Smågruppslärande stärker elevernas matematiska kunskaper

I en stor norsk studie, “Small Group Instruction to Improve Student Performance in Mathematics in Early Grades: Results from a Randomized Field Experiment“, utförd av Hans Bonesrønning och kollegor, undersöks effekterna av smågruppsundervisning i matematik för elever i årskurs ett till tre i 159 norska skolor under fyra år. Experimentet innebar att plocka ut elever från deras vanliga matematiklektioner till små, homogena grupper för matematikundervisning i 3 till 4 timmar per vecka, under två perioder om 4-6 veckor per läsår. Alla elever, inte bara de som hade svårigheter, deltog i denna undervisning.

Två elever samarbetar i par att bygga antal och räkna tillsammans

Forskarna fann att eleverna som fick undervisning i små grupper (två till fyra elever) förbättrade sin prestation i matematik med 0,16 standardavvikelser vid slutet av läsåret och med 0,06 standardavvikelser i nationella prov 1-2 år efter att studien var över. Det fanns ingen skillnad i effekt baserat på tidigare förmåga eller kön – alla elevgrupper gynnades. Studien är särskilt relevant för skolor som vill förbättra elevers lärande och undervisa en heterogen elevgrupp med elever som varierar i sina kunskaper. Studien visar tydligt att elever gynnas av att kunna få prata med klasskamrater när de lär sig matematik och att de presterar bättre individuellt om de fått träna tillsammans i mindre grupper på ett matematiskt innehåll innan de försöker själva. Effekten varade även över tid vilket visar att smågruppslärande de facto stödde elevernas utveckling i matematik.

Experimentet var en storskalig randomiserad studie som använde extra lärare för att handleda små grupper av elever under matematiklektioner. T ex kunde 20 elever vara i små grupper och 20 andra elever i ett klassrum med vanlig matematikundervisning, varje klass med en lärare var. Lärarna som använde smågrupper fick först undervisning i hur man effektivt strukturerar smågrupper och hur man lär ut sociala färdigheter till eleverna. Den norska regeringen gjorde denna större studie möjlig genom att tilldela cirka 20 miljoner euro för att anställa 80 extra lärare under fyra läsår. Fyra kohorter av elever födda mellan 2008-2011 deltog med variation i startålder och behandlingslängd över kohorterna.

En grupp elever som samtalar och tänker tillsammans inför en individuell uppgift.

Forskarna fann också att alla elevundergrupper, inte bara de som hade svårigheter, gynnades av smågruppslärandet, även de som var högpresterande. De som gynnades mest av smågruppslärandet var de elever som innan studien visade svårigheter i matematik.

Två elever som namnger geometriska former och kontrollerar med varandra om de kan alla namnen.

Denna studie är särskilt intressant av flera anledningar. För det första är det en stor, experimentell studie som har utförts i ett nordiskt land, vilket gör resultaten särskilt relevanta för lärare och skolledare i liknande kontexter, såsom Sverige, Finland och Denmark. För det andra visar studien tydligt att det finns en kraft i att använda elever som en resurs för varandra i undervisningen. Genom att organisera eleverna i små grupper om två till fyra elever när de lär sig matematik, kunde forskarna observera betydande förbättringar i elevernas prestationer. Detta tyder på att eleverna kan dra nytta av att en viss tid i matematikundervisningen få arbeta tillsammans i mindre grupper, där de kan lära av varandra och få mer individualiserat stöd än om de är helt ensamma i sitt lärande. Resultaten från denna studie ger starkt stöd för idén om att smågruppsundervisning kan vara ett effektivt verktyg för att hjälpa eleverna att lära sig mer i matematiken, vilket gör det till en värdefull resurs för lärare som söker nya metoder för att engagera och utveckla sina elever.

Bonesrønning, Hans och Finseraas, Henning och Hardoy, Inés och Vaag Iversen, Jon Marius och Nyhus, Ole Henning och Opheim, Vibeke och Salvanes, Kari Vea och Sandsør, Astrid Marie Jorde och Schone, Pål, Small Group Instruction to Improve Student Performance in Mathematics in Early Grades: Results from a Randomized Field Experiment (2021). CESifo Working Paper No. 9443

Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3979348 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3979348

Lämna ett svar