Struktur: GPE- Grupp, par, enskilt

Strukturen GPE är en variant av Alla, Par, Enskilt (APE). Den bygger på att eleverna har ett positivt ömsesidigt beroende av varandra och liknar hur du arbetar med stöttning (scaffolding) som lärare. Tanken är här att man börjar behandla ett nytt område tillsammans i en grupp där man i ett samspel i grupp kan nå det önskade målet för att sedan successivt minska gruppen tills eleven själv klarar av uppgiften precis som vid gradvis överlämning av ansvar. På detta sätt lär sig eleverna av varandra och de lär sig också att sätta ord på sina kunskaper och får stöd av andra att strukturera sina tankar innan det enskilda arbetet görs.

 1. Dela in eleverna i grupper om 4.
 2. Ge en uppgift som de ska lösa tillsammans. Uppgiften ska vara utformad så att elevernas samlade gemensamma kunskap behövs för att nå målet. Det är här viktigt att eleverna förklarar för varandra hur de tänker, det är viktigt att alla har förstått. När uppgiften är slutförd kan man nämligen använda sig av att slumpa ut frågan så att en ur gruppen får förklara hur de löst uppgiften.
 3. Dela därefter varje 4-grupp in i par om 2. De får därefter antingen…
  • fortsätta med samma problem och diskutera lösningar i paret eller komma på nya lösningar tillsammans.
  • en liknande ny uppgift som de ska lösa tillsammans i paret. Även här är det viktigt att eleverna förklarar för varandra hur de tänker. Man kan välja att komplettera detta med strukturer som Kloka pennan eller Turas om.
 4. Slutligen så får eleverna enskilt med hjälp av den tidigare kunskapen de samlat lösa uppgiften eller få en ny liknande uppgift i samma område och använda den kunskap de fått i gruppen och i paret eller med hjälp av nya egna tankar.

Då eleverna först jobbat i grupp och sedan i par har de nu förhoppningsvis förstått tillräckligt för att kunna uppgiften på egen hand. Du kan sedan låta eleverna jämföra svar med en kompis för att kontrollera att de förstått. Lyft sedan lärdomar i helklass med t.ex. EPA, Slumpa fråga eller Multisvar för att kolla av att alla har fått med sig det som var syftet med lektionen.

GPE kan användas tillsammans med olika sorters uppgifter och olika innehåll. Du kan ha tre olika uppgifter på samma tema som görs först i grupp, sedan i par och sist enskilt, eller låta eleverna göra en del av uppgiften i grupp, nästa del i par och sista delen enskilt. Nedan följer några exempel:

 • NO:
  • Grupp – samla fakta kring ett område eller gör ett experiment.
  • Par – välj ut det viktigaste eller dra slutsatser.
  • Enskilt – skriv faktatext eller labbrapport.
 • Läsa:
  • Grupp – Läs text tillsammans.
  • Par – diskutera texten, dra slutsatser, sammanfatta.
  • Enskilt – skriv egen text om det lästa (dagbok, tankar etc)
 • Skriva:
  • Grupp – brainstorma idéer eller ord kring ett innehåll.
  • Par – diskutera och välj ut vilka ord som passar bäst.
  • Enskilt – skriv en text med orden.
 • Matematik:
  • Grupp – tolka information.
  • Par – identifiera uppgiften och välj räknesätt.
  • Enskilt – hitta en lösning.

Lämna ett svar