Lektion om klimatförändringar: pararbete

Detta är ett gästinlägg av Jessica, lärare i Stockholm som genomför en processutbildning tillsammans med Niclas, som leder skolan och har workshops var fjärde vecka. Hon delar med sig av en lektion där eleverna lär sig om klimatförändringar och arbetar i par. Jessica har fasta lär-par som hon använder ofta under skolveckan i olika ämnen där eleverna får lära sig tillsammans och hjälpa varandra att förstå det innehåll de lär sig om.

För några veckor sedan inledde vi i min årskurs 5:a ett arbete om klimatförändringar, något som passat bra med alla översvämningar som skett nu i slutet av sommaren. På lektionen ville jag inte bara hjälpa mina elever att förstå “klimatförändringar” på djupet, utan också lära dem att arbeta effektivt tillsammans i sina lär-par. Här är ett inlägg som inspirerade mig för min lektion. Lektionen var på 90 minuter med en kort paus i mitten. Så här gick det till:

Förberedelse:

Jag började med att välja ut relevant och informativa faktatexter om klimatförändringar. Jag förberedde också stora blädderblock, whiteboards och pennor, samt hade tillgängliga iPads för vidare forskning. Jag satte upp en tydlig tidsram och delade in eleverna i sina fasta lär-par.

Lektionens gång:

Introduktion: Efter en kort introduktion av ämnet med en film om hur klimatförändringar påverkar oss delade jag ut texterna de skulle arbeta med och instruerade eleverna att läsa den tillsammans i sina par. Idag är de vana vid att arbeta så och vi har tränat flera lektioner sedan augusti att läsa en text tillsammans i par. Jag betonade vikten av att varje elev skulle vara delaktig i diskussionen och att de ska ge varandra feedback under läsningen. För att främja självständighet, bad jag dem först att försöka klargöra eventuella oklarheter med varandra om innehållet och uppgiften innan de räckte upp handen och frågade mig.

Arbetspass: Efter läsningen gav jag varje par en uppgift att diskutera de olika texternas budskap, statistik och författarens syfte. De fick även flera frågor om texterna som se skulle diskutera. Jag delade ut två roller där en elev blev “sammanfattare” och skulle sammanfatta ett stycke av texten, och den andra var “frågeställare” och skulle ställa en fråga om textstycket. Det här är andra gången vi provade detta sätt att jobba på och nu flöt det på bra! De växlade roller efter halva texten. Jag hade också satt en timer för att hjälpa dem hålla koll på tiden så att de inte tappar bort sig. Varje par skapade en enkel min-map med det som de tyckte var mest intressant ärller viktigast i varje text. Efter paren hade diskuterat och skapat sin mind-map hade vi en kort reflektion där varje par delade med sig av hur de upplevde sitt gemensamma arbete att kunna sammanfatta textstycken och ställa frågor. Sedan tog vi paus!

Redovisning: På den nästa lektionen instruerade jag paren att sammanfatta det de hade lärt sig på ett stort blädderblock. De fick färgpennor och skulle både skriva och rita något, men göra det enkelt så det inte tog för lång tid. Inte alltid så lätt för alla! Målet var att skapa en gemensam presentation som de sedan skulle redovisa för ett annat par. Jag gjorde det klart att presentationen skulle vara ett resultat av deras gemensamma tankar och kunskaper, och att de båda behövde bidra aktivt till den.

Avslutning:

Alla paren träffades i en par-till-par redovisning och jag rörde mig runt i rummet för att lyssna och anteckna det spännande de pratade om. Efter att alla par hade presenterat, hade vi en helklassdiskussion där jag ställde frågor till pardiskussioner. Ibland fick paren ställa sig upp och redovisa sin tanke till klassen. Ett par berättade om att en av dem varit med om översvämning nu i sommar och de andra paren ställde frågor om hur det var. Det var fantastiskt att se hur eleverna inte bara hade förstått texten, utan också lärde sig av varandra. Det blev två fantastiska lektioner fyllt med lärande och aktivitet. Som avslutning bad jag dem skriva en kort individuell reflektion i en loggbok som vi har för flera ämnen om deras erfarenheter i pararbetet och hur deras förståelse för klimatförändringar hade djupnat. Dessa breukar jag samla in en gång i veckan och läsa eller skriva någon kommentar i.

Lektionsplanering

Här är en lektionsplanering för uppgiften. Den är lite mer detaljerad än mina vanliga då denna uppgift ingick i vårt kollegiala arbeta med Niclas att prova på att skapa bra pararbete i vårt KL-projekt.

Syfte:

Att utveckla elevernas förmåga att läsa och förstå faktatexter, samt att samarbeta effektivt i par för att diskutera, analysera och presentera innehållet.

Material:

 • Faktatexter om klimatförändringar; en enkel vetenskaplig artikel för elever (FN), en rapport från IPCC för elever, och en artikel från 8 sidor om översvämningar.
 • Whiteboard, blädderblock och pennor
 • iPads för research

Lektionens gång:

 1. Introduktion (15 min)
  • Jag introducerar ämnet och syftet med lektionen och vi kollar på film.
  • Eleverna delas in i sina lär-par.
 2. Läsning (20 min)
  • Varje par får en kopia av de olika faktatexterna och läser den tillsammans. Eleverna uppmuntras att diskutera texten med sin partner medan de läser.
 3. Diskussion och mind-map (20 min)
  • Lär-paren diskuterar innehållet och gör gemensamma anteckningar. De fokuserar på följande:
   • Vad är de huvudsakliga poängerna i varje text?
   • Finns det några statistiska data eller exempel som stöder texterna?
   • Vad är författarens syfte med texten tänker ni?
 4. PAUS – RAST!
 5. Fördjupning och utforskande (15 min)
  • Om det finns oklarheter eller frågor, får eleverna använda iPads för att söka ytterligare information eller kring fördjupningsfrågor medans alla andra par gör klart sin mind-map.
 6. Sammanfattning och Presentation (20 min)
  • Varje par skapar en sammanfattning av texten på ett blädderblock.
  • Varje par får 3-5 minuter att presentera sin sammanfattning och insikter för ett annat par.
 7. Klassdiskussion (10 min)
  • Helklassdiskussion där eleverna reflekterar över vad de har lärt sig och diskuterar några frågor.
  • Ger återkoppling kring innehållet och hur de samarbetat.
 8. Avslutning (5 min)
  • Sammanfatta lektionen och tackar varandra!

Utvärdering och uppföljning:

 • Efter lektionen kan eleverna få i uppgift att skriva en individuell reflektion över vad de har lärt sig och hur deras syn på klimatförändringar har påverkats i sin loggbok.
 • Jag kan också genomföra en snabb muntlig eller skriftlig utvärdering för att mäta deras förståelse och samarbetsförmåga.

Källor för ytterligare läsning och uppgifter:

 • Rapport från IPCC för elever
 • Vetenskaplig artiklar för elever om klimatförändringar
 • Dokumentärer om klimatet

Lämna ett svar