Strategi: Lär-par

Strategi : Lär-par – tränar samarbete och sociala färdigheter, skapar ett gott klassrumsklimat och utveckla kunskaper!

Människan är en social varelse; lärande och utveckling sker i mötet mellan människor. Men hur kan detta tränas på ett strukturerat sätt? Vilka verktyg kan vi i skolan använda för att utveckla elevernas förmåga till socialt samspel så att vinsten med samarbete maximeras? Möt metoden: Lär-par! Internationellt kallas metoden Collaborative Pairs eller Pair Learning och återfinns i Palinscar & Browns forskning kring reciprok undervisning. Vi beskrev den kort i inlägget om grupper. Här får du en mer detaljerad beskrivning med fler tips och idéer.

VARFÖR använda sig av lär-par?

Kärt barn har många namn!

Lärpar – Lärkompis – Lärgrupp – Nyckelkompis – Superkompis – Veckokompis

Att använda sig av lär-par är en metod som på ett strukturerat sätt tränar och utvecklar elevernas samarbetsfärdigheter där eleverna över tid bygger upp en relation till alla i klassen. Forskning stödjer att samarbete i par är den relation där vi utvecklas som mest från tidig ålder upp till vi är tonåringar. I ett par tappas ingen bort och ingen kan dölja sig bakom någon annan. Båda i paret behövs för att samverkan ska ske. Därav är samarbete i just par även en grundform till samarbete i andra grupper och konstellationer.

I all typ av samspel är det viktigt att gruppen upprätthåller ett ömsesidigt beroende av varandra. Ett positivt ömsesidigt beroende kan definieras som när vi människor behöver varandra för att nå egna och gemensamma mål. Ett exempel på detta är att du är i ett rum med en annan person och behöver nå till en hylla som är tre meter upp för att kunna få mat som ni båda behöver. Det enda sättet för er att få mat är alltså att ha positiva interaktioner (samtal) som leder till samarbete. Ni blir ömsesidigt beroende av varandra i en situation med ett gemensamt mål. Om det skulle uppstå bråk eller tävling om att nå maten kommer ingen av er få mat och ni kommer båda vara hungriga. Om inte samarbete sker kan alltså ingen nå sitt mål, men med samarbete kan alla nå sina mål = positivt ömsesidigt beroende. Läs mer om detta här!

När eleverna är i olika fria lekar eller när de i klassrummet samarbetar kring en uppgift kan det positiva ömsesidiga beroendet ofta saknas. När detta sker så finns inte de psykologiska processer som hjälper till att styra samarbetet i en positiv riktning och eleven har inte en inre motivation att utveckla sin förmåga att samarbeta med andra. Detta leder till att eleverna kan få roller som inte stödjer samarbetet såsom att en bestämmer och de andra följer efter eller att en elev gör allt jobb och de andra åker snålskjuts. Vid sådana situationer lär sig eleverna inte av varandra. De kan inte heller utveckla varandras idéer till mer komplexa lösningar vilket gör att själva idén bakom det sociokulturella lärandet inte fungerar.

För att träna samarbete behövs det kontinuerligt skapas samarbetssituationer där eleverna två och två är positivt ömsesidigt beroende av varandra och på så sätt tränas i att samarbeta. Som lärare behöver du då strukturera aktiviteter som leder till riktigt samarbete och i små steg med enkla övningar eller parlekar utveckla elevernas samarbetsförmågor över tid.

Lärpar som arbetar med en faktatext och tar ut det som är viktigast ur texten. Bildlänk

Att ha ett lärpar betyder att det lätt kan skapas möjligheter att arbeta tillsammans i par. Det innebär också att eleverna lär sig samarbeta med alla som finns i klassen, då de över tid är i lärpar med olika personer. När paren samtalar och diskuterar lösningar tillsammans så upptäcker de på ett lekfullt och lärande sätt ett fungerande samarbete genom samspelet med varandra. Att använda sig av lärpar har flera fördelar både för dig och eleverna. Som lärare behöver du endast ge stöd och hjälp till halva klassen då eleverna är i par. Vid diskussioner när den ena i paret ska prata likt Par på tid eller Turas om kan du går runt i klassrummet och lyssna på samtalen och ingripa vid behov när elever har missuppfattat uppgiften eller behöver stöd för att komma igång. Eleven har fördel av att ha stöd och hjälp av en lärkompis och har då någon att naturligt fråga om det finns missuppfattningar eller om eleven behöver stöd. I paren kan du även använda strukturen Slumpa fråga och ge ut frågan ”Vad sa din lärkompis?” eller ”Vad pratade ni om i ert par?” för att bibehålla det enskilda ansvaret av att lyssna på sin lärkompis och bidra i diskussionen.

