hen vara i en trio. Prata om att göra rörelser som man tror att kompisen kan klara av och som båda mår bra av. Målet är inte att göra så svåra eller konstiga rörelser som möjligt utan att göra rörelser som båda kan följa och som gör att man har roligt tillsammans.

Slå ihop poäng

I lekar och aktiviteter där det räknas poäng kan vi istället för att ha individuella poäng slå ihop dem så att eleverna behöver stötta varandra för att få så hög gemensam poäng som möjligt. Detta kan göras i smågrupper eller att vi slår ihop hela klassens poäng. Hur vi ger istruktionen spelar roll och att eleverna får stöd i hur de ska stötta varandra.

Yatzy med gemensam poäng

Syfte: Att träna på att stötta varandra. Att lyckas tillsammans. Att uppmuntra varandra.

Eleverna spelar yatsy i par eller smågrupper. Målet är att gruppen ska få så hög poäng som möjligt tillsammans. När varje elev slår sina tärningar behöver resten av gruppen ge stöd och råd kring hur poängen ska användas.

Förberedelser: Material för yatsy för varje grupp. Att tänka på: Det är alltid eleven som slår tärningarna som har sista beslut. Gruppen ger stöd och råd. Ge gärna exempelfraser som de kan använda för att ha ett bra och positivt samtal.

Identifiera bra strategier

I en del lekar och aktiviteter kan olika strategier leda till olika bra utfall. Här finns möjlighet för grupperna att sätta ord på sina strategier och dela dessa med hela gruppen. Istället för att grupper enbart tävlar mot varandra (i ex stafett eller utmaningar) kan en aspekt också vara att dela med sig av bra strategier så att alla grupper kan utvecklas och lyckas så väl som möjligt.

Marken är lava!

Syfte: Arbeta tillsammans. Hjälpa varandra. Ha roligt. Bygga gemenskap.

Grupperna ska hjälpas åt att förflytta sig från en plats till en annan. Golvet/marken är lava och de får bara kliva på materialet som de får. Det kan vara rockringar, stolar, tidningar eller annat material. Eleverna får diskutera sin strategi och sen testa att ta sig över utrymmet. Målet är att alla ska ta sig över så smidigt som möjligt. 

Förberedelser: Dela in eleverna i grupper. Välj ut ett utrymme med lagom avstånd. Plocka fram det material som grupperna ska använda för att förflytta sig, exempelvis rockringar, stolar eller tidningar. Att tänka på: Fokusera på att uppmuntra och hjälpa varandra. Ge exempelfraser vid behov så att eleverna vet hur de kan vara positiva mot varandra. I stället för att tävla om vem som förflyttar sig snabbast kan grupperna fokusera på att hitta den bästa strategin och dela med sig av det till varandra: testa, reflektera kring vad de kan förbättra och testa igen. Grupperna kan också testa en i taget där de andra observerar och ger tips, för att sedan testa själva.

Uppdrag

Fundera på lekar och aktiviteter som du och dina elever tycker om. Är det några av dem som har moment av tävlan och individualism där ni ibland kan göra förändringar för att skapa samarbete istället? Där ni kan se till att alla behövs, att alla kan delta, att alla känner sig accepterade och att det är en positiv och rolig upplevelse? Testa förslagen ovan eller gör egna. Reflektera efteråt, gärna tillsammans med eleverna, kring hur det kändes. Lycka till!

Lämna ett svar