Nytt år och ny termin – vad gör vi nu?!

Efter några år av oro kring kring pandemi och tyngre arbete med förändringar i läroplanen är det nu dags att blicka fram mot terminstarten 2023. Vid varje skolstart brukar jag fundera på vilken lärare jag vill vara och vad jag vill göra annorlunda terminen som kommer. Vad för undervisning ska mina elever ta del av nu? Vad är viktigt för dem att lära sig i den föränderliga värld vi lever i? Idag arbetar jag som pedagogisk utvecklingsledare och leder kollegor i olika utvecklingsprocesser. Efter en stunds tankar under jullovet kom jag fram till att det är lärmagin jag vill hjälpa lärare med 2023.

För visst är lärande och undervisning magiskt!? Undervisning kan få oss att tänka på nya sätt, lära oss mer om världen och ge oss insikter om oss själva. Undervisning har kraften att förändra oss på djupet som människor. Ny kunskap kan få oss att se på världen med helt andra ögon. Den kan väcka nyfikenhet för det omkring oss och ge oss insikter om vår egen potential. Lärande inom skolan kan leda till en djupare mening med våra liv och skapa förståelse för egna, såväl som samhällets, möjligheter och utmaningar. Undervisning kan även hjälpa oss att utveckla empati och relationer med andra människor. Genom att lära oss i en gemenskap som berikas av olika kulturer och annorlunda sätt att tänka kan vi få en ökad förståelse för hur vi människor fungerar i ett mångkulturellt samhälle. God undervisning har möjligheten att förändra oss på djupet och genom det skapa en ny och bättre värld för oss att leva i. 

Vi lärare behöver därför skapa en undervisning där elever får lära sig om världen och sig själva – i ett lärande där de vågar testa sig fram, ställa frågor och hjälpa varandra. Skolan behöver vara en trygg och omtänksam plats där elever känner sig respekterade och uppskattade. En plats där elevernas nyfikenhet och glädje får möjlighet att blomstra och där de kan forma sin identitet och bygga ett starkare självförtroende. Det här är något jag önskar bidra mer med under 2023.

En viktig del i detta är att vi lärare uppmuntrar elever att ställa frågor om det de ser, känner och upplever och använda deras nyfikenhet och engagemang i lärandet. Det innebär att eleverna behöver få lära sig om ämnen som intresserar dem och att de får utforska frågor de bär på. Eleverna behöver få prova på att lösa problem genom att delta i planeringen av lektioner och att leda projekt. Vi behöver på ett ansvarsfullt sätt ge dem frihet att testa och experimentera i skolan så att de kan hitta sin egen unika röst och färga världen med sina tankar.

Undervisning är gemenskap. Lärande i skolan är en kollektiv process där elever tillsammans försöker förstå världen omkring dem. De växer och utvecklas i ett och samma lärande och påverkar varandra inom gruppen.  Eleverna behöver därför få möjlighet att samtala med varandra, nyfiket upptäcka vad deras klasskamrater tycker och tänker, diskutera problem som finns i världen, debattera olika möjliga lösningar och i grupper få lära sig tillsammans. Att lära sig ny kunskap är en social process, där olika individer delar och utbyter information med varandra för att bygga en gemensam förståelse. Kunskap består inte bara av fakta eller uppfattningar som elever ska lära sig utantill, utan också av de sociala relationer och sammanhang som styr hur dessa fakta och uppfattningar används och förstås. Kunskap är därför en produkt av varje elevs egen erfarenhet och gruppens tankar och erfarenheter. Varje elev bidrar därmed till att skapa och förändra den gemensamma kunskapsbasen med sin egen unika röst. Kunskap kan ses som ett resultat av interaktioner mellan människor där information, förståelse och insikter utbyts och förändras. Av den anledningen behöver vi lärare fostra en miljö där elever får lyssna på varandras tankar och där de får hjälpa varandra att lära sig. Att befinna sig i en sådan undervisningsgemenskap kan hjälpa eleverna att bli självsäkra, kompetenta och empatiska medmänniskor. Hur vi bygger en sådan gemenskap är något jag vill diskutera med kollegor under året som kommer.

