Författararkiv: Niclas Fohlin

Lektion om klimatförändringar: pararbete

Detta är ett gästinlägg av Jessica, lärare i Stockholm som genomför en processutbildning tillsammans med Niclas, som leder skolan och har workshops var fjärde vecka. Hon delar med sig av en lektion där eleverna lär sig om klimatförändringar och arbetar i par. Jessica har fasta lär-par som hon använder ofta under skolveckan i olika ämnen där eleverna får lära sig tillsammans och hjälpa varandra att förstå det innehåll de lär sig om.

För några veckor sedan inledde vi i min årskurs 5:a ett arbete om klimatförändringar, något som passat bra med alla översvämningar som skett nu i slutet av sommaren. På lektionen ville jag inte bara hjälpa mina elever att förstå “klimatförändringar” på djupet, utan också lära dem att arbeta effektivt tillsammans i sina lär-par. Här är ett inlägg som inspirerade mig för min lektion. Lektionen var på 90 minuter med en kort paus i mitten. Så här gick det till:

Förberedelse:

Jag började med att välja ut relevant och informativa faktatexter om klimatförändringar. Jag förberedde också stora blädderblock, whiteboards och pennor, samt hade tillgängliga iPads för vidare forskning. Jag satte upp en tydlig tidsram och delade in eleverna i sina fasta lär-par.

Lektionens gång:

Introduktion: Efter en kort introduktion av ämnet med en film om hur klimatförändringar påverkar oss delade jag ut texterna de skulle arbeta med och instruerade eleverna att läsa den tillsammans i sina par. Idag är de vana vid att arbeta så och vi har tränat flera lektioner sedan augusti att läsa en text tillsammans i par. Jag betonade vikten av att varje elev skulle vara delaktig i diskussionen och att de ska ge varandra feedback under läsningen. För att främja självständighet, bad jag dem först att försöka klargöra eventuella oklarheter med varandra om innehållet och uppgiften innan de räckte upp handen och frågade mig.

Arbetspass: Efter läsningen gav jag varje par en uppgift att diskutera de olika texternas budskap, statistik och författarens syfte. De fick även flera frågor om texterna som se skulle diskutera. Jag delade ut två roller där en elev blev “sammanfattare” och skulle sammanfatta ett stycke av texten, och den andra var “frågeställare” och skulle ställa en fråga om textstycket. Det här är andra gången vi provade detta sätt att jobba på och nu flöt det på bra! De växlade roller efter halva texten. Jag hade också satt en timer för att hjälpa dem hålla koll på tiden så att de inte tappar bort sig. Varje par skapade en enkel min-map med det som de tyckte var mest intressant ärller viktigast i varje text. Efter paren hade diskuterat och skapat sin mind-map hade vi en kort reflektion där varje par delade med sig av hur de upplevde sitt gemensamma arbete att kunna sammanfatta textstycken och ställa frågor. Sedan tog vi paus!

Redovisning: På den nästa lektionen instruerade jag paren att sammanfatta det de hade lärt sig på ett stort blädderblock. De fick färgpennor och skulle både skriva och rita något, men göra det enkelt så det inte tog för lång tid. Inte alltid så lätt för alla! Målet var att skapa en gemensam presentation som de sedan skulle redovisa för ett annat par. Jag gjorde det klart att presentationen skulle vara ett resultat av deras gemensamma tankar och kunskaper, och att de båda behövde bidra aktivt till den.

Avslutning:

Alla paren träffades i en par-till-par redovisning och jag rörde mig runt i rummet för att lyssna och anteckna det spännande de pratade om. Efter att alla par hade presenterat, hade vi en helklassdiskussion där jag ställde frågor till pardiskussioner. Ibland fick paren ställa sig upp och redovisa sin tanke till klassen. Ett par berättade om att en av dem varit med om översvämning nu i sommar och de andra paren ställde frågor om hur det var. Det var fantastiskt att se hur eleverna inte bara hade förstått texten, utan också lärde sig av varandra. Det blev två fantastiska lektioner fyllt med lärande och aktivitet. Som avslutning bad jag dem skriva en kort individuell reflektion i en loggbok som vi har för flera ämnen om deras erfarenheter i pararbetet och hur deras förståelse för klimatförändringar hade djupnat. Dessa breukar jag samla in en gång i veckan och läsa eller skriva någon kommentar i.

Lektionsplanering

Här är en lektionsplanering för uppgiften. Den är lite mer detaljerad än mina vanliga då denna uppgift ingick i vårt kollegiala arbeta med Niclas att prova på att skapa bra pararbete i vårt KL-projekt.

Syfte:

Att utveckla elevernas förmåga att läsa och förstå faktatexter, samt att samarbeta effektivt i par för att diskutera, analysera och presentera innehållet.

