Värdeskapande lärande

Vad är meningen med skolan? Vad tänker eleverna kring meningen med skolan? Hur kan vi öka elevernas känsla av mening? En metod för att stärka elevers motivation, lärande och känsla av meningsfullhet är att arbeta med elevernas eget värdeskapande. Värdeskapande lärande syftar till att få större balans mellan eget lärande och att skapa värde för andra, genom att låta eleverna under sin skolgång vid vissa tillfällen använda sina kunskaper för att påverka omvärlden på riktigt. Det kan innebära att eleverna skapar mervärde för lokalsamhället, organisationer och människor i eller utanför skolan. Lärandet blir då relevant här och nu: inte bara för provet eller betygen, utan för andra människor, direkt. I värdeskapande lärande får eleverna och omvärlden mötas. Värdeskapande lärande är ett begrepp som utvecklats ur det fokus som funnits på entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande. Lackéus (2020) skriver att värdeskapande lärande ger en ny dimension till entreprenörskap som är mer lärandefokuserad och därför passar in bättre i skolvärlden: “Viewing entrepreneurship as new value creation is thus both a broader and more learning-orientated definition of entrepreneurship” (s. 940).

Värdeskapande lärande handlar om att låta eleverna använda sina kunskaper för att skapa värde för andra här och nu. Det kan vara i det lilla, att skapa värde för klasskamraten närmast eller en annan klass på skolan, men kan också vara att skapa värde för människor utanför skolan, i närsamhället och världen. Vem som är mottagaren i ett värdeskapande projekt kan variera. Det kan exempelvis vara parallellklassen, en förskola i grannskapet, föräldrarna, närsamhället, landet eller världen. Vad värdet kan bestå i kan vara så enkelt som att läsa för den yngre årskursen, men också att påverka omvärlden och skapa förändring.

I denna process påverkas även eleven själv. Eleven lär sig färdigheter, kunskaper och förmågor, undersöker och testar, samarbetar och utvecklar, överkommer hinder och tänker nytt. De får känna på att påverka andra människor och vara en aktiv del i ett demokratiskt samhälle. De får se glädjen hos andra och känna glädje över att vara viktig och behövd. Värdeskapande lärande handlar alltså både om värdet som skapas för andra och om förändringen detta skapar i individen som deltar i värdeskapandet.

Att arbeta värdeskapande innebär inte att allt skolarbete behöver skapa värde för andra. Ett litet värdeskapande projekt kan öka motivationen och uthålligheten kring annat skolarbete också. Det handlar om att skapa en balans mellan att lära nytt och få använda det här och nu.

Ett värdeskapande projekt kan se ut på olika sätt. För att hitta vad för lags värde just dina elever kan skapa kan ni tillsammans fundera på frågor som:

 • Vad kan vi?
 • Vad är vi bra på?
 • Vad har vi lärt oss som någon annan kan ha nytta av?
 • Vilka behov finns runtomkring oss som vi kan hjälpa till med?
 • Vilka orättvisor finns runtomkring oss som vi inte tycker är bra?
 • Har vi något som andra saknar?
 • För vem kan vår kunskap bli viktig?
 • Vad är vi intresserade av?

Metoden innebär att läraren

 1. identifierar ett problem eller en utmaning som eleverna, helt eller delvis, kan lösa för en annan person, grupp eller organisation utanför deras egen klass eller skola
 2. utmanar eleverna att tänka utanför boxen och skapa något som är genuint nytt eller viktigt för mottagaren
 3. uppmuntrar eleverna att samarbeta och utbyta idéer med andra grupper eller individer för att skapa det bästa resultatet
 4. stöttar eleverna att presentera och försvara sina egna lösningsförslag för klassen eller en bredare publik och överväga feedback och möjliga förbättringar
 5. ser till att eleverna får prova på att göra en möjlig lösning, artefakt eller handling för en mottagare som är värdefull för dem
 6. utvärderar lärandet och samlar in elevernas tankar och åsikter om det de lärt sig.

Värdeskapande lärande kan leda till:

 • känsla av meningsfullhet
 • motivation
 • mod att försöka, misslyckas och försöka igen
 • handlingskompetens
 • ökat självförtroende
 • kunskapsutveckling
 • verklig applikation av lärda kunskaper
 • hantering av känslor och misslyckanden
 • uthållighet
 • arbetsglädje

Exempel på värdeskapande lärande:

Åk 9 besöker förskoleklassen för att ta reda på vad de gillar att läsa om. De ställer frågor, tittar på böckerna som redan finns och ritar bilder på olika fantasikaraktärer tillsammans med förskoleklassbarnen. Med utgångspunkt i dessa karaktärer skriver de sedan sagor. De besöker sedan förskoleklassen igen och har en gemensam sagostund.

Att stå och vänta på bussen kan vara tråkigt. Tänk om det fanns något spännande att läsa när man stod där och ändå inte hade någt annat att göra? I ett projekt kallat “Poesi på väg” läste eleverna på ett högstadie dikter och skrev sedan egna som de hängde upp på busshållplatser i närområdet.

Eleverna på ett mellanstadie fick i uppdrag att dekorera toaletterna på hela skolan. De intervjuade elever och vuxna på skolan kring vad de kände skulle kunna förbättra miljön på toaletterna. Klassen gjorde utifrån detta en plan. I grupper skrev de dikter och uppmuntrandde ord, skapade konst och skrev roliga historier. Några toaletter dekorerades med ögon. Allt dokumenterades i en gemensam loggbok där även bilder på slutprodukten och reaktioner från andra på skolan fanns med.

Två klasser i årskurs 3 skapade mattespel till varandra. I par valde de ut ett matematiskt område de tänkte att den andra klassen kunde behöva träna på. De hittade sedan på och skapade ett spel där detta tränades. De hittade på ett namn på spelet, skrev instruktioner och målade bilder. De fick sedan möta ett par från den andra klassen, förklara sitt spel och spela varandras spel. Paret lärde sen sin egen klass spelet de fått. Selen användes under hela läsåret för att träna olika matematiska förmågor.

En årskurs 6 besökte ett ålderdomshem i närområdet. De intervjuade de boende kring intressen och vad som kunde förgylla deras tillvaro. De använde den informationen för att utforma olika aktiviteter som de sedan genomförde med de boende.

En slöjdlärare skapade tillsammans med eleverna olika spel, leksaker och en ute-hinderbana som sedan fick pryda förskolans gård.

Här kan du läsa om verkliga värdeskapande projekt: Barnens egen guide till Tjörn, Water for elephants, Papperskorgar, Elever lär äldre om teknik, Byggskola

Vill du lära dig mer om värdeskapande lärande? I vår bok Meningsfullt lärande har vi ett kapitel om detta. Här nedan finns mer litteratur kring ämnet.

Lackéus, M. (2020). Comparing the impact of three different experiential approaches to entrepreneurship in education. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research 26(5), 937-971. Emerald Publishing Limited.

Lackéus, M. (2022). Den värdeskapande eleven: en handbok för meningsfullt lärande i skolan. Studentlitteratur.

Wiman, M. (2019). Värdeskapande lärande. Stockholm: Lärarförlaget.

Wiman, M. (2022). Handbok i värdeskapande lärande. Studentlitteratur.

Lämna ett svar