Kategoriarkiv: Strukturer för KL

Struktur: En för alla, alla för en!

En av flera frågor vi fått från lärare är hur man får en elevgrupp att förstå vinsten med Kooperativt Lärande och att se varandra som läranderesurser i klassrummet. Vi har tidigare rekommenderat strukturer som Mina ord, Dina ord eller EPA för att börja vänja en klass att samtala, samarbeta och få idéer från andra. En struktur som på ett mycket visuellt sätt visar för eleverna hur de kan få hjälp av sina kompisar och se klassen som en inspirationskälla är strukturen En för alla, alla för en! I denna struktur får eleverna steg för steg hjälp att utveckla ett koncept i flera steg där eleverna får ett visuellt bevis på att klassen är en positiv kraft för lärandet. Eleverna tränas även att samtala och tänka tillsammans vilket bidrar till att utveckla tankefärdigheter.

Läs mer

Struktur: Se och lär

Inom det sociokulturella lärandet används ofta begreppet modellering för att beskriva hur läraren skapar modeller kring allt från beteende till förväntade kunskaper eller förmågor. En outnyttjad resurs om man utgår från att läraren skapar modeller är eleverna! Med strukturen Se och lär tränar du eleverna att själva modella en förmåga. Du lär även elever att uppmärksamma framgångsfaktorer hos andra. Vid arbete med Kooperativt Lärande behöver eleverna fokusera inte bara på dig som lärare eller de förmågor din undervisning strävar att lära ut, utan också effektiva förmågor hos elevgruppen. Har du elever i din grupp som har problem med ett effektivt beteende eller en förmåga? Då ska du använda Se och lär! Metoden kallas internationellt för Peer modelling och finns beskrivet i flera böcker under namnet ”The fishbowl”. Läs mer

Struktur: Rösta!

Denna struktur är ett stöd för att nå konsensus i gruppen och för att värdera sina svar. Vi har alla varit i situationer då en grupp elever ska komma överens om ett gruppnamn, ett namn på en karaktär i en berättelse eller andra liknande situationer. Detta kan vara en svår uppgift när många olika viljor ska komma fram till ett gemensamt svar. Med strukturen Rösta! får eleverna värdera olika förslag med hjälp av markörer. De får då träna på att lyssna in varandra och nå konsensus. Läs mer

Struktur: Kloka pennan

Denna struktur utgår från grunden i Turas om där eleverna turas om att vara den som leder samtalet och den som för anteckningar. I kloka pennan turas eleverna om på ett annat sätt genom att läraren delar ut en roll till varje elev. Det kan vara roller som Tänkare och Uppmuntrare, eller Läsare och Skrivare. Syftet med övningen är att skapa en ”coach” som styr vad pennan ska skriva eller göra. Detta är mycket fördelaktigt för de elever i låg ålder som har svårigheter att strukturera sina tankar, skapa flödande text och tekniskt skriva samtidigt. Pennan blir med detta ”klok” och eleven kan fokusera helt på att bara skriva text eller anteckna svar utan att behöva fokusera på innehållet. Rollen som ”penna” och som ”klok” kan bytas vid behov så att eleven tränar på alla delarna. Läs mer

Struktur: Sant eller falskt?

Sant eller falskt kan användas för att stärka elevernas förståelse av ett innehåll. Eleverna får möjlighet att diskutera kring vad de kan och stötta varandra. De tränar på lyssna på andra, förklara hur de tänker och argumentera för sina tankar. Strukturen kan göras på flera olika sätt, med lite eller mycket förberedelser. Grunden är att elever i par eller grupp får diskutera vad som är sant och vad som är falskt.

Förberedelser: Dela in eleverna i par eller grupp. Förbered påståenden på lappar, alternativt låt eleverna skriva påståenden på lappar. Eventuellt ha ett grönt och ett rött papper.

  1. Läraren eller materialförvaltaren delar ut materialet till varje par/grupp.
  2. Eleverna studerar materialet en kort stund i tystnad.
  3. Eleverna läser ett påstående i taget och diskuterar om det är sant eller falskt. Fokus ligger på att förklara och motivera för varandra.
  4. Om de är överens placerar de kortet på rött eller grönt. Om de inte är överens lägger de påståendet åt sidan och återkommer till det senare.
  5. Eleverna fortsätter tills de är klara eller tills läraren bryter.
Läs mer

Struktur: Par-pussel

Denna struktur liknar strukturen Pussel men utförs i par där de istället för att bygga upp en helhet jämför hur de löst en uppgift. Den tränar problemlösning, samarbete samt att förklara för andra hur man tänkt. Par-pussel går att använda för olika innehåll och kan anpassas till olika åldrar. Vid situationer där det är bättre för eleverna att vara i par och du vill begränsa hur du delar upp en uppgift fungerar denna struktur utmärkt! I par kan eleverna stötta varandra mer och vid situationer där gruppen är mycket heterogen i språklig förmåga eller kunskaper fungerar par-strukturer bättre! Läs mer

Struktur: Lyssna och skriv

I skolan möter eleverna hela tiden texter att bearbeta och ta in. Vi som lärare försöker ofta variera textbearbetningen för att hjälpa eleverna att ta in kunskaperna på bästa sätt. Med strukturen Lyssna och skriv får eleverna träna på att ta till sig innehållet i en text på ett djupare plan då de inte bara lyssnar på texten utan även processar den. Strukturen går att använda med olika sorters texter i olika ämnen. Läs mer