Material:

 • Faktatexter om klimatförändringar; en enkel vetenskaplig artikel för elever (FN), en rapport från IPCC för elever, och en artikel från 8 sidor om översvämningar.
 • Whiteboard, blädderblock och pennor
 • iPads för research

Lektionens gång:

 1. Introduktion (15 min)
  • Jag introducerar ämnet och syftet med lektionen och vi kollar på film.
  • Eleverna delas in i sina lär-par.
 2. Läsning (20 min)
  • Varje par får en kopia av de olika faktatexterna och läser den tillsammans. Eleverna uppmuntras att diskutera texten med sin partner medan de läser.
 3. Diskussion och mind-map (20 min)
  • Lär-paren diskuterar innehållet och gör gemensamma anteckningar. De fokuserar på följande:
   • Vad är de huvudsakliga poängerna i varje text?
   • Finns det några statistiska data eller exempel som stöder texterna?
   • Vad är författarens syfte med texten tänker ni?
 4. PAUS – RAST!
 5. Fördjupning och utforskande (15 min)
  • Om det finns oklarheter eller frågor, får eleverna använda iPads för att söka ytterligare information eller kring fördjupningsfrågor medans alla andra par gör klart sin mind-map.
 6. Sammanfattning och Presentation (20 min)
  • Varje par skapar en sammanfattning av texten på ett blädderblock.
  • Varje par får 3-5 minuter att presentera sin sammanfattning och insikter för ett annat par.
 7. Klassdiskussion (10 min)
  • Helklassdiskussion där eleverna reflekterar över vad de har lärt sig och diskuterar några frågor.
  • Ger återkoppling kring innehållet och hur de samarbetat.
 8. Avslutning (5 min)
  • Sammanfatta lektionen och tackar varandra!

Utvärdering och uppföljning:

 • Efter lektionen kan eleverna få i uppgift att skriva en individuell reflektion över vad de har lärt sig och hur deras syn på klimatförändringar har påverkats i sin loggbok.
 • Jag kan också genomföra en snabb muntlig eller skriftlig utvärdering för att mäta deras förståelse och samarbetsförmåga.

Källor för ytterligare läsning och uppgifter:

 • Rapport från IPCC för elever
 • Vetenskaplig artiklar för elever om klimatförändringar
 • Dokumentärer om klimatet

Varför är det viktigt att eleverna kommunicerar i undervisningen?

I uppstartsdagarna har jag varit på flera skolor runt om i Sverige och samarbetat med förstelärare i olika skolutvecklingsprojekt. Det har varit allt ifrån att väcka läsglädjen hos våra elever, till språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, till kooperativt lärande och kreativ, dialogisk och utvecklande matematikundervisning. På en skola frågade en lärare mig: “Varför är det viktigt att eleverna kommunicerar i undervisningen?” och “Är det inte bättre att de sitter för sig själva med en bok i handen?” Frågorna ledde till spännande diskussioner mellan lärare på skolan och vi kom fram till att det viktigaste snarare är vilket syfte vi har med lärandet och vad vi har för mål i stunden. Ibland är det bra att eleverna kommunicerar i ämnet, såsom att uttrycka sig i tal och text samt interagera med varandra för att förstå olika sätt och tänka. Ibland behövs enskilda processer där elever får prova på att använda sin kunskap och fokusera på sig själva. Vad för innehåll vi väljer, vad syftet är och vilka kunskaper vi strävar mot sätter tonen. Samtidigt behöver vi ha kunskap och tillgång till varierande sätt att bedriva undervisning på för att om möjligt välja det sätt vi tror gynnar elevernas lärande mest.

I detta inlägg tänkte jag besvara dessa frågor mer på djupet. Behöver eleverna kommunicera i de olika ämnena för att lära sig? Vad är syftet med en språkutvecklande och dialogisk undervisning egentligen? Varför är det viktigt att undervisningen erbjuder varierande sätt att kommunicera på?

Läs mer

Relationellt ledarskap i klassrummet

Under mina år som lärare har jag sett och själv provat många sätt att leda undervisning på. Jag har sett auktoritärt ledarskap, låt-gå pedagogik samt mer auktoritativa och demokratiska ledarskap. Den ledarskapsstil som varit mest framgångsrikt för mig och mina elever, och samtidigt den mest framgångsrika jag sett hos andra lärare, är något som kallas för ett relationellt ledarskap. Det är ett ledarskap där läraren står med ena foten i det pedagogiska hantverket och ämnesdidaktiken och det andra benet i den psykosociala miljön. Det är ett ledarskap som skapar en varm och empatisk lärmiljö med tydliga mål och höga förväntningar. Ett relationellt ledarskap i skolan tar avstamp i didaktiken, dvs att förse elever med en meningsfull och intressant undervisning i kombination med att värna om elevernas sociala och emotionella utveckling. Vill du läsa mer om det didaktiska ledarskapet och hur du kan förse elever med en meningsfull undervisning. Läs detta inlägg! I det här inlägget kommer jag beskriva det relationella ledarskapet och hur du som lärare kan träna upp din förmåga att leda elever att lära sig kunskaper och utveckla sina färdigheter i en trygg lärgemenskap.

Läs mer

Kom igång med KL!

Välkomna tillbaka, kära kollegor!

Vi hoppas att ni har haft en vilsam och upplyftande sommar, fylld med både äventyr och återhämtning. Nu när skolan strax drar igång och vi snart får se våra elevers förväntansfulla ögon, kan vi ta chansen att förnya vår undervisning och skapa ännu mer engagerande lektioner.

Ett av de mest kraftfulla sätten att verkligen engagera våra elever i skolan, särskilt i början av läsåret, är genom kooperativt lärande. Det är inte bara ett sätt att hjälpa eleverna att utveckla kunskap tillsammans, utan också ett sätt för dem att bygga starka relationer med sina kamrater. Kooperativt lärande kan ibland verka stort och svårt, speciellt om man är ny med metoden. Men oroa dig inte! Här har jag sammanställt en lista med 20 enkla aktiviteter för att komma igång med kooperativt lärande vid skolstarten. De är enkla att implementera, kräver minimal förberedelse och, viktigast av allt, så kommer de garanterat att sprida glädje och entusiasm i klassrummet. Varför inte testa några av dessa aktiviteter under de kommande veckorna? Låt oss tillsammans ta steget in i det nya läsåret med förnyad energi, kreativitet och ett hjärta fyllt med passion för lärande. Prova på! Dela gärna med dig av dina framgångar, utmaningar och erfarenheter i kommentarsfältet nedan. Kanske har du en egen favorit som saknas? Skriv om den! Vi lärare är som bäst när vi lär av varandra!