När du använder dig av lärpar under lektioner eller lekar behöver du se till att paren inte flyttar fokus till andra par i den större gruppen utan att de samtalar och ger uppmärksamhet till varandra. Som lärare är det därför bra om du styr detta tydligt och att viss lektid/arbetstid är bestämt (15min i lärpar t.ex.). Det underlättar även för eleverna om de vet hur de ska och kan samarbeta. Därför behöver du skapa modeller i din grupp för fungerande samarbete. Detta kan du utveckla steg för steg genom just pardiskussioner där du sedan utvärderar hur samarbetet gått till i lärparen efter vald tidsperiod.

HUR gör man vid arbete med lär-par?

I början behöver du som lärare visa eleverna hur man uppmuntrar och stöttar varandra, hur man hjälper varandra på rätt sätt, hur man kan avsluta ett samtal, hur man visar att man lyssnar m.m. Det är även viktigt att utvärdera samarbetet under perioden du använder dig av lärpar så att eleverna får tid och möjlighet till att lära sig av varandra genom misslyckade och lyckade samarbeten.

Som lärare behöver du:

 • ha en metod för hur lär-par bildas
 • skapa strukturer, ramar och modeller för hur fungerande samarbete ser ut
 • träna eleverna i ett korrekt beteende i grupper; hur man lyssnar, hjälper och stödjer samarbete
 • stödja samarbetet med aktiviteter som har ett positivt ömsesidigt beroende
 • skapa förutsättningar för att kunna ge feedback och reflektera tillsammans.

Steg för steg

 1. Läraren väljer nya lärpar, förslagsvis i början av en vecka som håller ihop under ett antal veckor.
 2. Lärparen hälsar på varandra på ett trevlig sätt och möter varandra med respekt.
  • Lärparen får diskutera en kort stund… hur ska deras samarbete se ut under perioden de är tillammans?
  • Lyft några tankar från paren till hela klassen.
  • Gör någon uppgift där eleverna får lära känna varandra i paren.
 3. Under varje vecka ska lärparen som minst:
  • Ha ett arbetspass tillsammans, rita, klistra, skriva, läsa eller arbeta.
  • Ha minst ett tillfälle av “fri” lek tillsammans styrt av dig som lärare.
 4. Som lärare tränar du under perioden på hur samarbete ser ut, hur man hjälper sin lärkompis och ger olika mål för vad samarbetet ska leda till.
 5. Då och då samt efter tidsperioden initierar utvärderar läraren tillsammans med eleverna med fokus på:
  1. Hur samarbetet har gått, vad de har gjort (Feedback).
  2. Vad som varit roligt, vad som har gått bra, om de har lärt sig något (Feedup).
  3. Hur eleverna önskar att nästa samarbete ska se ut (Feedforward).
 6. Nya par bildas därefter med ny information och mer utvecklad modell kring hur ett fungerande samarbete kan se ut.

Exempel på mål för lärparen:

 • att reagera respektfullt när du hör vem som skall bli din lärkompis
 • att tillsammans ta ansvar för gemensamt material
 • att uppmuntra kamraten att fråga när denne behöver hjälp
 • att bli medveten om din kamrats behov samt se och förstå när denne behöver hjälp
 • att ge förklaringar men inte det direkta svaret
 • att fokusera på din lärkompis när ni arbetar tillsammans
 • att lyssna på varandra och låta varandra tala till punkt
 • att fördela den gemensamma uppgiften så att båda kan vara delaktiga

Exempel på aktiviteter för lärparen:

 • skapa ett ”secret handshake” som lärkompisarna använder för att hälsa på varandra varje morgon.
 • skapa en bild tillsammans efter att ha hört en berättelse.
 • arbeta tillsammans i en arbetsbok eller häfte.
 • lära varandra spelregler/lekar. Läraren lär halva gruppen en lek/ett spel, lär andra halvan en annan och lärkompisarna lär sedan varandra.
 • diskutera och jämföra läxan
 • övningar och uppgifter där en säger, en gör
 • träna på praktiska saker, som t.ex. att knyta skorna
 • leka uteslutande med sin lärkompis på en rast
 • i lärparet diskutera något under en lektion, på en rast eller vid lunchen
 • läsa för varandra vid högläsning.
 • läsförståelse: en får texten och läser, en får frågorna som de ska svara på
 • olika uppdrag för att förbättra lärmiljön; vässa pennor, göra rent tavlan, sortera böcker

På VILKA sätt kan man bilda lär-par?

