Struktur: Läs-rita-redovisa

Läs-rita-redovisa är en struktur där elever får läsa och samtala om texter i grupper, sammanfatta textens budskap tillsammans och redovisa sina tankar för varandra.

 1. Fördela eleverna i grupper om 2-4 elever per grupp.
 2. Tilldela varje grupp en egen unik text (1 ex per elev).
 3. Dela upp alla gruppernas texter i två till fyra stycken.
 4. Elever läser stycke 1 av sin grupps text.
 5. Eleverna diskuterar stycket och dess budskap tillsammans.
 6. Eleverna ritar bilder och skriver ord som representerar stycke 1 på en gemensam plansch, mindmap eller karta i gruppen.
 7. Fortsätt processen att läsa ett stycke, diskutera i grupp och rita innehållet tills alla stycken har behandlats.
 8. Som avslutning sker en redovisning av varje grupps text, tex kooperativ redovisning, galleriredovisning eller i tvärgrupper.

Idén är att varje grupp får en egen text kopplat till ett område eller tema, t ex kan det vara olika faktatexter i SO-ämnen (olika energityper, flora och fauna, olika texter om stenåldern), varsin skönlitterär text med ett tydligt budskap eller varsitt textstycke i ett läromedel. Varje text delas upp i två till fyra stycken där varje elev inom gruppen läser stycket, antecknar någon tanke och väntar in de andra. När alla läst stycket samtalar gruppen och ritar sina tankar på en gemensam karta. De läser sedan stycke två och gör samma sak; samtalar först om innehållet och ritar sina tankar. När alla grupper har sammanställt sitt innehåll på en gemensam plansch, kan grupperna träffas och redovisa sin grupps text för varandra grupp-till-grupp, i tvärgrupper eller genom en galleriredovisning. Övningen kan även avslutas med ett gemensamt samtal i klassen kring de olika texternas innehåll och vad eleverna har lärt sig.

Syftet med strukturen är att eleverna ska få stöd att ta till sig en text i grupper och även kunna sammanfatta det viktigaste budskapet tillsammans för att sedan muntligt redovisa sina tankar om texten. Genom att eleverna får stöd att förstå en text, bit för bit tillsammans, kan de lättare ta till sig innehållet. Eleverna får chans att sprida goda läsförståelsestrategier till varandra. De får även skriva och rita sina tankar gemensam vilket kan göra att de hjälper varandra att lyfta ut det viktigaste i en text och möjliggör att de gör fler inferenser och textkopplingar.

Du kan även laborera med grundstrukturen och t ex skapa en debatt mellan eleverna som skapar förståelse för varje stycke. Här är ett exempel:

Läs-debattera-redovisa

 1. Fördela eleverna i grupper om 4 elever per grupp.
 2. Tilldela varje grupp en egen unik text som behandlar en kontroversiell fråga eller ett ämne med olika perspektiv (1 ex per elev).
 3. Dela upp alla gruppernas texter i två till fyra stycken.
 4. Elever läser stycke 1 av sin grupps text.
 5. Eleverna diskuterar stycket och dess budskap tillsammans, samt argument och motargument som presenteras i texten.
 6. Eleverna delar upp sig i par inom gruppen och antar en ståndpunkt var (för eller emot). Paren förbereder argument för deras ståndpunkt baserat på stycke 1.
 7. Paren debatterar ståndpunkterna inom gruppen, med fokus på att använda texten som grund för argumenten.
 8. Fortsätt processen att läsa ett stycke, diskutera i grupp, förbereda argument och debattera tills alla stycken har behandlats.
  Som avslutning sker en redovisning av varje grupps text och debattresultat, t.ex. kooperativ redovisning, galleriredovisning eller i tvärgrupper. Eleverna kan också reflektera över hur deras ståndpunkter och argument förändrades under aktiviteten.

Fler och andra varianter på att läsa och sammanfatta texter tillsammans finns i det här inlägget.

Lämna ett svar