Här är en länk till ett dokument med alla minilektionerna!

Smågruppslärande stärker elevernas matematiska kunskaper

I en stor norsk studie, “Small Group Instruction to Improve Student Performance in Mathematics in Early Grades: Results from a Randomized Field Experiment“, utförd av Hans Bonesrønning och kollegor, undersöks effekterna av smågruppsundervisning i matematik för elever i årskurs ett till tre i 159 norska skolor under fyra år. Experimentet innebar att plocka ut elever från deras vanliga matematiklektioner till små, homogena grupper för matematikundervisning i 3 till 4 timmar per vecka, under två perioder om 4-6 veckor per läsår. Alla elever, inte bara de som hade svårigheter, deltog i denna undervisning.

Två elever samarbetar i par att bygga antal och räkna tillsammans

Forskarna fann att eleverna som fick undervisning i små grupper (två till fyra elever) förbättrade sin prestation i matematik med 0,16 standardavvikelser vid slutet av läsåret och med 0,06 standardavvikelser i nationella prov 1-2 år efter att studien var över. Det fanns ingen skillnad i effekt baserat på tidigare förmåga eller kön – alla elevgrupper gynnades. Studien är särskilt relevant för skolor som vill förbättra elevers lärande och undervisa en heterogen elevgrupp med elever som varierar i sina kunskaper. Studien visar tydligt att elever gynnas av att kunna få prata med klasskamrater när de lär sig matematik och att de presterar bättre individuellt om de fått träna tillsammans i mindre grupper på ett matematiskt innehåll innan de försöker själva. Effekten varade även över tid vilket visar att smågruppslärande de facto stödde elevernas utveckling i matematik.

Läs mer

Vi lärare bygger framtiden

Det är mycket som jag tycker går åt fel håll kring skolan. Ekonomiskt, politiskt och pedagogiskt. Vi har stramare budget, en avprofessionalisering av vår yrkeskår och krav på tidigare betyg och hårdare tag i en allt mer resultat- och målstyrd skola. 1000 skolhuvudmän ska leka skola på en öppen skolmarknad som försöker tjäna pengar på undervisning. Samtidigt finns det knappt ekonomi att fylla skolbiblioteket med böcker och fler elevassistenter sägs upp inför hösten. Jag undrar ofta hur jag själv, vi lärare, kan hitta styrkan att orka kämpa i sådana här utmanande tider. När nu det börjar närma sig sommarlovet har jag funderat och tänkt en hel del på vad det är som gör att vi lärare går upp varje morgon och gör jobbet när det finns så mycket som är emot oss att göra det bra.

Det finns få yrken som lämnar ett obestridligt avtryck på individer och samhället i stort. Ett sådant yrke är att vara lärare. Lärarens roll är speciell då den formar framtiden. Vi är med och formar framtidens drömmare, innovatörer, ledare och samhällsförändrare. Som lärare är vi ofta så upptagna med våra dagliga uppgifter att vi glömmer att reflektera över hur djupgående inverkan vi har på våra elever. Vi planerar och genomför lektioner. Men vårt yrke slutar inte där. Vi samtalar och vägleder våra elever, stöttar dem i deras lärande, mående och liv. Det arbetet innefattar såväl ett socialt arbete som ett akademiskt yrke.

Varje lektion vi förbereder, varje extra minut vi spenderar med att ge återkoppling, varje gång vi hjälper en elev att lösa ett problem eller förstå något nytt, sår vi ett frö som kan gro till något nytt och vackert. Tyvärr får vi inte alltid se frukten av vårt arbete på en gång – ibland tar det år för dessa frön att blomstra – men varje sådan insats bidrar till att forma våra elevers framtida liv och drömmar. Det är något underbart och mäktigt med att vara lärare, med förmågan att påverka och förändra, och att få vara en del av våra elevers resa genom livet.

Det är nu snart dags att klappa oss själva på axeln. Titta tillbaka på året som har gått och för oss själva erkänna de otaliga prestationer vi har gjort. Att se alla de sätt på vilka vi har gjort en skillnad – stora som små. Att vara lärare är mer än ett yrke, det är ett ansvar och en myndighetsutövning såklart, men kanske mest av allt, en ära. Jag tycker vi borde vara mer stolta över oss själva än vad vi är.

Att vara lärare är ett av världens svåraste yrken. Vi står inför många utmaningar – stramare budgetar, nedskärningar, och den ständiga kampen att balansera elevernas behov mot de resurser vi har tillgängliga. Men i detta inlägg vill jag inte bara diskutera dessa utmaningar, utan också belysa hur vi, trots alla svårigheter, fortsätter att göra en skillnad. Hur vi, som lärare, står i frontlinjen för att kämpa för våra elevers bästa. Låt oss nu ta en stund att verkligen uppskatta det arbete vi gör och de framsteg vi har gjort. För det är vi som bygger framtiden, en elev och ett klassrum i taget. Vem skulle annars göra det?

Läs mer

Struktur: 5-3-1

Det finns många varianter av 5-3-1 och du kan med fördel skapa egna varianter. Metodmässigt är det en strukturerad enskilt-par-kvadrat där elever får en uppgift individuellt, i par och slutligen i grupp.

