Det viktiga tacket

Små saker kan göra stor skillnad. En sådan sak är ordet tack. På alla våra workshops och kurser ber vi deltagarna tacka varandra ofta. Efter varje samtal, varje interaktion, uppmanar vi dem att säga tack. Tack för samtalet. Tack för att du delade med dig av dina tankar. Tack för att du lyssnade på mig. Jag gör likadant med elever – ber dem ofta säga tack till varandra. Det kan vara efter en kort interkation, efter att de suttit bredvid varandra under en lektion eller vid slutat av veckan. När jag ber människor tacka varandra efter en interaktion skickar jag ut signaler som säger att det de gör för varandra är viktigt. Redan när jag säger något till personen bredvid spelar det roll. Det jag tycker, tänker, kan och funderar över kan ha ett värde för personen bredvid, inte bara när läraren hör och bekräftar. Vi tränar eleverna i att visa uppskattning för varandra.

I början kan det kännas lite konstlat och eleverna kan tycka att det inte är så viktigt. Ofta märker de dock snabbt att det är trevligt att få ett tack, och att det känns bra att säga tack. Ofta börjar de snart göra det spontant eller påminner om det när jag glömmer bort: “Jennie, du glömde säga att vi skulle tacka varandra!”. Eleverna kan tacka varandra med ord, med en high five eller med en rörelse de själva eller klassen kommit på. Genom att ofta få eleverna att vända sig mot varandra för att visa uppskattning och tacksamhet kan vi skapa ett klassrumsklimat där detta är norm – att vi förväntar oss positiva saker av varandra och vet att vi är viktiga för varandra. Jag kan göra eleverna nyfikna på vad klasskamraten bredvid tycker och tänker. Jag kan öppna upp för nya perspektiv och nya vägar för tanken att gå. Jag visar att tanken inte behöver vara färdig när den uttrycks, utan att vi i samtalen kan pröva våra tankar och vrida och vända på dem tillsammans.

På en workshop häromveckan diskuterade en lärgrupp utmaningar och frågor. En fråga som kom upp och som vi funderade på tillsammans var “Hur ser jag till att jag inte glömmer bort tacket?”. Innan det blir en rutin kan det vara svårt att komma ihåg. Ett tips som kom fram var att man kan hänga upp en skylt med ordet TACK någonstans där den syns tydligt, eller skriva ordet tack på tavlan. Om jag ser ordet ofta kan jag påminnas om att initiera tacket. En annan lösning (eller i kombination med en skylt) kan vara att involvera eleverna. Berätta för dem varför det är viktigt att tacka varandra. Säg att du ibland glömmer bort och be om deras hjälp att komma ihåg att tacka varandra efter de samarbetat. Vi stärker då elevernas känsla av ägandeskap och gör att de blir delaktiga i processen. En tredje sak jag skulle kunna göra är att varje lärgrupp (eller några individer i klassen om jag inte har fasta grupper) får rollen Tackansvarig. Den tackansvariges uppgift är att påminna gruppen att tacka varandra när de har gjort någonting tillsammans, samt efter varje lektion. Om eleverna varit ett lärpar eller en lärgrupp under lång tid kan det också vara bra att tacka varadnra lite mer ordentligt, kanske med ett tack-kort eller en tack-fest. Vi kan då och då i smågrupper gå varvet runt och säga “Jag vill säga tack för…”. Vi kan också ha en tack-tavla eller en positiv tavla där eleverna vid några tillfällen under veckan får hänga upp saker de är tacksamma för eller saker de själva eller någon annan gjort bra, så att det blir synligt.

Över tid kan detta enkla “Tack” utvecklas till att eleverna kan säga “Tack för att du… Det hjälpte mig med…” och därmed ge konkret feedback till varandra om vad de är tacksamma för. Lyfta gärna i klassen när du hör elever ge god återkoppling och konkret tacksamhet för vad de gör för varandra. Det är också ett sätt att styra eleverna mot positiva gruppbeteenden och ge dem insikt kring vad de kan göra så att kamrater lär sig så mycket som möjligt.

Hur gör du för att komma ihåg det viktiga tacket?

Utmaning: Fokusera under ett par veckor på att tacka och visa uppskattning för varandra. Lägg upp en plan kring hur du ska göra, exempelvis prata om varför, påminna ofta, ge exempelord och exempelmeningar de kan använda, använda bildstöd, kanske göra ett T-kort eller Y-kort om att tacka varandra. Testa! Reflektera efter ett par veckor kring hur det gick och om det påverkade eleverna på något sätt. Lycka till!

Lämna ett svar