Skolan har en avgörande betydelse för både individen och vår demokrati. Det är en av få platser som har möjligheten att bygga gemenskap i samhället och ge oss förståelse för människors olika behov. Genom att ge eleverna möjlighet att jobba tillsammans kan vi stödja dem att känna en starkare koppling till varandra och samhället omkring dem. Denna gemenskaps stärks om vi låter elever få lära av varandra där deras olika perspektiv och förmågor kan komplettera varandra. De behöver se sig själva och sina klasskamrater som ett stöd för lärande och att gruppen är en positiv kraft för varje individs kunskapsresa och vidareutveckling utanför klassrummet väggar. Skolan är motorn för samhällets demokratisering. Skolan ska bidra till förståelse för hur vi kan agera och göra goda val för vårt och andras bästa. Vad för undervisning som bedrivs är avgörande för om skolan lyckas med det uppdraget. Jag kommer därför lyfta fram skolans demokratiska uppdrag mer i de utvecklingsprocesser jag leder.

Att skapa gemenskap i undervisningen handlar om att ge eleverna möjlighet att jobba tillsammans och att uppmuntra hjälpsamhet och samarbete. Det handlar om att skapa en inkluderande och respektfull miljö där varje elev känner sig sedda, bekräftade och uppskattade för sina bidrag. Det handlar om att ge eleverna möjlighet att lära tillsammans och att låta deras olika perspektiv och förmågor komplettera varandra. Vår roll som lärare är att sprida positivitet och uppmuntra våra elevers gemensamma ansträngningar. Vi behöver ge dem konstruktiv feedback och stödja deras försök att lösa problem och utforska nya idéer. Vi behöver hjälpa dem att ta sina första steg ut i samhället och ge dem modet att kunna förändra det som behövs och ta ansvar för de olösta problem vi lämnar efter oss. Jag kommer därför lyfta hållbarhetsfrågor och tankar om vad för framtid vi vill ha i mina möten med pedagoger.

På denna blogg kommer du fortsatt få ta del av olika sätt att använda de didaktiska frågorna om vad, varför och hur för att utveckla elevernas kunskaper och relationer. Innehållet i undervisningen kan används för att bygga broar mellan människan och världen. Genom perspektivvidgande teman och undersökande frågor kan vi hjälpa eleverna att känna en starkare koppling till varandra såväl som till undervisningen. Här finns det massor vi inte hunnit med att skriva om och jag hoppas få tid över att dela med mig av fantastiska exempel från er lärare ute i Sverige. Vi lärare kan designa en undervisning som hjälper eleverna att bli mer motiverade, mer engagerade och som fördjupar deras lärande. Vi kan bilda en gemenskap i undervisningen där eleverna vågar ställa sina frågor, vågar testa sig fram och där de naturligt hjälper varandra när det blir svårt. En gemenskap där de känner en djupare mening och en starkare koppling till varandra och till omvärlden.

I inlägg under våren kommer vi visa hur du med olika innehållsval kan stödja elever att upptäcka vår fantastiska värld tillsammans. Vi kommer dela med oss av tips och ideér för olika sätt att organisera undervisning och lärande så att elever ser varandra som lärresurser och du kommer få reflektera kring syftet med din egen undervisning och vad du önskar att dina elever får med sig av det lärande de är en del av. Vi som skriver på bloggen hoppas att vi kan få dig att tänka i nya banor och hjälpa dig skapa en kvalitativ god undervisning som utvecklar dina elevers kunskaper såväl som sociala förmåga i ett och samma lärande.

Varje elev är unik. De har sina egna förutsättningar och behov för att växa och utvecklas. De lär sig i olika takt och behöver olika former av stöd. Därför kommer vi fortsätta att visa exempel på hur du kan undervisa en mångfald av elever och hur du genom undervisning kan nå både de som behöver mycket stöd och de som behöver springa vidare själva. Syftet med flera av inläggen här är att forma en lärgemenskap som hyllar varje elevs unika egenart och bidrag till lärandet. Vi vill även visa att en mångfald av elever inte behöver lösas genom att varje elev har ett eget läromedel där de ska klara sig själva. De olikheter som finns mellan människor kan användas som en kraft i lärandet och vara något positivt i en gemenskap. Lärandet behöver därför inte bli en ensam resa där varje elev ska klara sig själv. Syftet med alla inlägg på denna blogg är att varje elev ska få växa sig stark i en gemenskap och att du genom undervisningen skapar en bättre framtid för dina elever – berikade med nya kunskaper och färdigheter för livet.

Vad vill du bidra med till dina kollegor och elever 2023?

En kommentar

  • Maj Stoddard

    Niclas, det var det finaste jag läst om kärleken till eleverna, undervisningen, gemenskapen och kunskapen på mycket länge! Tack, nu blev jag glad!

Lämna ett svar