 1. Låt eleverna individuellt skriva ner 5 ord eller korta meningar för att sammanfatta en text, film eller händelse.
 2. Para ihop eleverna och låt dem dela sina 5 ord och välja de 3 bästa idéerna.
 3. Låt varje par ansluta sig till ett annat par och bilda en grupp, låt paren dela sina 3 idéer och i gruppen välja den bästa idén för att presentera för klassen.

Idén med 5-3-1-strukturen är att engagera eleverna i en stegvis process där de först reflekterar individuellt över ett innehåll, sedan samarbetar i par för att välja de bästa idéerna och slutligen i en större grupp för att välja ut den bästa idén att presentera för klassen. Syftet är att främja kritiskt tänkande, samarbete och kommunikation bland eleverna och stödja varandra att göra val kring ett innehåll.

Exempel på hur 5-3-1-strukturen kan användas:

 1. Efter att ha läst en faktatext om miljöproblem kan eleverna sammanfatta texten med fem ord eller korta meningar, diskutera i par och välja de bästa idéerna för att sedan i en större grupp bestämma vilka åtgärder som är mest effektiva för att lösa problemet.
 2. Efter att ha studerat en historisk händelse kan eleverna använda 5-3-1-strukturen för att reflektera över dess betydelse och påverkan. Eleverna kan börja med att skriva ner fem korta meningar om händelsen, diskutera i par och sedan i en större grupp för att välja den mest betydelsefulla aspekten att presentera för klassen.
 3. När eleverna studerar en litterär text kan de använda 5-3-1-strukturen för att analysera och tolka texten. Eleverna kan börja med att skriva ner fem ord eller korta meningar om textens tema, karaktärer eller budskap. De diskuterar sedan sina tankar i par och väljer de bästa idéerna för att slutligen i en större grupp bestämma den mest insiktsfulla tolkningen att presentera för klassen.
Läs mer

Debattinlägg: Skolan behöver bli mer meningsfull och autentisk

DEBATT. Svar på debattinlägg “Skolan behöver bli tråkig och mer krävande“.

Det är sant att digitaliseringen innebär utmaningar för skolan, men att göra skolan tråkig och krävande bara för att är inte lösningen. Istället bör vi fokusera på att göra skolan mer meningsfull och autentisk, där elever blir motiverade och engagerade i sitt lärande. Detta kan göras oavsett om digitala eller analoga verktyg används.

För vad är meningen med skolan? Detta är en viktig fråga för alla oss som arbetar i skolan, men kanske än viktigare för eleverna. Varför är jag här? Varför ska jag bry mig om det läraren står och säger, den här boken, den här människan eller den här texten? Varför är det viktigt för mig? Vad är meningen med det? Elever kan ibland känna att skolan är meningslös. Ett nödvändigt ont som de måste ta sig igenom innan livet kan börja. Vi har skolplikt i Sverige och eleverna måste vara i skolan. De har inget val. De spenderar en stor del av sin barndom inom skolans väggar. Det blir därför problematiskt när många känner att den tiden inte har någon mening. En del människor har högre tolerans för meningslösa aktiviteter, där incitament som betyg, lön eller lärarens ord räcker. Yngre människor har ofta högre tolerans, då de ofta litar på den vuxne. Ju äldre eleverna blir desto mer börjar de ifrågasätta och desto viktigare blir det för dem att känna autonomi och mening med det de gör. Känslan av meningslöshet hos elever kan yttra sig på många sätt, till exempel genom ifrågasättande, utåtagerande, hög frånvaro, låg motivation, störande beteende, misslyckanden och utanförskap. Är detta något vi känner igen från våra unga?

Ofta reagerar vi vuxna på sådana beteenden med att skylla på eleverna. De kallas lata och omotiverade, curlade och att de saknar uthållighet. Visst kan personlighet och uppfostran spela roll. Men hur länge orkar en människa kämpa kring något de inte ser någon mening med? Hur hög är din egen tolerans för meningslösa uppgifter och aktiviteter?

God undervisning bör snarare satsa på att förändra eleverna på djupet och hjälpa dem att förstå varför världen ser ut som den gör. God undervisning bör lära eleverna att ifrågasätta det som ses som självklart och förse dem med en kritisk medvetenhet. Skolan ska även bygga gemenskap i samhället och hjälpa till att forma eleverna till empatiska och medvetna samhällsmedborgare. Undervisning bör därför hjälpa eleverna att hitta sin egen unika röst så de kan färga världen med sina tankar och hjälpa dem att göra medvetna val för sitt och andras bästa.

I en värld som förändras i en rasande takt är inte lösningen på skolans alla utmaningar att göra den tråkig och tvinga elever att läsa och arbeta utan mening eller syfte. Det är bara att utgå från dig själv. När senast satte du dig i soffan och tränade på att läsa en text någon annan sagt att du ska läsa eller skriva meningar om och om igen för att förbättra din handstil? Känns det meningsfullt? Nej. Det finns bättre och mer evidensbaserade sätt att undervisa på.

