Debattinlägg: Skolan behöver bli mer meningsfull och autentisk

DEBATT. Svar på debattinlägg “Skolan behöver bli tråkig och mer krävande“.

Det är sant att digitaliseringen innebär utmaningar för skolan, men att göra skolan tråkig och krävande bara för att är inte lösningen. Istället bör vi fokusera på att göra skolan mer meningsfull och autentisk, där elever blir motiverade och engagerade i sitt lärande. Detta kan göras oavsett om digitala eller analoga verktyg används.

För vad är meningen med skolan? Detta är en viktig fråga för alla oss som arbetar i skolan, men kanske än viktigare för eleverna. Varför är jag här? Varför ska jag bry mig om det läraren står och säger, den här boken, den här människan eller den här texten? Varför är det viktigt för mig? Vad är meningen med det? Elever kan ibland känna att skolan är meningslös. Ett nödvändigt ont som de måste ta sig igenom innan livet kan börja. Vi har skolplikt i Sverige och eleverna måste vara i skolan. De har inget val. De spenderar en stor del av sin barndom inom skolans väggar. Det blir därför problematiskt när många känner att den tiden inte har någon mening. En del människor har högre tolerans för meningslösa aktiviteter, där incitament som betyg, lön eller lärarens ord räcker. Yngre människor har ofta högre tolerans, då de ofta litar på den vuxne. Ju äldre eleverna blir desto mer börjar de ifrågasätta och desto viktigare blir det för dem att känna autonomi och mening med det de gör. Känslan av meningslöshet hos elever kan yttra sig på många sätt, till exempel genom ifrågasättande, utåtagerande, hög frånvaro, låg motivation, störande beteende, misslyckanden och utanförskap. Är detta något vi känner igen från våra unga?

Ofta reagerar vi vuxna på sådana beteenden med att skylla på eleverna. De kallas lata och omotiverade, curlade och att de saknar uthållighet. Visst kan personlighet och uppfostran spela roll. Men hur länge orkar en människa kämpa kring något de inte ser någon mening med? Hur hög är din egen tolerans för meningslösa uppgifter och aktiviteter?

God undervisning bör snarare satsa på att förändra eleverna på djupet och hjälpa dem att förstå varför världen ser ut som den gör. God undervisning bör lära eleverna att ifrågasätta det som ses som självklart och förse dem med en kritisk medvetenhet. Skolan ska även bygga gemenskap i samhället och hjälpa till att forma eleverna till empatiska och medvetna samhällsmedborgare. Undervisning bör därför hjälpa eleverna att hitta sin egen unika röst så de kan färga världen med sina tankar och hjälpa dem att göra medvetna val för sitt och andras bästa.

I en värld som förändras i en rasande takt är inte lösningen på skolans alla utmaningar att göra den tråkig och tvinga elever att läsa och arbeta utan mening eller syfte. Det är bara att utgå från dig själv. När senast satte du dig i soffan och tränade på att läsa en text någon annan sagt att du ska läsa eller skriva meningar om och om igen för att förbättra din handstil? Känns det meningsfullt? Nej. Det finns bättre och mer evidensbaserade sätt att undervisa på.

Ett autentiskt lärande handlar om att koppla samman undervisningen med världen runt omkring. Lärandet behöver inte bara ske inom klassrummets väggar kring ett tillrättalagt innehåll som är gjort för undervisning. Lärandet behöver också ske kring faktiska händelser och situationer som finns runt omkring oss – i elevernas liv, i närområdet, i landet och i världen. Genom att ta in omvärlden i klassrummet – och ta ut eleverna i världen – kan vi skapa en känsla av mening och en förståelse för hur de passar in i den. Att skapa autentiskt lärande innebär därför att designa ett lärande som är verkligt och på riktigt där eleverna får använda sina kunskaper för att påverka världen omkring dem. Genom att elever får skapa något genuint och nytt av värde för andra än dem själva kan känslan av sammanhang och meningsfullhet öka. Eleverna behöver därför få använda sina kunskaper i verkliga situationer.

Om det är något vi lärt oss av att undervisa och arbeta med lärande är det att utveckling sker bäst när vi känner mening med det vi gör – när vi lär oss någonting som gör att vi växer och ser på världen med nya ögon och när vi får påverka andra med våra egna tankar och frågor.

För att åstadkomma detta behöver skolan arbeta på sätt som ökar elevernas engagemang och lärande. Tvärt emot att göra skolan tråkig behöver skolan bli mer meningsfull och relevant för eleverna, bygga på deras inneboende lust att lära och stödja dem att upptäcka vår fantastiska värld. En skola som erbjuder eleverna ett meningsfullt lärande kommer att förbereda dem för livet och ge dem förmågan att möta framtidens utmaningar med kreativitet, kritiskt tänkande och empati.

Att begränsa teknikanvändning kan vara nödvändigt i vissa sammanhang, men det är viktigt att vi inte kastar ut barnet med badvattnet. Tekniken erbjuder många möjligheter för att stödja och berika lärandet, och vi bör använda ny teknik klokt för att förbättra undervisningen och elevernas lärande.

Självklart behöver elever utveckla uthållighet och kunna hålla fokus för att slutföra ett arbete. Men det är inte genom att göra skolan tråkig och krävande som vi bäst förbereder våra elever för framtiden. Istället bör vi sträva efter att skapa en mer meningsfull och autentisk skola där eleverna är motiverade och engagerade i sitt lärande, med en undervisning som tar elevernas lärande på allra största allvar.

Niclas Fohlin, speciallärare, föreläsare och författare

Jennie Wilson, lärare, föreläsare och författare

Lämna ett svar