Struktur: Sekvenser

Ett sätt att strukturera ett ömsesidigt beroende mellan gruppmedlemmar och skapa positiva interaktionsmönster är att dela upp information i olika delar. Varje del av informationen ges då till olika elever så att de endast kan slutföra uppgiften genom att i en grupp kommunicera med varandra. Med hjälp av Struktur: Sekvenser ingår detta i själva uppgiften och eleverna kan bara lyckas med uppgiften om alla hjälps åt. Strukturen tränar grupper på att nå konsensus, att utvärdera framgångar och felaktigheter och att samarbeta. Samtidigt lär den ut kunskaper om att strukturera det man vet i en tydlig sekvensserie vilket stärker inlärningen. Läs mer

Struktur: Sortering

I många ämnen kan lärande ske genom att sortera saker. Det kan vara former, djurarter, vinklar, länder, kemiska formler och mycket mer. Eleverna får då chans att fundera över kopplingar mellan saker samt får träning i att förklara varför de tycker som de gör. De utvecklar därför både språkliga kunskaper och ämneskunskaper. Läs mer

Struktur: Frågerundan

Strukturen Frågerundan är en övning där eleverna i grupp slumpar fram en fråga och kommer fram till svaret tillsammans. Denna struktur går att förändra och anpassa utifrån vad man vill uppnå. På korten kan du välja att ha öppna frågor för att utveckla elevernas tankeprocesser eller stängda frågor för att befästa kunskaper. Strukturen går att använda i alla ämnen – i matematik kan du ha mattetal, i svenska kan du träna på ordförståelse, i samhällskunskap kan man använda det för att diskutera ett visst ämne.

Läs mer

Struktur: Rondellen

I strukturen Rondellen får alla elever komma till tals. Eleverna turas om och låter en i taget få lyfta sina tankar inom gruppen. Du kan enkelt anpassa övningen för ditt syfte och/eller numrera eleverna för att skapa paruppgifter. Rondellen kan vara en grundstruktur för hemgruppen när du använder Pussel eller andra uppgifter där du behöver muntliga och/eller skriftliga svar från eleverna. Strukturen bibehåller ett positivt ömsesidigt beroende inom gruppen och allas tankar är lika viktiga. Läs mer

Struktur: Samtalstrappan

Kooperativt Lärande (KL) tränar många av elevens förmågor, både socialt och kunskapsmässigt. Detta görs i samarbete och samtal. Därför krävs att vi tränar på hur man samtalar. I strukturen Samtalstrappan läggs fokus på att lyssna, berätta och återberätta. Eleverna får också träna på att samtala med en röd tråd och att hålla sig kort utan att kompromissa med innehållet. Slutligen så får de träna på turtagning, att ha tålamod och att inte avbryta de som pratar.
Läs mer

Struktur: Trestegsintervju

I strukturen: Trestegsintervju deltar elever i varje grupp i tre separata diskussioner eller intervjuer. Eleverna tränar på sin kommunikativa förmåga och lär sig intervjuknep för att få mer utförliga svar på sina frågor. Eleverna är engagerade och intresserade av vad deras klasskamrater vet eller kan kring ett ämne. Strukturen lär eleverna att samverka för att få fram en lösning på ett problem via samtal. De måste även sedan analysera svaren och tillsammans välja ut de mest relevanta svaren. En självklar struktur för de som gillar ”The big five!”. Läs mer

Struktur: Fråga, fråga, byt!

En struktur inom Kooperativt lärande är Fråga, fråga byt! Denna struktur passar ypperligt för att lära sig nya ord och begrepp. Den är enkel att använda och går att använda både i helklass och för parträning. Strukturen blir ofta populär bland eleverna då de får snabb feedback på sina kunskaper och snabbt lär sig nytt. Använd den för att introducera svåra ord innan läsning av text eller för att repetera begrepp inom matematik eller annat ämne. Strukturen är enkel att anpassa efter både innehåll och åldersgrupp.  Läs mer

Struktur: Kunskapsbanken

Strukturen Kunskapsbanken passar bra till att skriva gemensamma texter, aktivera förförståelse eller samla tankar kring ett ämne. Den fungerar också för att t.ex. hitta på olika lösningar för samma tal i matematik. Med Kunskapsbanken bygger eleverna hela tiden vidare på varandras kunskap. De inspireras av varandras lösningar och ser att alla har något att bidra med. Tillsammans kan vi med hjälp av Kunskapsbanken få syn på vår kunskap genom att skapa en bank av information kring ett ämne eller skapa en gemensam text. Läs mer

Struktur: Brainstorm

Brainstorm kan användas tillsammans med andra strukturer så som Inspiratören, Karusellen eller vid par-strukuturer som PPT, Turas om eller EPA. Den lämpar sig även väl med delningsstrukturer som Switcheroo då eleverna kan ta med sig sina tankar för redovisning i nya grupper. Brainstorm är med detta en stödstruktur som kan byggas vidare och anpassas för vad målet och syftet är med undervisningen. Läs mer

Struktur: Kunskapskedjan

Strukturen kunskapskedjan går ut på att bygga ut sin kunskap så mycket som möjligt. Ni har kanske testat namnleken där varje person säger sitt namn och en sak de tycker om. Sedan ska nästa person säga kompisens namn + sak plus sitt eget namn och en sak de tycker om. Denna övning fungerar på samma sätt, men skillnaden är att du byter ut namnen mot kunskap. Övningen är både en minnesträning, en träning i att vara aktiv lyssnare och en chans att skapa/repetera kunskap tillsammans. Du kan välja om du vill dela upp klassen i mindre grupper eller om du kör i en större grupp.

Läs mer

« Äldre inlägg Senaste inläggen »