Ett autentiskt lärande handlar om att koppla samman undervisningen med världen runt omkring. Lärandet behöver inte bara ske inom klassrummets väggar kring ett tillrättalagt innehåll som är gjort för undervisning. Lärandet behöver också ske kring faktiska händelser och situationer som finns runt omkring oss – i elevernas liv, i närområdet, i landet och i världen. Genom att ta in omvärlden i klassrummet – och ta ut eleverna i världen – kan vi skapa en känsla av mening och en förståelse för hur de passar in i den. Att skapa autentiskt lärande innebär därför att designa ett lärande som är verkligt och på riktigt där eleverna får använda sina kunskaper för att påverka världen omkring dem. Genom att elever får skapa något genuint och nytt av värde för andra än dem själva kan känslan av sammanhang och meningsfullhet öka. Eleverna behöver därför få använda sina kunskaper i verkliga situationer.

Om det är något vi lärt oss av att undervisa och arbeta med lärande är det att utveckling sker bäst när vi känner mening med det vi gör – när vi lär oss någonting som gör att vi växer och ser på världen med nya ögon och när vi får påverka andra med våra egna tankar och frågor.

För att åstadkomma detta behöver skolan arbeta på sätt som ökar elevernas engagemang och lärande. Tvärt emot att göra skolan tråkig behöver skolan bli mer meningsfull och relevant för eleverna, bygga på deras inneboende lust att lära och stödja dem att upptäcka vår fantastiska värld. En skola som erbjuder eleverna ett meningsfullt lärande kommer att förbereda dem för livet och ge dem förmågan att möta framtidens utmaningar med kreativitet, kritiskt tänkande och empati.

Att begränsa teknikanvändning kan vara nödvändigt i vissa sammanhang, men det är viktigt att vi inte kastar ut barnet med badvattnet. Tekniken erbjuder många möjligheter för att stödja och berika lärandet, och vi bör använda ny teknik klokt för att förbättra undervisningen och elevernas lärande.

Självklart behöver elever utveckla uthållighet och kunna hålla fokus för att slutföra ett arbete. Men det är inte genom att göra skolan tråkig och krävande som vi bäst förbereder våra elever för framtiden. Istället bör vi sträva efter att skapa en mer meningsfull och autentisk skola där eleverna är motiverade och engagerade i sitt lärande, med en undervisning som tar elevernas lärande på allra största allvar.

Niclas Fohlin, speciallärare, föreläsare och författare

Jennie Wilson, lärare, föreläsare och författare

Struktur: Läs-rita-redovisa

Läs-rita-redovisa är en struktur där elever får läsa och samtala om texter i grupper, sammanfatta textens budskap tillsammans och redovisa sina tankar för varandra.

 1. Fördela eleverna i grupper om 2-4 elever per grupp.
 2. Tilldela varje grupp en egen unik text (1 ex per elev).
 3. Dela upp alla gruppernas texter i två till fyra stycken.
 4. Elever läser stycke 1 av sin grupps text.
 5. Eleverna diskuterar stycket och dess budskap tillsammans.
 6. Eleverna ritar bilder och skriver ord som representerar stycke 1 på en gemensam plansch, mindmap eller karta i gruppen.
 7. Fortsätt processen att läsa ett stycke, diskutera i grupp och rita innehållet tills alla stycken har behandlats.
 8. Som avslutning sker en redovisning av varje grupps text, tex kooperativ redovisning, galleriredovisning eller i tvärgrupper.

Idén är att varje grupp får en egen text kopplat till ett område eller tema, t ex kan det vara olika faktatexter i SO-ämnen (olika energityper, flora och fauna, olika texter om stenåldern), varsin skönlitterär text med ett tydligt budskap eller varsitt textstycke i ett läromedel. Varje text delas upp i två till fyra stycken där varje elev inom gruppen läser stycket, antecknar någon tanke och väntar in de andra. När alla läst stycket samtalar gruppen och ritar sina tankar på en gemensam karta. De läser sedan stycke två och gör samma sak; samtalar först om innehållet och ritar sina tankar. När alla grupper har sammanställt sitt innehåll på en gemensam plansch, kan grupperna träffas och redovisa sin grupps text för varandra grupp-till-grupp, i tvärgrupper eller genom en galleriredovisning. Övningen kan även avslutas med ett gemensamt samtal i klassen kring de olika texternas innehåll och vad eleverna har lärt sig.

Syftet med strukturen är att eleverna ska få stöd att ta till sig en text i grupper och även kunna sammanfatta det viktigaste budskapet tillsammans för att sedan muntligt redovisa sina tankar om texten. Genom att eleverna får stöd att förstå en text, bit för bit tillsammans, kan de lättare ta till sig innehållet. Eleverna får chans att sprida goda läsförståelsestrategier till varandra. De får även skriva och rita sina tankar gemensam vilket kan göra att de hjälper varandra att lyfta ut det viktigaste i en text och möjliggör att de gör fler inferenser och textkopplingar.

Du kan även laborera med grundstrukturen och t ex skapa en debatt mellan eleverna som skapar förståelse för varje stycke. Här är ett exempel:

Läs-debattera-redovisa

 1. Fördela eleverna i grupper om 4 elever per grupp.
 2. Tilldela varje grupp en egen unik text som behandlar en kontroversiell fråga eller ett ämne med olika perspektiv (1 ex per elev).
 3. Dela upp alla gruppernas texter i två till fyra stycken.
 4. Elever läser stycke 1 av sin grupps text.
 5. Eleverna diskuterar stycket och dess budskap tillsammans, samt argument och motargument som presenteras i texten.
 6. Eleverna delar upp sig i par inom gruppen och antar en ståndpunkt var (för eller emot). Paren förbereder argument för deras ståndpunkt baserat på stycke 1.
 7. Paren debatterar ståndpunkterna inom gruppen, med fokus på att använda texten som grund för argumenten.
 8. Fortsätt processen att läsa ett stycke, diskutera i grupp, förbereda argument och debattera tills alla stycken har behandlats.
  Som avslutning sker en redovisning av varje grupps text och debattresultat, t.ex. kooperativ redovisning, galleriredovisning eller i tvärgrupper. Eleverna kan också reflektera över hur deras ståndpunkter och argument förändrades under aktiviteten.

