Roller för att stärka lärandet

Roller kan användas för att effektivisera samarbete och stötta lärandet i gruppen. Det finns inget egenvärde i att använda roller utan jag gör det för att stärka båda samarbetet och lärandet. Jag behöver därför fundera på syftet med rollen, varför den behövs, vad den ska bidra med och hur jag kan stötta eleverna i användandet av rollen så att det leder dit vi vill. Beroende på uppgiften kan jag använda en roll per grupp eller flera; i strukturen Mötas på mitten till exempel kan det ibland vara bra med en sekreterare. I vissa uppgifter kan varje gruppmedlem få en roll. Om eleverna exempelvis ska lösa ett matteproblem kan vi ha en uppläsare som läser problemet högt och ser till att alla förstår vad som efterfrågas, en tidtagare som håller koll på tiden, en sekreterare som skriver/ritar gruppens lösning och en redovisare som redovisar lösningen inför klassen. Om jag märker att det blir för många roller och att eleverna blir förvirrade får jag ta ett steg tillbaka och förtydliga. Jag kan rotera rollerna efter varje uppgift eller låta rollerna vara kvar under hela lektionen. Vissa roller kan bytas efter en dag eller en vecka, exempelvis materialförvaltare. Beroende på situationen kan eleverna få ett rollkort, rollerna kan skrivas på tavlan eller ges muntligt – alltid med lärandet i fokus.

I ett klassrum

Eleverna har med strukturen Talkort diskuterat hur de vill ha det i klassrummet. För att samla in gruppernas tankar så att de kan skapa en gemensam plan i klassen delar läraren ut strukturen sekreterare till en elev per grupp. “Den i gruppen som är längst är sekreterare. Hjälps åt i gruppen och välj ut några saker ni har pratat om som ni tycker är viktiga. Sekreteraren skriver ner det gruppen kommer överens om.”

I ett klassrum

På mattelektionerna använder eleverna ganska mycket konkret material. För att minska lärarens stress över att dela ut allt och för att inte alla elever ska hämta material samtidigt får en elev per lärgrupp rollen som materialförvaltare. De har rollen under en vecka. Vilka som har rollen står på tavlan. Läraren ger instruktion kring vad för material som behövs under lektionen och materialförvaltaren hämtar gruppens material i början av lektionen och samlar in det på slutet av lektionen.

I ett klassrum

På NO:n ska eleverna i grupper utföra experiment. De får olika roller för att stötta arbetet: materialförvaltare (plockar fram och håller ornding på materialet), sekreterare (skriver ner hypotes och anteckningar), uppmuntrare (uppmuntrar och peppar gruppen), kontrollant (kontrollerar att alla är med, att alla har förstått och att alla delar är utförda). Eleverna är vana vid dessa roller då de använt dem under hela läsåret. Efter varje experiment byter de roller så att alla i gruppen får ha alla roller. För att hålla ordning på vem som har vilken roll får eleverna rollkortet att hänga runt halsen.

När vi använder roller räcker det inte med att säga “Du är sekreterare” och sen låta eleverna lösa det. Jag som pedagog behöver ge verktyg och struktur kring rollen så att eleverna lär sig hur det fungerar och använder rollen effektivt. Jag kan göra detta på många olika sätt. Låt oss titta på två exempel här nedan.

Exempel 1: Introduktion av rollen materialförvaltare, en roll som är enkel, konkret och där eleverna tydligt kan se nyttan av den.

1. Visa syftet: Jag kan tex säga “Hmm, nu behöver era grupper lite material för den här uppgiften vi ska göra, men det blir rörigt om alla ska hämta materialet samtidigt. Är det någon som har något förslag på hur vi kan göra?” Antagligen kommer någon elev säga att man kan hjälpas åt, att några kan hämta och dela ut eller liknande. Vi kan gemensamt eller efter förslag från läraren komma fram till att en i varje grupp ansvarar för att hämta gruppens material.

2. Definera rollen: Be eleverna fundera enskilt på vad en bra materialförvaltare gör. Låt dem sedan diskutera i gruppen. Lyft tankar från grupperna och skapa en liten gemensam lista på några bra saker för en materialförvaltare att tänka på. Skriv upp den någonstans där den finns kvar så att ni kan fylla på eller revidera vid behov. Var också tydlig med att resten av gruppen också behövs – för att uppmuntra, stötta och hjälpa vid behov.

3. Dela ut rollen: Förklara att en elev per grupp ska få testa rollen nu, men att alla kommer att få testa rollen under dagen/veckan för att testa på. Om du har placeringskort kan du välja en färg/form per grupp, annars säg tex “den med längst hår/flest bokstäver i namnet/kortast lillfinger är materialförvaltare”.

4. Använd rollen: Ge instruktionen till materialförvaltaren, påminn om listan. De hämtar materialet. Påminn gruppen om att säga tack till materialförvaltaren.

5. Utvärdera rollen och ge feedback: Beroende på vad för uppgift de använder materialet till kan utvärderingen göras precis efter att de hämtar materialet eller när uppgiften är klar. Be dem fundera enskilt och sen diskutera hur det gick, vad materialförvaltaren gjorde bra och om det är något de vill lägga till på listan. Ge uppmuntran och feedback, berätta positiva saker du såg att de gjorde (materialförvaltarna, men också vad gruppen gjorde för att stötta sin materialförvaltare).

6. Låt alla testa rollen under dagen eller de närmaste dagarna, sen bestäm (gärna tillsammans med eleverna) hur ofta ni ska byta vem som har rollen. Utvärdera regelbundet, uppmuntra och ge feedback, tills rollen sitter i ryggraden på eleverna.

Exempel 2: Kontaktansvarig

Eleverna har i grupp fått olika uppgifter att diskutera och lösa. En elev per grupp får rollen som kontaktansvarig. Läraren säger “När ni är klara med en uppgift gör den kontaktansvarig tummen upp så kommer jag med nästa uppgift.” Eleverna arbetar sedan med uppgifterna. När lektionen är slut ber läraren eleverna fundera på hur de tycker att deras kontaktansvarige skötte sitt jobb. Vad gjorde de bra? Vad är viktigt för en kontaktansvarig att göra? Grupperna diskuterar och klassen sammanställer en lista med några viktiga punkter som läraren skriver upp på tavlan: Vänta in gruppen. Kolla att alla håller med innan du gör tummen upp. Stressa inte. Nästa gång rollen kontaktansvarig används kan klassen använda sig av listan för att göra jobbet ännu bättre.

Exemplen ovan är just exempel. Det går att göra på andra sätt också. Fundera på om roller kan användas för att stärka dina elevers samarbete och lärande. Hur kan du i så fall göra för att ge struktur och verktyg för detta?

(Rollkort finns i de digitala resurserna till böckerna Kooperativt lärande i praktiken – handbok för lärare i grundskolan samt Kooperativt lärande i praktiken – grupputveckling och ledarskap.)

Lämna ett svar