Om du använder dig av lär-par är det alltid fördelaktigt att ha jämt antal elever i en klass. Om någon då är sjuk bildas snabbt en temporär 3-grupp. Är två sjuka bildas ett nytt lärpar. Om du inte har jämt antal finns flera strategier för detta såsom bilda tre-grupper, ha en superhjälpare, använda dig av observatör vid pararbetet mm.

Kompishjulet: Här har du som lärare en stor chans att skapa heterogena grupper genom att dela din grupp i 2. Hälften av namnen skriver du i en inre cirkel och den andra halvan skriver du i en yttre cirkel. Snurra bara på det inre hjulet för att skapa ett par. Se hur du bygger ett kompishjul HÄR. Vid ojämnt antal elever är en sektor ”tom” och eleven som får denna kan då bilda en tre-grupp med ett annat par.

Kompishjul med alla namnen i klassen.

Mobilkompisar: Låt eleverna skapa mobiler där de kan skriva in kompisars namn på speed-dial. De går runt i klassrummet med hjälp av strukturen Berättaren. När de gör high five med en kompis skriver de sedan varandra namn på nr 1 i sin telefon. De går sedan runt igen och skriver nästa kompis namn på nr 2. Fortsätt tills alla nummer är fyllda. När du sedan vill bilda par säger du: Alla hittar sin… nr 5! Då går eleverna till den kompis som står som nr 5 i sin telefon. HÄR kan du läsa mer.

Mobilkompisar

Med nyckelhängare eller klädnypor (Nyckelkompisar): Skapa “nyckelhängare” och krokar med barnens namn där du hänger dem 2 och två på väggen. Det går fort för dig att bilda nya par och eleverna får en snabb översikt över vilka de ska arbeta med. Du kan även skriva barnens namn på klädnypor och bilda nya par där eleverna sätts ihop med nypan mot varandra på ett papper.

Använd Hör vi ihop?-kort (kort som bildar ett par). Dela ut korten och låt eleverna hitta sina gruppmedlemmar. Med små variationer kan du på nya och roliga sätt skapa nya (slumpmässiga eller förbestämda) grupperingar av önskad storlek. Ett roligt och lärorikt sätt att skapa lärande grupper på!

Variant av Hör vi ihop?: Dela ut kort med t.ex. känslor, ljud eller sånger till eleverna. De går runt och visar känslan, gör ljudet eller sjunger sången och hittar de som gör likadant. Till exempel kanske de ska låta som olika djur, eller sjunga olika julsånger. Även med denna går det att göra både förbestämda och slumpmässiga grupper.

Färger och former: Med hjälp av färger och former kan du skapa lärpar på ett enkelt och roligt sätt. Använd kort med former i olika färger. Det finns bara två stycken som är exakt lika, t.ex. två röda kvadrater. Dessa två utgör nyckelparet. Sedan finns det två röda trianglar och två blå kvadrater, två gula trianglar och två blå cirklar osv. Om läraren säger ”bilda färggrupper” går de två personer som har samma färger ihop. Om läraren säger ”bilda formgrupper” går de två personer som har samma geometriska form ihop. Du kan så på ett enkelt och snabbt sätt bilda par och flera olika sorters grupper. Efter några veckor kan du byta vem som har de olika lapparna så att det blir nya lärpar. Om det är ojämnt antal elever i klassen får du bilda en 3-grupp. Detta sätt att skapa grupper kan användas både för att skapa förbestämda grupper (du väljer vem som ska få vilket kort) och slumpmässiga grupper (du bara delar ut korten).

Pusselgrupper:  Klipp isär en bild i två delar. Dela ut dessa till eleverna. De ska sedan hitta de kompisar som har de bilder som passar med sin så att bilden blir hel. Även med denna går det att göra både förbestämda och slumpmässiga grupper.

Karaktärer: Dela ut bilder eller namn på fyra karaktärer från en bok/film/spel som dina elever tycker om. Eleverna ska sedan hitta dem som har bilder från samma bok/film/spel. Det går även att ha t.ex. karaktären på en bild, miljön på en bild och två föremål från boken/filmen/spelet på de andra två bilderna. Också med denna går det att göra både förbestämda och slumpmässiga grupper.

Källor:

http://www.kooperativtlarande.se – Anneke Moerkerken ©

Johnson, D. W., Johnson, R. T., Holubec, E. (2009), Circles of Learning: Cooperation in the Classroom (6th ed.), Interaction Book Co.

Learningfocused

24 kommentarer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s