Fler och andra varianter på att läsa och sammanfatta texter tillsammans finns i det här inlägget.

Problemlösning i grupp

Det finns inget jag och mina elever har tyckt är så kul och utvecklande som problemlösning i matematiken. Att vrida och vända på argument och få nya insikter för hur vi kan se på världen omkring oss är fantastiskt! I detta inlägg ska jag beskriva hur jag arbetat med problemlösning i grupp och hur jag skapar utvecklande samtal i matematiken. Jag kommer tipsa om hur man enkla medel kan gå ifrån en undervisning som bara matar sidor i matematikboken till att skapa en mer utvecklande och stimulerande matematikundervisning där elever blir en lärresurs för varandra.

Genom att då och då arbeta med problemlösning i grupper kan vi skapa en undervisningsmiljö där eleverna är engagerade och aktiva i sin inlärning, och där de arbetar tillsammans med sina klasskamrater för att lösa problem. Målet är att bygga upp elevernas självständiga problemlösningsförmåga, kritiska tänkande och kommunikationsfärdigheter genom att de får sprida goda strategier och tankefärdigheter till varandra. Förutom input från de mer tradionella sätten – läraren och läromedlet – får elever när de arbetar tillsammans input från varandra, där de får höra varandras tankar och lära sig nya sätt att lösa problem på. De tränas även på att framföra argument för sin sak och får pröva nya kreativa lösningsförslag som de inte kunnat klara på egen hand. Problemlösning i grupp är därför en spännande arbetsmetod för att utveckla elevers tänkande och matematiska resonemang. En grupp kan vara från 2-5 individer och själva lärsituationen kan struktureras på många olika sätt. Här nedan är en grundversion som jag med framgång har använt mig av.

Läs mer

Pusselmetoden: Hem- och expertgrupper

Jag har länge funderat på hur man kan skapa en gemenskap i klassrummet där eleverna stöttar och hjälper varandra i sitt lärande. Det är ofta en utmaning att undervisa elever som har olika kunskapsnivåer, men jag tror att vi kan använda dessa skillnader till vår fördel. Istället för att se det som ett problem, kan det till och med vara en fördel att eleverna kan olika saker och ligger på olika nivåer?

En metod som jag har använt med stor framgång är Pusselmetoden, eller hem- och expertgrupper (eng. Jigsaw). I denna metod sätter vi eleverna i grupper där varje elev har en unik bit av pusslet som ingen annan har. Detta skapar ett ömsesidig beroende av varandra, där eleverna inser att de behöver varandra för att lyckas. De har ett gemensamt mål, att alla i gruppen ska förstå eller klara av en viss färdighet, och de är inte klara förrän alla i gruppen kan det.

Jag har märkt att när eleverna behöver varandra på detta sätt så blir de öppnare för att hjälpa varandra och se varandra som en resurs för lärande. De samtalar mer med varandra och vill att alla i gruppen bidrar. Alla eleverna känner sig viktiga och behövda i gruppen, vilket skapar en positiv och trygg stämning i klassrummet. Metoden även bra för lärare att prova på då den ofta leder till nya insikter kring andra sätt att lära elever ett innehåll. Om du arbetat med KL ett tag rekommenderar jag starkt att prova någon version av den när det är lämpligt för elevernas lärande. Du kommer inte ångra dig!

Läs mer

Konflikthantering: hur lär vi ut det?

I en klass skulle eleverna arbeta i grupper om fyra. Varje grupp skulle diskutera en fråga och en i varje grupp skulle skriva vad gruppen kom fram till. Om de behövde hjälp skulle de först fråga varandra. Efter någon minut kommer tre elever fram till mig, de säger: “Niclas, Alex vägrar lyssna. Du får säga till honom!” Jag tittar bort mot gruppens bord. Alex sitter demonstrativt under bordet med armarna i kors.

Jag funderade en stund och sa sedan till de tre eleverna: “Oj, vilken spännande utmaning. Ni ska ju se till att alla är med. Men hur kan ni lösa det här problemet? Tänk en stund, viska till varandra och testa en lösning”. Eleverna tittade först stint på mig. Men efter en stund började de viska med varandra. Jag gick vidare till en annan grupp som behövde min hjälp. Efter några minuter tittade jag bort mot gruppens bord. Nu såg jag ingen i gruppen. Har de sprungit ut? Oj. Men titta. Under deras bord sticker det ut flera ben. Jag böjer mig ner och ser att Alex håller i pennan och skriver. Hela lektionen jobbar gruppen under bordet. På slutet kommer de ut och visar det de gjort. Jag berömmer gruppen och särskilt Alex som antecknat vad gruppen pratat om. Alex fick sedan ta hem det han skrivit. Någon vecka senare fick jag ett mail från hans mamma. Med i mailet fanns en blid på deras kylskåp hemma med ett papper på. Hans mamma skrev: “Han har aldrig varit så stolt över något han gjort i skolan förut. Jag fattar inte riktigt varför. Det är ju bara ett papper med några meningar på.”

