Kims prov – elevaktiv provrättning!

Jag var ofta själv missnöjd med hur jag arbetade med prov och ville utveckla elevernas resonemang mer och inte bara dela ut prov eller gå igenom några vanliga misstag. Jag provade något som kallades “Kims prov”, som fanns beskrivet i en lärarhandledning. Om ni råkar ha en elev som heter Kim på skolan kan det bytas ut mot vilket namn som helst, och gärna könsneutralt såsom Alexis, Cleo eller Robin. Idén är att du lyfter ut elevsvar från olika elevers individuella prov. T ex att du tar bilder på elevsvar från provet eller en mishmash av elevsvar från en tidigare klass om de använt samma prov. Vi kallar detta prov för “Kims prov”. Nästa steg är att du delar upp eleverna i par eller mindre grupper. Uppgiften för varje grupp är att resonera kring svaren och identifiera kvaliteter samt att hitta vanliga misstag. Eleverna ska tänka till kring varför misstagen sker och kunna motivera sina svar. Eleverna kan med fördel anteckna något bredvid varje svar eller skriva anteckningar direkt på “Kims prov”. På slutet leder du en helklassdiskussion kring några eller alla av svaren.

När jag senaste provade “Kims prov”, hade jag med ett elevsvar på en felaktig lösning av en beräkning av arean på en triangel. En elev hade ritat upp olika vinklar och försökt summera dem till 180 grader och sedan lösa ut en okänd höjd. Eleverna diskuterade svaret i grupperna och identifierade att en av vinklarna beräknats fel. Några grupper kunde däremot inte hitta detta fel tillsammans även fast de kunde hitta rätt svar när de gjorde om uppgiften från början. Under den avslutande diskussionen kunde däremot alla förstå vad som blivit galet när en grupp presenterade var någonstans de trodde “Kim” gjort fel och varför de trodde “Kim” hade tänkt så. Denna kollektiva reflektion och diskussion bidrog till en djupare förståelse och insikt hos eleverna som tre av mina tidigare genomgångar inte gjort.

En elevs svar på fråga 3.

Kims prov erbjuder därmed ett unikt sätt att genomföra kollektiv reflektion och diskussion kring ett prov, vilket skapar möjligheter för kritiskt tänkande och djupare förståelse för den kunskap provet vill testa och lära ut. Genom att analysera och diskutera “Kims” svar, får eleverna möjlighet att granska olika lösningar, identifiera misstag, och förstå koncept på en djupare nivå. Detta sätt att granska och diskutera provsvar tillsammans, skapar en miljö där eleverna aktivt kan engagera sig i problemlösning, och därmed utveckla en djupare förståelse för ämnet.

För att genomföra Kims prov i klassrummet, följ dessa steg:

  1. Samla in elevernas prov och identifiera intressanta fel och korrekta lösningar. Skapa ett fingerat prov baserat på olika elevers svar, under pseudonymen “Kim”.
  2. Dela in eleverna i mindre grupper och dela ut Kims prov till varje grupp.
  3. Uppmuntra grupperna att diskutera varje svar, identifiera kvaliteter samt fundera hur personen tänkt i svaret – få dem att motivera sina resonemang!
  4. Efter gruppdisussionerna, samla klassen för en helklassdiskussion där grupperna delar med sig av sina iakttagelser och reflektioner.
  5. Under helklassdiskussionen, fördjupa diskussionen kring de olika lösningarna och olika svaren, och klargör eventuella missförstånd eller koncept som behöver ytterligare förklaring.

Genom denna metod får du en värdefull inblick i dina elevers tänkande, samtidigt som dina elever får möjlighet att lära av varandra och utveckla sin kritiska tänkande och problemlösningsförmåga.

Här är exempel där lärare gör Kims prov:

https://1larare.svedala.se/kims-matteprov-feedback-pa-ett-annorlunda-satt/

https://skolvarlden.se/artiklar/fiktivt-matteprov-engagerade-eleverna

Lämna ett svar