Jag vill prata om konflikter som uppstår i skolan. Som du säkert redan vet är det oundvikligt att det kommer ske konflikter mellan eleverna. Men som vuxna vill vi naturligtvis minimera antalet konflikter och det kan ibland leda till att vi som lärare kliver in med vår lösning för tidigt. Men jag har insett att när vi gör det här, så tar vi bort möjligheten för eleverna att träna upp sin konfliktlösningsförmåga. Vi tar bort möjligheten för dem att lära sig själva att lösa problemet och hitta en väg framåt. Istället för att alltid säga “Gå till en vuxen” som första steg, kan vi istället hjälpa eleverna att lära sig olika strategier som de kan använda för att själva prova att lösa sina egna konflikter.

Läs mer

Hur ser framtidens lärande ut?

Jag har tänkt en hel del på hur jag tror undervisning kommer att förändras i framtiden. Det finns flera utmaningar både i och utanför klassrummet som på något sätt kommer att påverka vad undervisning är och hur vi ser på elever, lärande och oss lärare. Senast i raden är introduktionen av AI som exploderat detta år med konst, dikter, sånger och texter som helt eller delvis görs av en AI. Vi lämnar heller inte över en perfekt värld till våra barn. Konflikter och krig i världen, klimatförändringar och ekonomisk orättvisa är olösta problem som behöver åtgärdas. Troligtvis kommer vi att lämna över dessa problem till våra barn att lösa. Vad för kunskaper och förmågor kommer detta kräva att de har och hur kommer det påverka undervisningen i framtiden?

För 10 år sedan (2013) var jag på en föreläsning med Jackie Gerstein som pratade om framtidens lärande och hur hon trodde undervisningen skulle förändras. Titeln på föreläsningen var: Schools are doing Education 1.0; talking about doing Education 2.0; when they should be planning and implementing Education 3.0.

Läs mer

Hur får du en läsande klass?

För fler år sedan bytte jag arbetsplats och började på en ny skola. När det sker ser man sådant som är bra i det nya och sådant man kanske aldrig såg som var bra med sin förra skola. I den här nya skolan märkte jag direkt att eleverna knappt kunde läsa. De var flera år efter mina tidigare elever på min förra skola. Inte nog med det. De hade inga bänkböcker de läste, ingen elev satt extra kvar och läste på fritids, inga elever pratade om böcker de gillade och i de olika klassrummen arbetade de främst med uppgifter och arbetsblad. Under mina fyra första veckor på skolan såg jag inte en enda elev läsa något annat än instruktioner på tavlan eller sporadiska faktatexter i NO. Inte konstigt att de var efter?! Jag lyfte denna fråga med kollegorna under ett krismöte om elevernas läsning och fick många anledningar till att det var så här. Eleverna gillar inte att läsa. De kan inte läsa. De har inga böcker hemma. Vi har inga böcker i skolan. Eleverna är från kulturer där böcker inte är viktiga. “Jaja… men vad kan vi göra åt detta då?” frågade jag. Det blev helt tyst i lärarrummet. Efter mötet pratade en lärare med mig. “Det är faktiskt aldrig någon som sagt så innan, ja alltså… vad kan vi göra? I alla fall inte på riktigt.” Jag frågade läraren om vi skulle samarbeta kring något. “Visst! Jag är på!”, svarade hon. Det blev startskottet kring ett läsprojekt som varade i flera år på skolan. För visst fanns det massor vi kunde göra. Vi lärare måste våga prova och försöka, i stället för att hamna i ursäkter och klagomål. Det krävs en kollektiv ansträngning för att förbättra något och det är inte lätt. Men vi måste försöka göra det bättre! Vem ska annars göra det?

Läs mer

Skapa en meningsfull undervisning!

Jag besökte två lärare som båda skulle leda ett samtal i sin klass. I båda klasserna skulle eleverna diskutera i smågrupper kring frågor som berörde lektionens innehåll. Efter att ha varit i båda klassrummen träffades vi alla tre för att diskutera hur det gick och vad lärarna lärt sig. En lärare var missnöjd: “Eleverna kan ju inte prata med varandra. De klarar inte av det. Många var tysta och några andra började prata om något annat”. Den andra läraren var nöjd: “Det gick fantastiskt. Vilka bra samtal det blev mellan eleverna! Jag kunde gå runt i rummet, lyssna, uppmuntra och mysa!” Lärarna började diskutera varför det blev så olika utfall. Kunde det vara dagsform? Tryggheten i gruppen? Vana att kunna samtala? Efter några minuter frågade jag lärarna “Vad skulle eleverna prata om?” Den ena läraren sa: “Vi jobbade med spökhistorier… innan vi skulle läsa en läskig saga fick eleverna berätta för varandra om vad som gör dem rädda när lampan släcks!” Den andra läraren svarade: “Vi skulle arbeta med ordklasser och eleverna skulle prata om vad som är skillnaden mellan adjektiv och verb.” I vilket klassrum tror du elevernas samtal fungerade väl? Varför då?

Jag vill prata om något som jag tror är väldigt viktigt när det gäller att skapa meningsfullhet och en stark gemenskap i klassrummet – innehållsval i undervisningen.

Läs mer

Hur skapar vi en trygg lärmiljö?

Lärmiljö är något som vi alla har erfarenhet av, oavsett om det är i ett klassrum, på en studieplats, hemma eller på en arbetsplats. För mig är det viktigt att skapa en god fysisk och social lärmiljö som är anpassad till mina elevers behov och förutsättningar. Det handlar om att skapa en kultur av lärande, att använda varierande miljöer och metoder samt att möjliggöra för eleverna att få tillgång till material som de behöver.

Jag tror att det är viktigt att tänka på att det som fungerar för en elev eller grupp kanske inte passar för alla. Därför behöver jag alltid vara öppen för att anpassa min undervisning och skapa en lärmiljö som fungerar för alla elever i klassen. Det är viktigt att ständigt tänka på hur den fysiska miljön påverkar elevernas lärande. Jag försöker alltid att skapa en inbjudande och stimulerande miljö där eleverna känner sig trygga och bekväma. Att möblera rummet på ett sätt som gör det lätt för eleverna att samarbeta och få tillgång till det material som de behöver är det viktigaste. Men sen då? Hur formar vi den bästa lärmiljön för gruppen framför oss?

Läs mer

Varför gör vi såhär?

Jag förundras fortfarande över hur vi i skolan kan göra något som inte fungerar, om och om igen, utan att förändra eller göra något annat istället. Jag har sett förskoleklasslärare sitta i ring med tjugo barn där de låter ett barn i taget säga en tanke och kämpar med att alla i gruppen ska sitta tysta och vänta på sin tur. När jag varit tillbaka flera månader senare gör en frustrerad lärare samma sak och eleverna vrider och vänder på sig för att de inte kan sitta still. Jag har sett lärare som om och om igen ber elever att inte ropa svaret rakt ut i en handuppräckning utan att förändra hur de genomför samtal i klassen. Jag har sett lärare som tjatat på högstadieelever att ha med sig penna på lektionen, där lektionstid försvinner till att gå och hämta i skåpen, utan att ha med sig en klassuppsättning med pennor på lektionen. Jag har sett lärarna skicka ut trettio klasser om 600 elever samtidigt på den korta rasten och förundras över att det blir konflikter och stök i kapprummen. En lärare sa till mig på ett samtal “Detta gör mig galen!” Ja, att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annorlunda resultat är galenskap.

Läs mer

Matematisk starter!

Igår hade jag en fördjupningsworkshop i kooperativt lärande i matematikundervisningen för matematiklärare där jag berättade om hur jag startar lektioner. Jag har ofta använt en start-uppgift i matematik som står på tavlan direkt när eleverna kommer in i rummet. Uppgiften ska väcka deras nyfikenhet, vara kreativ och leda till tänkande och resonerande. Jag gillar uppgifter som är öppna och där eleverna kan skapa ny matematik och komma fram till flera olika lösningar. Dessa kan de sedan berätta om eller jämföra med sin bänkkamrat. Jag listar här nedan några av de jag själv använt som du kan använda eller inspireras av för att skapa helt egna uppgifter. Om eleverna sitter i par eller grupper brukar jag låta dem “surra” kring startuppgiften och därefter lyfter vi lösningar eller räknar ihop hur många förslag vi fick i hela klassen. Ibland använder jag mig av “veckans tal” eller “veckans problem” där vi på varje lektion fortsätter att samla nya lösningsförslag. Uppgiften brukar ta mellan 1-6 minuter och är ett utmärkt sätt att starta lektionen trots att alla elever inte ännu kommit in från en rast. Du kan självklart anpassa dessa uppgifter till exakt det område ni arbetar med just nu i matematiken.

Min filosofi i matematiken är att matematiska samtal bör syfta till att utveckla tänkandet till skillnad från att kontrollera att elevernas ska svara rätt.

Läs mer

Berättelsebaserad undervisning

Har du upplevt den där känslan när du precis har avslutat en bok som var så bra att du inte kunde sluta läsa? Den där typen av bok som fick dig att stanna upp halva (hela?) natten och som du nu bara måste berätta om för andra? Det är en känsla vi alla kan känna när vi läser böcker. De får oss att drömma, känna och uppleva saker vi själva inte varit med om. Men vi är där, mitt i sagan. Det magiska med berättelser är att de kan ta oss ut i Saharas öknar eller runt Jupiters månar. Vi kan vandra uppför Everest toppar, ta oss igenom en snöstorm och bli vän med en talande isbjörn. Berättelser kan få oss att förstå oss själva och uppmana oss att tänka i nya banor. Denna kraft behöver användas i klassrummet!

Älskar du eller dina elever också sagor och berättelser? Vill du utveckla din högläsning till något mer? Vill du skapa en mer sammanhängande undervisning med en tydlig röd tråd? Varför inte prova något nytt?

Läs mer

Låt dina elever lära känna dig!

Vem du är – ditt verkliga och autentiska jag – är ett av de mest kraftfulla verktyg du har som lärare. Vi människor styrs och påverkas av kognitiva såväl som emotionella upplevelser och färgas av de relationer vi är en del av. Därför behöver du bygga förtroendefulla relationer mellan dig själv och dina elever, särskilt vid skolstarten när ni varit ifrån varandra. Att dela med sig om sig själv, berätta om sitt liv och visa sig sårbar ingjuter förtroende för dig hos eleverna. Att låta eleverna se vem du är och ta del av dina drömmar och rädslor gör att de kan knyta an till dig. Hur privat eller personlig du vill vara med dina elever kan endast du själv svara på. Syftet är inte att bli vän med dina elever, utan att skapa en mänsklig kontakt med dem som du sedan kan använda för att stötta dem att lära sig och utvecklas så långt som möjligt. Det kan även vara värdefullt om du delar med dig av din syn på lärande, skolan och gruppen framför dig. Då kan eleverna få förståelse för det du säger och gör och i vilken anda undervisningen kommer att ske under terminen.

Läs mer
« Äldre inlägg